ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: екологічний податок, загальний фонд бюджету, спеціальний фонд бюджету, зведений бюджет, фінансування природоохоронних заходів

Анотація

У статті досліджено стан екологічного оподаткування України за період з 2011 по 2020 роки. В результаті проведеного аналізу встановлено, що незважаючи на постійне зростанні ставок екологічного податку в Україні, зростання обсягів його надходжень в понад 2 рази, коштів зведеного бюджету є недостатньо (від 20% до 50%) для фінансування охорони навколишнього природного середовища. При цьому встановлені ставки екологічного податку мало стимулюють суб’єктів господарювання модернізувати своє виробництво. Виявлено значну невідповідність податкового навантаження на «забруднювачів» водних об’єктів (3% від надходжень екологічного податку) рівням їх забруднюючої діяльності (30%-40% всіх витрат національної економіки на ліквідацію наслідків забруднення), що порушує принцип «забруднювач платить». Зарахування значної частини (до 46%) податкових надходжень екологічного податку до загального фонду бюджету унеможливлює спрямування таких платежів на заходи щодо вирішення актуальних екологічної проблем. З метою удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні у статті запропоновано забезпечити спрямування надходжень від екологічного податку до спеціального фонду бюджету та визначено можливості збільшення джерел фінансування для вирішення актуальних екологічних проблем коштами зведеного бюджету шляхом розширення бази оподаткування та збільшення ставок екологічного податку в частині екологічної шкоди, нанесеної водним об'єктам.

Посилання

Environmental Performance Index (2020). URL: https://epi.yale.edu/epi-country-report/UKR

Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. 4th ed. MacMillan, London, UK. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4154221/mod_resource/content/0/Pigou-The_Economic_of_Welfare_1920.pdf

Tullock, G. (1967). Excess Benefit. Water Resources Research, 3(2), 643–644. DOI: https://doi.org/10.1029/WR003i002p00643

Bovenberg, A. L. & Goulder, L. H. (1994). Оptimal environmental taxationin the presence of other taxes:general equilibrium analyses. American Economic Review, 86(4), 985–1000. URL: https://www.researchgate.net/publication/4722822_Optimal_Environmental_Taxation_in_the_Presence_of_Other_Taxes_General-Equilibrium_Analyses

Sandmo, A. (2009). The Scale and Scope of Environmental Taxation. Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Institutt for Samfunnsøkonomi. Paper No. 18. DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1554948

Hodžić, S. & Bratić, V. (2015). Comparative analysis of environmental taxes in eu and Croatia. Ekonomska misao i praksa, 2, 555–578. URL: https://hrcak.srce.hr/149659

Andrei, J., Mieila, M., Popescu, G. H., Nica, E. & Cristina, M. (2016). The Impact and Determinants of Environmental Taxation on Economic Growth Communities in Romania. Energies, 9(11), 902. DOI: https://doi.org/10.3390/en9110902

Liu, Yu., Li, R-L. Song, Ya., & Zhang, Z.-J. (2019). The Role of Environmental Tax in Alleviating the Impact of Environmental Pollution on Residents’ Happiness in China. International Journal Environ Res Public Health, 16(22), 4574. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16224574

Самусевич Я.В., Солодуха М.В., Теницька І.А. Перспективи реформування системи екологічного оподаткування в Україні з урахуванням досвіду ЄС. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 25. С. 579–586.

Козюк В., Шиманська О., Возьний К. Тенденції екологічного оподаткування в Європі. Світ фінансів. 2019. № 4(61). С. 8–22.

Найденко О.Є. Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 8. С. 627–633.

Булавинець В.М. Екологічне оподаткування як інструмент «зелених» фінансів. Ефективна економіка. 2020. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.116. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/118.pdf

Покатаєва О.В., Віхорт Ю.В. Український і зарубіжний досвід використання податкового інструменту у сфері екологізації національної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2015. № 1 (82). С. 159–164.

Авраменко Н.Л., Шпильківська З.В. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 58–63.

Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ : Фундація «Відкрите Суспільство». 2017. 105 с.

Довкілля України. Статистичний збірник / Державна служба статистики (2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm

Індикативна вартісна оцінка апроксимації законодавства України до права і політики ЄС у сфері охорони довкілля. Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки, Київ, 2014. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/?t=553&th=553&m=6&g=0&from=&till=

Звітність / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Yaroshevych, N.B., Gutyj, B.V., Hrymak, O.Ya., Kushnir, L.P., Kalaitan, T.V., Kondrat, I.Y., Shevchuk, O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350–359. DOI: https://doi.org/10.15421/2021_52

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний портал (2017). URL: https://mepr.gov.ua/news/31608.html

Environmental Performance Index (2020). Available at: https://epi.yale.edu/epi-country-report/UKR

Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. 4th ed. MacMillan, London, UK. Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4154221/mod_resource/content/0/Pigou-The_Economic_of_Welfare_1920.pdf

Tullock, G. (1967). Excess Benefit. Water Resources Research, 3(2), 643–644. DOI: https://doi.org/10.1029/WR003i002p00643

Bovenberg, A. L. & Goulder, L. H. (1994). Оptimal environmental taxationin the presence of other taxes:general equilibrium analyses. American Economic Review, 86(4), 985-1000. Available at: https://www.researchgate.net/publication/4722822_Optimal_Environmental_Taxation_in_the_Presence_of_Other_Taxes_General-Equilibrium_Analyses

Sandmo, A. (2009). The Scale and Scope of Environmental Taxation. Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Institutt for Samfunnsøkonomi. Paper No. 18. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1554948

Hodžić, S. & Bratić, V. (2015). Comparative analysis of environmental taxes in eu and Croatia. Ekonomska misao i praksa, 2, 555–578. Available at: https://hrcak.srce.hr/149659

Andrei, J., Mieila, M., Popescu, G. H., Nica, E. & Cristina, M. (2016). The Impact and Determinants of Environmental Taxation on Economic Growth Communities in Romania. Energies, 9(11), 902. DOI: https://doi.org/10.3390/en9110902

Liu, Yu., Li, R-L. Song, Ya., & Zhang, Z.-J. (2019). The Role of Environmental Tax in Alleviating the Impact of Environmental Pollution on Residents’ Happiness in China. International Journal Environ Res Public Health, 16(22), 4574. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16224574

Samusevych YA.V., Solodukha M.V., Tenytska I.A. (2018) Perspektyvy reformuvannya systemy ekolohichnoho opodatkuvannya v Ukrayini z urakhuvannyam dosvidu EU [Prospects for reforming the environmental taxation system in Ukraine, taking into account the experience of the EU]. Infrastruktura rynku [Market infrastructure]. Issue 25, рр. 579–586. (in Ukrainian)

Kozyuk V., Shymanska O., Voznyy K. (2019) Tendentsiyi ekolohichnoho opodatkuvannya v Yevropi [Trends in environmental taxation in Europe]. Svit finansiv [World of Finance]. № 4(61), рр. 8–22. (in Ukrainian)

Naydenko O.YE. (2017) Problemy ekolohichnoho opodatkuvannya ta shlyakhy yikh vyrishennya [Problems of environmental taxation and ways to solve them]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society]. Issue 8, рр. 627–633. (in Ukrainian)

Bulavynets V.M. (2020) Ekolohichne opodatkuvannya yak instrument «zelenykh» finansiv [Environmental taxation as a tool of "green" finance]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.116 (electronic journal) Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/118.pdf (in Ukrainian)

Pokatayeva O.V., Vikhort YU.V. (2015) Ukrayinskyy i zarubizhnyy dosvid vykorystannya podatkovoho instrumentu u sferi ekolohizatsiyi natsionalnoyi ekonomiky [Ukrainian and foreign experience in using tax instruments in the field of greening the national economy]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo [State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship]. № 1 (82). рр. 159-164. (in Ukrainian)

Avramenko N.L., Shpylkivska Z.V. (2015) Shlyakhy udoskonalennya systemy ekolohichnoho opodatkuvannya v Ukrayini [Ways to improve the system of environmental taxation in Ukraine]. Molodyy vchenyy [Young scientist]. № 2 (17), рр. 58–63. (in Ukrainian)

Kanonishena-Kovalenko, K. (2017). Ekolohichnyi podatok vid A do Ya. Kyiv: Fundatsiya Vidkryte suspilstvo», 108. (in Ukrainian)

Navkolyshnie seredovyshche. Statystychnyi zbirnyk «Dovkillia Ukrainy». Derzhavna sluzhba statystyky. Dovkillia Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm (in Ukrainian)

Indykatyvna vartisna otsinka aproksymatsiyi zakonodavstva Ukrainy do prava i polityky YeS u sferi okhorony dovkillia (2014). Proekt Yevropeiskoho Soiuzu «Dodatkova pidtrymka Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy u vprovadzhenni Sektoralnoi biudzhetnoi pidtrymky». Kyiv. Available at: https://drive.google.com/file/d/1rw5ubTsenc7rQOikhlURgLKuV2K-CCin/view (in Ukrainian)

Zvitnist. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu (in Ukrainian)

Yaroshevych, N.B., Gutyj, B.V., Hrymak, O.Ya., Kushnir, L.P., Kalaitan, T.V., Kondrat, I.Y., Shevchuk, O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350–359. DOI: https://doi.org/10.15421/2021_52

Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Official portal (2017). Available at: https://mepr.gov.ua/news/31608.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Ярошевич, Н., & Якимів, А. (2022). ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-45
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ