АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Олег Гавриш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1961-3267
  • Олександр Зозульов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7087-2080
  • Юлія Гавриш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-9825-2393
Ключові слова: малий та середній бізнес, фінансування бізнесу, альтернативні джерела фінансування, краундфандинг, бізнес-ангели, лізинг

Анотація

Охарактеризовано роль та значення підприємств малого і середнього бізнесу (МСБ) в соціальному, економічному та інноваційному розвитку держави. Встановлено, що головною проблемою сектора МСБ є проблема його фінансового забезпечення. Зазначається, що МСБ має значно менше внутрішніх можливостей для розширеного зростання, порівняно з великими підприємствами, більш обмежений доступ до традиційних джерел поповнення капіталу та державних програм підтримки. На основі цього обґрунтовано необхідність пошуку і залучення альтернативних форм фінансування. Визначено переваги та перспективи використання таких прогресивних форм фінансування бізнесів й проектів, як краундфандинг, лізинг і фінансові ресурси бізнес-ангелів. На основі проведеного аналізу та з урахуванням наявних проблем, запропоновано комплекс заходів посилення позитивного впливу альтернативних джерел фінансування бізнесу на процеси реальних перетворень в Україні.

Посилання

Гаркуша Ю.О. Руснак О.О. Банківський кредит у забезпеченні розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 37. С. 560–565.

Куксін В. За законами краундфандингу: як втілити ідею й масштабувати бізнес. URL: https://mind.ua/openmind/20220707-za-zakonami-kraudfandingu-yak-vtiliti-ideyu-j-masshtabuvati-biznes. (дата звернення: 14.12.2021).

Погореленко Н.П., Коваль В.О. Кредитування малого та середнього бізнесу: аналіз діючих умов та підходи до підвищення ефективності його державної підтримки. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Вип. 4 (47). Т. 21. С. 218–233.

Рєпіна Е. Ринок лізингу: підсумки та перспективи. Голос України. № 156 від 15 листопада 2021 року.

Свистун Л. А. Підходи до фінансового забезпечення діяльності малих підприємств. Ефективна економіка. 2019. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/52.pdf. (дата звернення: 14.12.2021).

Global Crowdfunding Market Forecast to Grow by $196.36 Billion During 2021-2025 – Blockchain Technology and Niche Crowdfunding Platforms Set to Lead to Sizable Demand. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20210611005202/en/Global-Crowdfunding-Market-Forecast-to-Grow-by-196.36-Billion-During-2021-2025---Blockchain-Technology-and-Niche-Crowdfunding-Platforms-Set-to-Lead-to-Sizable-Demand---ResearchAndMarkets.com. (дата звернення: 14.12.2021).

Howe J. The Rise of Crowdsourcing URL: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. (дата звернення: 14.12.2021).

Krishan Arora. The Meteoric Rise Of Equity Crowdfunding. URL: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/12/20/the-meteoric-rise-of-equity-crowdfunding/?sh=fb3ff764d412. (дата звернення: 14.12.2021).

Gharkusha Ju.O. Rusnak O.O. (2019) Bankivsjkyj kredyt u zabezpechenni rozvytku malogho ta serednjogho biznesu v Ukrajini [Bank loan to ensure the development of small and medium-sized businesses in Ukraine]. Infrastruktura rynku [Market infrastructure], 37, 560–565. (in Ukrainian)

Kuksin V. (2022) Za zakonamy kraundfandynghu: jak vtilyty ideju j masshtabuvaty biznes [According to the laws of crowdfunding: how to implement an idea and scale a business]. Available at: https://mind.ua/openmind/20220707-za-zakonami-kraudfandingu-yak-vtiliti-ideyu-j-masshtabuvati-biznes (accessed 14.12.2021).

Poghorelenko N.P., Kovalj V.O. (2021) Kredytuvannja malogho ta serednjogho biznesu: analiz dijuchykh umov ta pidkhody do pidvyshhennja efektyvnosti jogho derzhavnoji pidtrymky [Lending to small and medium-sized businesses: analysis of current conditions and approaches to improving the effectiveness of its state support]. Rynkova ekonomika: suchasna teorija i praktyka upravlinnja [Market economy: modern theory and practice of management], 4(47), 218–233. (in Ukrainian)

Rjepina E. (2021) Rynok lizynghu: pidsumky ta perspektyvy [Leasing market: results and prospects]. Gholos Ukrajiny [Voice of Ukraine], no. 156. (in Ukrainian)

Svystun L.A. (2019) Pidkhody do finansovogho zabezpechennja dijaljnosti malykh pidpryjemstv [Approaches to financial support of small enterprises]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], no. 156. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/52.pdf. (in Ukrainian)

Global Crowdfunding Market Forecast to Grow by $196.36 Billion During 2021-2025 – Blockchain Technology and Niche Crowdfunding Platforms Set to Lead to Sizable Demand. Available at: https://www.businesswire.com/news/home/20210611005202/en/Global-Crowdfunding-Market-Forecast-to-Grow-by-196.36-Billion-During-2021-2025---Blockchain-Technology-and-Niche-Crowdfunding-Platforms-Set-to-Lead-to-Sizable-Demand---ResearchAndMarkets.com. (accessed 14 December 2021).

Howe J. (2006) The Rise of Crowdsourcing. Retrieved from: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. (accessed 14 December 2021).

Krishan Arora (2021) The Meteoric Rise Of Equity Crowdfunding. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2021/12/20/the-meteoric-rise-of-equity-crowdfunding/?sh=fb3ff764d412. (accessed 14 December 2021).

Переглядів статті: 426
Завантажень PDF: 441
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Гавриш, О., Зозульов, О., & Гавриш, Ю. (2022). АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-50
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ