ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: регіональне бізнес-cередовище, франчайзингові мережі, франшиза, правовласники, валовий регіональний продукт, опитування

Анотація

У статті досліджено проблеми, які виникають на регіональному рівні при формуванні сучасної форми економічної взаємодії – франчайзингових мереж. За основу дослідження взято опитування підприємців Львівського регіону - власників малого та середнього бізнесу. Проаналізовано галузеву структуру франчайзингових мереж у Львівському регіоні, встановлено загальнодержавні та регіональні причини недостатнього розвитку франчайзингу, оцінено лояльність регіональних підприємців до такої форми мережевої взаємодії за допомогою індексу підтримки споживача. На основі цих досліджень виділено особливості регіонального розвитку франчайзингових мереж, переваги та основні проблеми у системі франчайзингу, оцінено перспективи регіонального розвитку франчайзингових мереж на території Львівської об’єднаної територіальної громади.

Посилання

Данилович-Кропивницька М.Л. Проблеми та перспективи поширення франчайзингових мереж у середовищі малого підприємництва України. Підприємництво та інновації. 2021. Випуск № 20. С. 33–43.

Григоренко Т.М. Класифікація франчайзингових мереж у роздрібній торгівлі. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 114-119. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1487341762.pdf (дата звернення: 04.02.2022).

Danylovych-Kropyvnytska M. Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph / scientific edited by M.Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St.Grigorii Bogoslov”, 2020. Vol. 2. P. 240–248.

Danylovych-Kropyvnytska M. Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. M. Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. V. Riashchenko, Dr.paed. N. Linde. 2ndedition. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Science, 2020. P. 355–364.

Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/01/theme_01.php?code=01 (дата звернення: 25.01.2022)

В Україні 800 вітчизняних франшиз. Куди потрібно інвестувати і коли окупляться вкладення. URL: https://forbes.ua/money/samye-populyarnye-franshizy-ukrainy-skolko-nuzhno-investirovat-i-kogda-okupyatsya-vlozheniya-05042021-1297 (дата звернення 23.01.2022)

Національний реєстр франшиз. URL: https://franchising.org.ua/?p=357 (дата звернення: 29.01.2022)

Ринок франчайзингу: Україна, світ і сучасні виклики. URL: https://business.rayon.in.ua/topics/388143-rinok-franchaizingu-ukrayina-svit-i-suchasni-vikliki (дата звернення: 23.01.2022)

Продажа франшиз. URL: https://bizrating.com.ua/franch/biz1/index.html?prices=0&region=15&cost=0 (дата звернення: 29.01.2022)

Каталог франшиз. URL: https://carusel.biz/uk/lvov/search/katalog-franshiz/ https://carusel.biz/uk/lvov/search/katalog-franshiz/ (дата звернення: 30.01.2022)

Данилович-Кропивницька М.Л. Дослідження впливу довіри при формуванні мережевої взаємодії підприємницьких структур. Вісник ІНЕМ ”Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. № 899. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 39–44.

Danylovych-Kropyvnytska M.L. (2021) Problemy ta perspektyvy poshyrennia franchaizynhovykh merezh u seredovyshchi maloho pidpryiemnytstva Ukrainy. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, 20, 33–43.

Hryhorenko T.M. (2016) Klasyfikatsiia franchaizynhovykh merezh u rozdribnii torhivli. Problemy ekonomiky, 4, 114–119. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1487341762.pdf

Danylovych-Kropyvnytska M. (2020) Theoretical and legislative problems of franchise networks development in Ukraine. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph / scientific edited by M.Bezpartochnyi. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St.Grigorii Bogoslov”, Vol. 2. P. 240–248.

Danylovych-Kropyvnytska M. (2020) Franchise network as part of the institutional frameworks of business. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. M. Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. V. Riashchenko, Dr.paed. N. Linde. 2ndedition. Riga: Institute of Economics of Latvian Academy of Science. P. 355–364.

Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/01/theme_01.php?code=01

V Ukraini 800 vitchyznianykh franshyz. Kudy potribno investuvaty i koly okupliatsia vkladennia. URL: https://forbes.ua/money/samye-populyarnye-franshizy-ukrainy-skolko-nuzhno-investirovat-i-kogda-okupyatsya-vlozheniya-05042021-1297

Natsionalnyi reiestr franshyz. URL: https://franchising.org.ua/?p=357

Rynok franchaizynhu: Ukraina, svit i suchasni vyklyky. URL: https://business.rayon.in.ua/topics/388143-rinok-franchaizingu-ukrayina-svit-i-suchasni-vikliki

Prodazha franshyz. URL: https://bizrating.com.ua/franch/biz1/index.html?prices=0&region=15&cost=0

Kataloh franshyz. https://carusel.biz/uk/lvov/search/katalog-franshiz/ https://carusel.biz/uk/lvov/search/katalog-franshiz/

Danylovych-Kropyvnytska M.L. (2018) Doslidzhennia vplyvu doviry pry formuvanni merezhevoi vzaiemodii pidpryiemnytskykh struktur. Visnyk INEM ”Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku”. № 899. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. S. 39–44.

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Данилович-Кропивницька, М. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-9
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають