ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

Ключові слова: стратегія інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, національна економіка, стратегічний розвиток.

Анотація

У статті висвітлено переваги та недоліки діючої Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на пе- ріод до 2030 року. Окреслено основні проблеми її впровадження в сучасних умовах розвитку національної економіки. Метою дослідження є аналіз сильних та слабких сторін Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року та надання практичних рекомендацій щодо її удосконалення. За резуль- татами детального аналізу змісту Стратегії 2030 можемо констатувати, що більшість її положень відповідає вимогам розвитку сучасного стану інноваційної діяльності в державі, а також те, що вона спрямована на під- вищення рівня вітчизняної науково-технічної діяльності, наближення інноваційних розробок до стандартів розвинутих країн світу та сучасних технологічних трендів. Серед плюсів, необхідно відмітити, що значну увагу в Стратегії 2030 сфокусовано на розвиток інноваційних процесів за рахунок кадрового потенціалу держави, створення для науковців, дослідників та підприємців сприятливих умов щодо науково-дослідницької роботи та подальшого впровадження отриманих винаходів. Водночас, окремі її положення не відповідають нормам чинного законодавства України або мають загальний декларативний характер. Також, Стратегією 2030 не передбачено заходи щодо налагодження зворотного зв’язку між бізнесом та органами державної влади сто- совно вирішення проблемних питань інноваційних процесів. За результатами опрацювання змісту основних положень існуючої Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року та плану заходів з її реалізації, встановлено, що значна кількість із запланованих дій не мають конструктивних пропозицій щодо активізації інноваційної діяльності в державі. Визначено положення Стратегії, які не повною мірою відповідають чинному законодавству України. У зв’язку з цим, аргументовано необхідність удосконалення існуючої системи стратегічного розвитку інновацій в країні, що повинна базуватися на адитивних показниках сучасного стану економіки держави та забезпечить її позитивну динаміку.

Посилання

Strategy for development of the sphere of innovative activities for the period till 2030 (2019) / Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 526-р from 10.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (access date: 01.08.2020)

Balakhonova O. Nature Innovational of Modern Economical Systems. International Humanitarian University Herald. Economics and Management. 2020. N 43. P. 4-12. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-43-1 (access date: 10.09.2020)

Zakharchenko V. I. Development of Innovative Infrastructure in the Context Neoindustrializations of Ukraine and Its Regions. Proceeding of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences. 2020. N 56. P. 5-15. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201630 (access date: 10.09.2020)

Khaustova V. Ye., Reshetnyak O. I. 2019. Analyzing the Legislation of the State Support for Development of Science and the Scientific-Technical Activities in Ukraine. Business Inform. № 6. P. 120-134. DOI: http://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-120-134 https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201630 (access date: 10.09.2020)

Usherenko S. V. Activating the Innovation Activities of Enterprises in Ukraine: Imperatives and Principles of the State Support. Business Inform. № 8. P. 72-81. DOI: http://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-72-81 https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201630 (access date: 10.09.2020)

On innovation activity: Law of Ukraine of 04.07.2002 № 40-IV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (access date: 01.08.2020)

On Entrepreneurship: Law of Ukraine of 07.02.1991 № 698-XII // Database “Legislation of Ukraine” / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (access date: 01.08.2020)

On approval of the Procedure for accounting of taxpayers and fees: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 09.12.2011 № 1588 // Database “Legislation of Ukraine” / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 (access date: 01.08.2020)

Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI // Database “Legislation of Ukraine” / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://sfs.gov.ua/nk/spisok1/ (access date: 01.08.2020)

Draft Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the action plan for the implementation of the Strategy for the development of innovation for 2020-2022”. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabminu-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-2020-2022-roki (appeal date: 05.04.2020)

On the State Budget of Ukraine for 2020: Law of Ukraine of 14.11.2019 № 294-IX // Database “Legislation of Ukraine” / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 (access date: 01.08.2020)

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження КМУ від 10.07.2019 № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 01.08.2020)

Балахонова О. В. Характер інноваційності сучасних економічних систем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Випуск 43. С. 4-12. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-43-1 (дата звернення: 10.09.2020)

Захарченко В. І. Розвиток інноваційної інфраструктури в контексті неоіндустріалізації України та її регіонів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2020. № 56. С. 5-17. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201630 (дата звернення: 10.09.2020)

Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 6. 2019. С. 120-134. DOI: http://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-120-134 (дата звернення: 10.09.2020)

Ушеренко С. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств в Україні: імперативи та засади державної підтримки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. 2019. С. 72-81. DOI: http://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-72-81 (дата звернення: 10.09.2020)

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 01.08.2020)

Про підприємництво : Закон України від 07.02.1991 № 698-ХІІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12 (дата звернення: 01.08.2020)

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів : Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11 (дата звернення: 01.08.2020)

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://sfs.gov.ua/nk/spisok1/ (дата звернення: 01.08.2020)

Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2020-2022 роки». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabminu-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-2020-2022-roki (дата звернення: 05.04.2020)

Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 14.11.2019 № 294-IX // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20 (дата звернення: 01.08.2020)

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Коліщук, О. (2020). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-79
Розділ
ЕКОНОМІКА