ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: міграція, міграційні процеси, переміщення населення, еколого-економічні аспекти

Анотація

У представленій статті розглядаються деякі аспекти міграційних процесів крізь призму основ еколого-економічної теорії. Проаналізовано потенційні негативні наслідки міграційних процесів у їх співвідношенні в системі «передумови-наслідки». Визначено місце екологічної міграції серед інших факторів мотивації населення до зміни постійного місця перебування. Розкрито сутнісний зміст еколого-економічної проблематики міграційних процесів, зокрема в контексті диференціації екологічної міграції як передумови релокації населення та екодеструктивних процесів для країн акцепторів. Визначено глибинні психо-емоційний та екологічний сенси міграційних процесів. Сформовано пропозиції щодо попередження та мінімізації потенційних негативних наслідків деградації довкілля в регіонах розміщення мігрантів.

Посилання

Садова У.Я. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього» НАН України. Львів, 2015. 252 с.

Длугопольська Т.І. Міжнародна міграційна політика: від теорії до імплементації. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2020. № 12. С. 31–49.

Ровенчак О., Яворський М. Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри. Політичний менеджмент. 2013. № 1–2. С. 212–226.

Подра О., Петришин Н. Міграційні процеси в Україні: обсяги, причини, наслідки. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 52–59.

Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.

Лібанова Е.М. Населення України. Трудова еміграця в Україні. Монографія. Київ : І-нт демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. 233 c.

Винничук Р.О., Рубаха Н.В. Тенденції розвитку міжнародних міграційних процесів трудових ресурсів в Україні. Демографія. Економіка праці. Соціальна економіка та політика. 2019. № 4 (21). С. 413–420.

Кифяк В.І., Василинчук М.І., Шкрібляк Д.Ю. Проблема трудової міграції в Україні та шляхи вирішення. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 169–173.

Терещенко Д.А. Вплив міграційних процесів на розвиток людського капіталу. Держава та регіони. 2019. № 4 (68). С. 207–214.

Слюсаревський М.М., Блинова О.Є. Психологія міграції. Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ. 2013. 244 с.

Дмитрук Б.П., Чудаєва І.Б. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 4–10.

Павлів-Самоїл Н.П. Вимушена міграція як наслідок порушених прав. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2019. №. 21. С. 70–76.

Gorski M. Migrations and the environment – selected legal aspects. Studia Prawnicze Kul. 2021. № 4 (88). Р. 61–72.

Евтушенко В.И. Экологическая миграция как составная часть системы защищенности человека и обеспечения экологической безопасности. Экологическая безопасность. 2016. № 6 (115). С. 158–167.

Файфура В. Міграції населення в контексті екологічних викликів. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2012. № 17. С. 44–48.

Гунько Н.В. Уроки Чорнобилю: екологічна міграція. Демографія та соц. економіка. 2011. № 2. С. 31–41.

Issova L. and other. Environmental migration through the prism of United Nations sustainable development goals. Web of Conferences. 2020. № 159. Р. 1–13.

Borderon M. and other. Migration influenced by environmental change in Africa: A systematic review of empirical evidence. Demographic Research. 2019. № 41. Р. 491–544.

Sadova U.Ia. (2015) Naslidky mihratsiinykh protsesiv: novi vyklyky ta mozhlyvosti dlia rehioniv [Consequences of migration processes: new challenges and opportunities for regions]. SI "Institute of Regional Studies. E. Dolishny" of the NAS of Ukraine. Lviv, 252 p. (in Ukrainian)

Dluhopolska T.I. (2020) Mizhnarodna mihratsiina polityka: vid teorii do implementatsii [International migration policy: from theory to implementation]. Visnyk KhNU im. V.N. Karazina, no. 12, pp. 31–49.

Rovenchak O., Yavorskyi M. (2013) Mizhnarodna mihratsiia yak vyklyk bezpetsi: osobystisnyi, natsionalnyi ta hlobalnyi vymiry [International migration as a security challenge: personal, national and global dimensions]. Politychnyi menedzhment, no. 1–2, pp. 212–226.

Podra O., Petryshyn N. O. (2021). Mihratsiini protsesy v Ukraini: obsiahy, prychyny, naslidky [Migration processes in Ukraine: volumes, reasons, consequences]. Economic analysis, no. 31 (3), pp. 52–59.

Malynovska O.A. (2018) Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration policy: global context and Ukrainian realities]. Monograph. Kyiv: NISD. 472 p. (in Ukrainian)

Libanova E.M. (2010) Naselennia Ukrainy. Trudova emihratsia v Ukraini [Population of Ukraine. Labor emigration in Ukraine]. Monograph. Kyiv: I-nt demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, 233 p. (in Ukrainian)

Vynnychuk R.O., Rubakha N.V. (2019) Tendentsii rozvytku mizhnarodnykh mihratsiinykh protsesiv trudovykh resursiv v Ukraini [Trends in the development of international migration processes of labor resources in Ukraine]. Demohrafiia. Ekonomika pratsi. Sotsialna ekonomika ta polityka, no. 4 (21), pp. 413–420.

Kyfiak V.I., Vasylynchuk M.I., Shkribliak D.Iu. (2019) Problema trudovoi mihratsii v Ukraini ta shliakhy vyrishennia [The problem of labor migration in Ukraine and solutions]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 37, pp. 169–173.

Tereshchenko D.A. (2019) Vplyv mihratsiinykh protsesiv na rozvytok liudskoho kapitalu [The impact of migration processes on human capital development]. Derzhava ta rehiony, no. 4 (68), pp. 207–214.

Sliusarevskyi M.M., Blynova O.Ie. (2013) Psykholohiia mihratsii [Psychology of migration]. Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPNU, 244 p. (in Ukrainian)

Dmytruk, B. and Chudaieva, I. (2018) Emihratsiini protsesy v Ukraini: motyvatsii, tendentsii ta naslidky dlia krainy [Emigration processes in Ukraine: motives, tendencies and effects on the country]. Ekonomika ta derzhava, no. 1, pp. 4–10.

Pavliv-Samoil N.P. (2019) Vymushena mihratsiia yak naslidok porushenykh prav [Forced migration as a consequence of violated rights]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 21, pp. 70–76.

Gorski M. (2021) Migrations and the environment – selected legal aspects. Studia Prawnicze Kul., no. 4 (88), pp. 61–72.

Evtushenko V.I. (2016) Ekologicheskaya migratsiya kak sostavnaya chast sistemyi zaschischennosti cheloveka i obespecheniya ekologicheskoy bezopasnosti [Ecological migration as an integral part of the system of human protection and ensuring environmental safety]. Ekologicheskaya bezopasnost, no. 6 (115), pp. 158–167.

Faifura V. (2012) Mihratsii naselennia v konteksti ekolohichnykh vyklykiv [Population migration in the context of environmental challenges]. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, no. 17, pp. 44–48.

Hunko N.V. (2011) Uroky Chornobyliu: ekolohichna mihratsiia [Lessons from Chernobyl: ecological migration]. Demohrafiia ta sots. ekonomika, no. 2, pp. 31–41.

Issova L. and other. (2020) Environmental migration through the prism of United Nations sustainable development goals. Web of Conferences, no. 159, pp. 1–13.

Borderon M. and other. (2019) Migration influenced by environmental change in Africa: A systematic review of empirical evidence. Demographic Research, no. 41, pp. 491–544.

Переглядів статті: 251
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Попик, О. (2022). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-39
Розділ
ЕКОНОМІКА