ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: людські ресурси, робоча сила, працездатне населення, безробіття, трудова міграція

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням використання людських ресурсів на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Велика кількість населення часто спричиняє економічні відносини щодо вимушеної незайнятості частини працездатного населення та призводить до проблем працевлаштування. Значна частина працездатних громадян не може знайти себе в нових ринкових умовах господарювання, які постійно змінюються. Дана ситуація спричинена скороченням виробництва чи закриттям багатьох фірм внаслідок пандемії коронавірусу, зникненням одних професій та появою інших, новими технологіями та роботизацією виробництва, підвищенням вимог щодо конкурентоспроможності робочої сили на світовому ринку праці. Як наслідок, активізується трудова міграція людських ресурсів у пошуках місця праці та належного заробітку.

Посилання

Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68.

Лаптєв В.І. Особливості державного управління розвитком людських ресурсів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С.542–547. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018

Ульянова Л.П., Чайка Ю.М. Напрями забезпечення кадровим потенціалом сталого економічного розвитку суспільства. Держава та регіони. 2021. № 3 (120). С. 6–12.

Населення світу. URL: https://www.worldometers.info/uk/

Пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць - звіт МОП. URL: https://p.dw.com/p/3oOd8

Кількість безробітних у світі перевищить 200 млн до 2022 року. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/747967.html.

Кількість мігрантів у світі перевищила 270 мільйонів. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2782330-kilkist-migrantiv-u-sviti-perevisila-270-miljoniv.html

Dashko I. (2017) Kadrovyj potencial: sutnistj ta faktory jogho rozvytku [Human resources: the essence and factors of its development]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 1, 65–68. (in Ukrainian)

Laptiev V. (2018) Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnia rozvytkom liudskykh resursiv [Features of public administration development of human resources]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 21, 542–547. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (in Ukrainian)

Ulyanova L., Chaika Y. (2021) Napriamy zabezpechennia kadrovym potentsialom staloho ekonomichnoho rozvytku suspilstva. [Directions of ensuring personnel potential of sustainable economic development of society] Derzhava ta rehiony – State and regions, 3, 6–12. (in Ukrainian)

Naselennia svitu [Population of the world]. Retrieved from: https://www.worldometers.info/uk/

Pandemiia COVID-19 sprychynyla vtratu chverti miliarda robochykh mists – zvit MOP [COVID-19 pandemic loses a quarter of a billion jobs – ILO report]. Retrieved from: https://p.dw.com/p/3oOd8

Kilkist bezrobitnykh u sviti perevyshchyt 200 mln do 2022 roku [The number of unemployed in the world will exceed 200 million by 2022]. Retrieved from: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/747967.html.

Kilkist bezrobitnykh u sviti perevyshchyt 200 mln do 2022 roku [The number of migrants in the world has exceeded 270 million]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2782330-kilkist-migrantiv-u-sviti-perevisila-270-miljoniv.html

Переглядів статті: 228
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Пікулик, О., & Власюк, Н. (2022). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-51
Розділ
ЕКОНОМІКА