ТРУДОРЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, трудоресурсне забезпечення, аграрний сектор, структурні зміни

Анотація

У статті обгрунтовано стратегічну роль аграрного сектору у процесі соціально-економічного розвитку краї- ни. Охарактеризовано засади сталого розвитку сільського господарства. Запропоновано послідовність оціню- вання структурних змін. Розраховано індекс, швидкість та інтенсивність структурних змін трудоресурсного за- безпечення у процесі функціонування сільськогосподарських підприємств. Визначено період, протягом якого здійснювався найбільший структуро-утворювальний вплив трудоресурсного забезпечення на функціонування аграрних підприємств. Обгрунтовано, що сильним негативним впливом на соціально-економічний розвиток України відзначився період поширення та загострення COVID-19, проте підприємства аграрного сектору за усіма видами діяльності продовжують функціонувати без особливих обмежень. Окреслено напрями Спільної аграрної політики сталого розвитку сільського господарства ЄС.

Посилання

Левківська Л.М., Швець Т.В. Соціальна відповідальність у контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу. Економіка АПК, 2018, № 7. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/07/eapk_2018_07_p_74_82.pdf (дата звернення: 04.12.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.12.2020).

Офіційне Інтернет-представництво Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 03.12.2020).

Поленкова М.В. Інституційні засади функціонування підприємств аграрного сектору ЄС в умовах сталого розвитку. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 25. С. 87–92.

Поленкова М.В. Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств у період структурних змін в аграрному секторі України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2020. Вип. 26. С. 42–47.

Степаненко Н. І., Скидан О. В., Швець Т. В. Стратегічні засади формування та розвитку обслуговуючих підприємств північно-західного регіону України. Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. / за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2011. С. 263–300.

Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. URL: http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf (дата звернення: 04.12.2020).

Boogaard, B. K., Boekhorst, L. J. S., Oosting, S. J., & Sørensen, J. T. (2011). Socio-cultural sustainability of pig production: Citizen perceptions in the Netherlands and Denmark. Livestock Science, 140(1–3), 189–200.

Bos, J. F. F. P., Smit, A. L., & Schröder, J. J. (2013). Is agricultural intensification in The Netherlands running up to its limits? NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 66, 65–73.

Davis, K. F., Gephart, J. A., Emery, K. A., Leach, A. M., Galloway, J. N., & D’Odorico, P. (2016). Meeting future food demand with current agricultural resources. Global Environmental Change, 39, 125–132.

Boogaard, B. K., Boekhorst, L. J. S., Oosting, S. J., & Sørensen, J. T. (2011). Socio-cultural sustainability of pig production: Citizen perceptions in the Netherlands and Denmark. Livestock Science, 140(1–3), 189–200.

Bos, J. F. F. P., Smit, A. L., & Schröder, J. J. (2013). Is agricultural intensification in The Netherlands running up to its limits? NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 66, 65–73.

Davis, K. F., Gephart, J. A., Emery, K. A., Leach, A. M., Galloway, J. N., & D’Odorico, P. (2016). Meeting future food demand with current agricultural resources. Global Environmental Change, 39, 125–132.

Levkivska, L.M., Shvets, T.V. (2018). Sotsialna vidpovidalnist u konteksti formuvannja stratehichnoho rozvytku suchasnoho ahrobiznesu. [Social responsibility in context formation of strategic development of modern agribusiness]. Ekonomika APK. №7. Retrieved from: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/07/eapk_2018_07_p_74_82.pdf (accessed: 04.12.2020)

Ministry of Economic Development of Trade and Agriculture of Ukraine: Official Internet representation (2020). Retrieved from: http://minagro.gov.ua. (accessed: 03.12.2020)

Polenkova, M.V. (2020). Instytutsiyni zasady funktsionuvannya pidpryemstv ahrarnoho sektoru ES v umovakh staloho rozvytku [Institutional principles of functioning of EU agricultural sector enterprises in the conditions of sustainable development]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriya ekonomichna. Seriya yurydychna. №25, pp. 87–92. (in Ukrainian)

Polenkova, M.V. (2020). Tendentsii rozvytku silskohospodarskykh pidpryemstv u period strukturnykh zrushen v ahrarnomu sektori Ukrainy [Trends in the development of agricultural enterprises in the period of structural changes in the agricultural sector of Ukraine]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriya ekonomichna. Seriya yurydychna. №26, pp. 42–47. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine: Official site (2019). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed: 03.12.2020)

Stepanenko, N.I., Skydan, O.V., & Shvets, T.V. (2011). Stratehichni zasady formuvannia ta rozvytku obsluhovuiuchykh pidpryiemstv pivnichno-zakhidnoho rehionu Ukrainy [Strategic principles of formation and development of service enterprises of the north-western region of Ukraine]. Ahrobiznes : problemy, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku : kol. monohr. – Agribusiness: problems, current status and development prospects: coll. monograph, (pp. 263–300). Ya.V. Sukhii & V.S. Nitsenko (Eds.). Odesa: SVD M.P. Cherkasov. (in Ukrainian)

Stratehiia spryiannia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini na period do 2020 roku [Strategy for promoting the development of corporate social responsibility in Ukraine until 2020]. Retrieved from: http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf (accessed: 04.12.2020)

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Поленкова, М. (2020). ТРУДОРЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-84
Розділ
ЕКОНОМІКА