МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Ключові слова: бізнес-процес, вартість підприємства, реінжиніринг, транспортно-логістична галузь, ISO 9001

Анотація

Упровадження науково обґрунтованої моделі реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві є передумо- вою якісного та кількісного прогресу не лише показників ефективності за всіма видами діяльності, але й підвищення інвестиційної привабливості фірми завдяки зростанню оціночної вартості. У статті висвітлено теоретико-методичні засади формування та застосування моделі впровадження проекту реінжинірингу біз- нес-процесів на підприємствах транспортно-логістичної галузі. Теоретичною базою дослідження є наукові положення та висновки зарубіжних і вітчизняних учених щодо реінжинірингу бізнес-процесів. Проаналізо- вано раніше запропоновані алгоритми реінжинірингу бізнес-процесів, розглянуто методологічний базис цих розробок і вказано на наявні недоліки. Виявлені тенденції, принципи, методи та технології реінжинірингу та його реалізації були отримані шляхом компаративного аналізу попередніх напрацювань щодо алгоритмів упровадження реінжинірингу в бізнес-модель підприємства. Обґрунтовано важливість урахування міжнарод- них стандартів (зокрема, ISO 9001) при запровадженні моделі реінжинірингу на підприємствах, операційна діяльність яких пов’язана із взаємодією з іноземними контрагентами та регуляторами. Представлено влас- ну інноваційну модель впровадження проекту реінжинірингу бізнес-процесів, детально описано алгоритм її функціонування. Ця модель складається з дев’яти етапів (підготовка, розробка моделі компанії, вибір та ана- ліз бізнес-процесів, стратегічне планування та розвиток інноваційної ідеї, затвердження інноваційної ідеї, впровадження нової моделі, контроль, і постійне вдосконалення). Наголошено на необхідності ефективного поєднання системного та процесного підходу при впровадженні вказаної моделі. Підкреслено прикладну цін- ність розробки, що полягає як у задоволенні вимог щодо успішного реінжинірингу та покращенні взаємодії під- розділів, так і в доцільному розподілі ресурсів і відповідальності на кожному з етапів здійснення реінжинірингу.

Посилання

Liu D.Z., Liu M., Zhong P.S. (2004). Method of product development process analysis and reengineering for concurrent engineering, Advances in Materials Manufacturing Science and Technology. China, Jinan. Vol. 471-472, P. 770–774.

Datsyk A.A., Grudina S.I., Avdonina S.G., Podgornaya A.I. (2016). Topical Issues of Influence of “Contraction Reengineering” on Structure of Business Management, Academy of Strategic Management Journal, Vol. 15, Special Issue 1, P. 67–82.

Verboncu I., Fucec A.A., Serban A.I., Rusu M. (2016). The impact of knowledge-based organizations on managerial reengineering, Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA. P. 753–764.

Lal Bhaskar H. (2016). A critical analysis of information technology and business process reengineering, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 19, Issue 1, P. 98–115.

Grant D. (2016). Business analysis techniques in business reengineering, Business Process Management Journal, Vol. 22, Issue 1, P. 75–88.

Лизанець А. Г., Роман С. А. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод вдосконалення ведення бізнесу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 2. С. 54–59.

Чухрай Н.І., Матвій С.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 172–181.

Liu D.Z., Liu M., Zhong P.S. (2004). Method of product development process analysis and reengineering for concurrent engineering, Advances in Materials Manufacturing Science and Technology. China, Jinan. Vol. 471-472, P. 770–774.

Datsyk A.A., Grudina S.I., Avdonina S.G., Podgornaya A.I. (2016). Topical Issues of Influence of “Contraction Reengineering” on Structure of Business Management, Academy of Strategic Management Journal, Vol. 15, Special Issue 1, P. 67–82.

Verboncu I., Fucec A.A., Serban A.I., Rusu M. (2016). The impact of knowledge-based organizations on managerial reengineering, Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA. P. 753–764.

Lal Bhaskar H. (2016). A critical analysis of information technology and business process reengineering, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol. 19, Issue 1, P. 98–115.

Grant D. (2016). Business analysis techniques in business reengineering, Business Process Management Journal, Vol. 22, Issue 1, P. 75–88.

Lyzanets A. H., Roman S. A. Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak metod vdoskonalennia vedennia biznesu. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. 2018. Vyp. 2. S. 54–59.

Chukhrai N.I., Matvii S.I. Reinzhynirynh biznes-protsesiv u tsentralizatsii upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2015. № 3. S. 172–181.

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Шилова, Т. (2020). МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-86
Розділ
ЕКОНОМІКА