РЕФРАКЦІЯ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ, МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗРІЗІВ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ В. ШЕКСПІРА

Ключові слова: мікроекономічні аспекти, макроекономічні аспекти, інноваційні стратегії, міжнародна економічна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей рефракції у творчості Вільяма Шекспіра мікроекономічних та макроекономічних аспектів економічної діяльності. Проаналізовано специфіку соціально-економічного тла формування Вільяма Шекспіра як митця та особистості, визначено роль пандемії чуми у метаморфозах економічного та соціального буття зрілого Середньовіччя. Розкрито засади та специфіку реалізації інноваційних стратегій розвитку, що набувають поширення в Європі на зрізі Середньовіччя та Нового часу. Показано причини та особливості трансформацій міжнародних логістичних ланцюжків, проведено аналіз впливу на діяльність середньоземноморських негоціантів виходу торгівлі за регіональні рамки та набуття нею світового характеру, досліджено модальність відображення та інтерпретації змін в міжнародній економічній діяльності в творчості англійського поета.

Посилання

Юнг Э. Мысли Юнга объ оригинальномъ сочиненіи. Санкт-Петербург, 1812. 100 с. URL: https://books.google.ru/books?id=AB5oAAAAcAAJ (дата звернення: 11.11.2021).

Брандес Г. Шекспир. Жизнь и произведения. Москва, 1997. 734 с.

Gogela A. M. Economic Conflict and Collusion in Shakespeare’s Merchant of Venice. Journal X. 1999. Vol. 4. P. 21–39.

Ward C. B. The Value of Commerce in The Merchant of Venice. URL: http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1278 (дата звернення: 11.12.2021).

Parmet J. R. Shylock’s Demon And The Ideology of Capitalism. URL: https://scholar.colorado.edu/concern/graduate_thesis_or_dissertations/6969z1117 (дата звернення: 14.12.2021).

Ruebl J. The Merchant of Venice and the Economics of Risk and Investment. URL: https://static1.squarespace.com/static/58d6cdd81b10e366b420cb80/t/59605cc12e69cf41515c38e2/1499487425439/The+Merchant+of+Venice.pdf (дата звернення: 29.12.2021).

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого: пер. с франц. Москва, 2001. 440 с.

Шекспір В. Ромео і Джульєтта / Твори в шести томах. Київ, 1986. Т. 2. С. 311–413.

Історія економічних вчень / В.В. Білоцерківець, В.В. Волошенюк, О.О. Завгородня та ін. Київ, 2016. 376 с.

Шекспір В. Отелло, венеціанський мавр / Твори в шести томах. Київ, 1986. Т. 5. С. 119–234.

Шекспір В. Венеціанський купець / Твори в шести томах. Київ, 1986. Т. 2. С. 477–570, 611–618.

Tassini G., Sadoulet L. Lessons from the Merchants of Venice, Knowledge. 2017. June 28. URL: https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/lessons-from-the-merchants-of-venice-6501 (дата звернення: 02.12.2021).

Акройд П. Шекспир. Биография. Москва, 2010. 734 с.

Yunh, E. (1812). Mysly Yunha ob oryhynalnom sochyneniy [Jung's thoughts on the original composition]. Saint Petersburg. Available at: https://books.google.ru/books?id=AB5oAAAAcAAJ (accessed 11 November 2021).

Brandes, G. (1997). Shekspyr. Zhyzn y proyzvedenyia [Shakespeare. Life and works]. Moscow. (in Russian)

Gogela A. M. (1999). Economic Conflict and Collusion in Shakespeare’s Merchant of Venice. Journal X, 4. 21–39.

Ward, C. B. The Value of Commerce in The Merchant of Venice. Available at: http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1278 (accessed 11 December 2021).

Parmet, J. R. Shylock’s Demon and the Ideology of Capitalism. Available at: https://scholar.colorado.edu/concern/graduate_thesis_or_dissertations/6969z1117 (accessed 14 December 2021).

Ruebl, J. The Merchant of Venice and the Economics of Risk and Investment. Available at: https://static1.squarespace.com/static/58d6cdd81b10e366b420cb80/t /59605cc12e69cf41515c38e2/1499487425439/The+Merchant+of+Venice.pdf (accessed 29 December 2021).

Le Goff, J. (2001). Srednevekovyi myr voobrazhaemoho [The medieval world of the imaginary]. Moscow. (in Russian)

Shakespeare, W. (1986). Romeo i Dzhulietta [Romeo and Juliet]. Tvory – Works (Vols. 1–6). (Vol. 2, pp 311–413). Kyiv. (in Ukrainian)

Bilotserkivets, V.V, Volosheniuk, V.V., Zavhorodnia, O.O. etc. (2016). Istoriia ekonomichnykh vchen [History of economic thought]. Kyiv. (in Ukrainian)

Shakespeare, W. (1986). Otello, venetsianskyi mavr [The Tragedy of Othello, the Moor of Venice]. Tvory – Works (Vols. 1–6). (Vol. 5, pp 119–234). Kyiv. (in Ukrainian)

Shakespeare, W. (1986). Venetsianskyi kupets [The Merchant of Venice]. Tvory – Works (Vols. 1–6). (Vol. 2, pp 477–570). Kyiv. (in Ukrainian)

Tassini, G., Sadoulet, L. (2017). Lessons from the Merchants of Venice, Knowledge. Available at: https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/lessons-from-the-merchants-of-venice-6501 (accessed 02 December 2021).

Ackroyd, P. (2010). Shekspyr. Byohrafyia [Shakespeare. Biography]. Mosow. [in Russian].

Переглядів статті: 248
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Білоцерківець, В., & Завгородня, О. (2022). РЕФРАКЦІЯ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ, МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗРІЗІВ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ В. ШЕКСПІРА. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-44
Розділ
ЕКОНОМІКА