СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНІ РЕСУРСИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: біржова діяльність, цифрова економіка, електронна комерція, електронний бізнес, інформаційні технології, логістична система, логістичні потоки

Анотація

У статті досліджено фундаментальні засади цифрової економіки (Digital economy) або інтернет-економіки (Internet economy) чи веб-економіки (web economy), що тісно переплелися із традиційною економікою. Досліджено ключовий вплив сучасних інформаційних технологій на біржову діяльність в умовах діджиталізації. Досліджено стратегії електронного бізнесу, що визначають усі бізнес-процеси. Охарактеризовано електронну торгову систему товарної біржі. Визначено особливості формування і функціонування електронної торгівлі та електронної біржової діяльності. Проаналізовано визначення поняття «біржовий ринок». Запропоновано концептуальну модель логістичної системи біржової діяльності суб’єктів господарювання. Виокремлено мету логістичної системи логістичної системи біржової діяльності суб’єктів господарювання. Сформульовано властивості логістичної системи логістичної системи біржової діяльності суб’єктів господарювання. Сформульовано визначення матеріального потоку. Визначено характер формування матеріального потоку.

Посилання

Fatos UKAJ, Vehbi RAMAJ, Ramiz LIVOREKA. Journal of Distribution Science. 2020. No 18−8. Рр. 103−112.

Begovic S.E-business Trainer's Manual. Project Ebusiness Development. 2016. 273 р.

Цифровізація економіки України, трансформаційний потенціал: монографія / В.П. Вишневський, О.М. Гаркуненко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна; за заг. ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ : Академперіодика, 2020. 188 с.

Rios R., Lopez J. B. L. & Veiga J. G. The fifth global Kondratiev: low economic performance, instability and monopolization in the digital age. Marketing and Management of Innovations. 2018. No 2. Рр. 270−291.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи оновлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія. Львів : Видавництво ЛКА, 2015. 594 с.

Чирак І.М. Нова економіка : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 236 с.

Цикли Кондратьєва. Матеріал з Вікіпедії − вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 28.12.2021).

Інтернет-економіка / Матеріал з Вікіпедії − вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 28.12.2021).

Tapscott Don. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill. 1997.

Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001. URL: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf (дата звернення: 28.12.2021).

Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення: монографія / В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.А. Вієцький та ін.; за ред. В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 464 с.

Про товарні біржі: Закон України / від 10 грудня 1991 р. № 1956-XII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст.139. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 28.12.2021).

Підгорний А.З., Самотоєнкова О.В. Методологія статистичного дослідження біржової діяльності : навчальний посібник. Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2018. 170 с.

Fatos UKAJ, Vehbi RAMAJ, Ramiz LIVOREKA (2020). Journal of Distribution Science, no 18−8, pp. 103−112.

Begovic S.E-business Trainer's Manual (2016). Project Ebusiness Development. 273 р.

Vyshnevsʹkyy V.P., Harkunenko O.M., Knyazyev S.I., Lypnytsʹkyy D.V., Chekina V.D. (2020) Tsyfrovizatsiya ekonomiky Ukrayiny, transformatsiynyy potentsial [Digitization of Ukraine's economy, transformation potential]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv : Akademperiodyka, 188 р. (in Ukrainian)

Rios R., Lopez J. B. L. & Veiga, J. G. (2018). The fifth global Kondratiev: low economic performance, instability and monopolization in the digital age. Marketing and Management of Innovations, no 2, рр. 270−291.

Kutsyk P.O., Kovtun O.I., Bashnyanyn H.I. (2015) Hlobalʹna ekonomika: pryntsypy onovlennya, funktsionuvannya, rehulyuvannya ta rozvytku [Global economy: principles of renewal, functioning, regulation and development]. monohrafiya [a monograph]. Lʹviv : Vydavnytstvo LKA. 594 р. (in Ukrainian)

Chyrak I.M. (2016) Nova ekonomika [The new economy]. Ternopil: TNEU. 236 p. (in Ukrainian)

Tsykly Kondratʹyeva [Kondratiev cycles]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (accessed 28 December 2021).

Internet-ekonomika [Internet economy]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (accessed 28 December 2021).

Tapscott Don (1997) The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill.

Mesenbourg T.L. (2001) Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. Available at: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf (accessed 28 December 2021).

Vyshnevsʹkyy V.P., Viyetsʹka O.V., Viyetsʹkyy O.A. (2019) Smart-promyslovistʹ: napryamy stanovlennya, problemy i rishennya [Smart industry: directions of formation, problems and solutions]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, 464 р. (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law of Ukraine "About commodity exchanges", available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 28 December 2021).

Pidhornyy A.Z., Samotoyenkova O.V. (2018) Metodolohiya statystychnoho doslidzhennya birzhovoyi diyalʹnosti [Pidgorny AZ, Samotoenkova OV Methodology of statistical research of exchange activity]. Odesa: FOP Hulyayeva V.M., 170 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кустов, В. (2021). СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНІ РЕСУРСИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-99
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ