СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: конкурентне середовище, стратегічний аналіз, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, ринок органічної продукції

Анотація

Статтю присвячено стратегічному аналізу конкурентного середовища на ринку органічної продукції України. Підкреслено, що в умовах загострення екологічних проблем, спричинених господарською діяльністю людини, підвищується рівень екосвідомості споживачів, спостерігаються трансформації ринкової поведінки сучасного споживача, якій під впливом поширення тренду ведення здорового способу життя стає більш вимогливим до якості та способу виробництва продуктів харчування. Визначено та систематизовано фактори бізнес-середовища, що впливають на розвиток ринку органіки в Україні та діяльність господарюючих суб’єктів. Досліджено конкурентний стан галузі органічного виробництва та охарактеризовано бар’єри входження до неї із застосуванням інструментів стратегічного аналізу. На основі побудови карти стратегічних груп конкурентів визначено підприємства, які займають близькі позиції на ринку та конкурують у межах визначеної стратегічної групи із застосуванням однакових конкурентних критеріїв. Виявлено чинники забезпечення конкурентоспроможності компанії, охарактеризовано товарні сегменти та визначено їх ринкову привабливість.

Посилання

Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку : монографія. Київ : ТОВ «Діа», 2015. 248 с.

Берсуцька С.Я., Козичева Т.О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 165–172. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-165-172

Грановська В.Г. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 384–390.

Духницький Б.В. Світовий ринок органічної продукції та Україна. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 88.

Славгородська Ю. Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 4. С. 49–54.

Огляд органічного ринку України. URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/07/for_web_ua_2020-domestic_1-1.jpg

Corruption Perceptions Index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/

Свідоме господарювання. URL: https://land.agro-business.com.ua/index.php/home/orhanichne-vyrobnytstvo

Паспорт ринку соусної групи і плодово-овочевої консервації в Україні 2020. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/pasport-rynka-sousnoj-gruppy-i- konservacii-v-ukraine-2020-god

Огляд ринку заморожених і свіжих ягід в Україні. URL: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/obzor-rynka-po-jagodam.html

Аналіз ринку снеків в Україні. URL: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-snekov.html

Shkuratov O. I., Chudovska V. A., Vdovychenko A. V. (2015) Orhanichne silske hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni imperatyvy rozvytku [Organic agriculture: ecological and economic imperatives of development] monohrafiya [a monograph]. Kyiv: TOV «Dia», 248 p. (in Ukrainian)

Bersutska S.Ia., Kozycheva T.O. (2020) Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii [Current state and prospects of organic market development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no 2(60), pp. 165–172. (in Ukrainian)

Hranovska V.H. (2017) Mekhanizmy stymuliuvannia rozvytku pidpryiemstv orhanichnoho sektoru: adaptatsiia svitovoho dosvidu [Mechanisms for stimulating the development of organic sector enterprises: adaptation of world experience]. Ekonomika ta suspilstvo, no 9, pp. 384–390. (in Ukrainian)

Dukhnytskyi B.V. (2019) Svitovyi rynok orhanichnoi produktsii ta Ukraina [World market of organic products and Ukraine]. Ekonomika APK, no 8, pp. 88–94. (in Ukrainian)

Slavhorodska Yu. (2016) Vyrobnytstvo orhanichnoi produktsii v Ukraini: stan ta perspektyvy [Organic production in Ukraine: status and prospects]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no 4, pp. 49–54. (in Ukrainian)

Ohliad orhanichnoho rynku Ukrainy [Review of the organic market of Ukraine]. Available at: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/07/ for_web_ua_2020-domestic_1-1.jpg

Corruption Perceptions Index. Available at: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/

Svidome hospodariuvannia [Conscious market activity]. Available at: https://land.agro-business.com.ua/index.php/home/orhanichne-vyrobnytstvo

Pasport rynku sousnoi hrupy i plodovo-ovochevoi konservatsii v Ukraini 2020 [Passport group market and fruit and vegetable canning market in Ukraine 2020]. Available at: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/pasport-rynka-sousnoj-gruppy-i- konservacii-v-ukraine-2020-god

Ohliad rynku zamorozhenykh i svizhykh yahid v Ukraini [Overview of the market of frozen and fresh berries in Ukraine]. Available at: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/obzor-rynka-po-jagodam.html

Analiz rynku snekiv v Ukraini [Snack market analysis in Ukraine]. Available at: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-snekov.html

Переглядів статті: 338
Завантажень PDF: 415
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Журило, В., & Шаталова, Л. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-42
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають