МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: мета, ціль, цілепокладання, стратегічне управління, невизначеність, s.m.a.r.t, idef0, індукція, дедукція

Анотація

Мета дослідження полягає в розробці та формалізації методів зменшення невизначеності цілепокладан- ня в системі стратегічного управління підприємствами зі складними організаційними структурами та еконо- мічними конгломератами. Саме для таких економічних систем дане дослідження є актуальним. Розглянуто причини виникнення невизначеності. Для розв’язання поставленої задачі запропоновано три підходи – нор- мативний, дедуктивний та індуктивний. Діаграми реалізації запропонованих підходів, які виконано із вико- ристанням нотації функціонального моделювання IDEF0. Використання запропонованих в статті методів та підходів дозволить знизити негативний ефект розсіювання цілей і за рахунок цього поліпшити ефективність системи управління. Отримані результати охоплюють різні фази зрілості системи цілепокладання, що дозво- ляє обрати такі з них, які найбільш повно відповідають умовам функціонування економічного об’єкту.

Посилання

Drucker P.F. The Practice of Management. Русскоязычное издание: Практика менеджмента. Москва : Вильямс, 2007. 400 с.

Боссиди Л., Чаран Р. Исполнение. Система достижения целей. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 328 с.

Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Мотивация и оплата труда. 2005. № 2. С. 53–62.

Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. Москва : Дело, 2010. 432 с.

Doran G.T. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review. 1981. № 11. P. 35–36.

Desktop search – an article from Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_search (дата звернення 12.09.2020).

Лепа Р.Н. Модели рефлексивного управления в экономике: монография. Донецк : НАН Украины, ИЭП, 2012. 380 с.

Мінц О.Ю. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці : монографія. Маріуполь : ПДТУ, 2017. 214 с.

Drucker P.F. (2017) The practice of management. NY: Routledge. 345 p.

Bossidi L., Charan R. (2009) Execution: The Discipline of Getting Things Done. NewYork: Crown Business. 320 p.

Gerchikov V.I. (2005) Tipologicheskaia kontceptciia trudovoi` motivatcii [Typological concept of labor motivation]. Motivatciia i oplata truda, № 2, pp. 53–62.

Prigozhin A.I. (2010) Celi i cennosti. Novye metody raboty s budushchim [Goals and values. New methods of working with the future]. Moscow: Delo. 432 p. (in Russian)

Doran G.T. (1981) There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review. № 11. pp. 35–36.

Desktop search – an article from Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_search (accessed 12 September 2020).

Lepa R.N. (2012) Modeli refleksivnogo upravleniia v ekonomike [Reflexive control models in economics]. monografiya [a monograph]. Donetsk : NAN Ukrainy, IEP. 380 p. (in Russian)

Mіnts O.Y. (2017) Metodolohiya modelyuvannya innovatsiynykh intelektualʹnykh system pryynyattya rishenʹ v ekonomitsi [Methodology for modeling innovative intelligent decision-making systems in economics]. monografiya [a monograph]. Marіupol: PDTU. 214 p. (in Russian)

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Михайлик, Д. (2020). МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-75
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ