НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній аудит ефективності, програмно-цільове бюджетування, ефективність, охорона здоров’я, бюджетні кошти

Анотація

Враховуючи результати досліджень українських та зарубіжних експертів, зазначимо, що теоретико-методологічні засади внутрішнього аудиту ефективності залишаються не повністю розкритими та потребують подальших досліджень, так як відбуваються постійні зміни у державі, зокрема перехід бюджетного процесу на програмно-цільове бюджетування. Таким чином, вивчення внутрішнього аудиту, а саме його вдосконалення шляхом запровадження внутрішнього аудиту ефективності, в сучасних умовах є актуальним, оскільки раціональна організація внутрішнього аудиту ефективності дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти. У статті досліджено напрями вдосконалення теоретико-методологічних засад внутрішнього аудиту шляхом запровадження внутрішнього аудиту ефективності та перспективні напрями його розвитку в Україні. Доведено, що для повноцінного впровадження в практику внутрішнього контролю аудиту ефективності поряд зі створенням відповідної правової бази, розробки стандартів, необхідний стабільний перехід бюджетного процесу на програмно-цільове бюджетування. Cеред основних концептуальних засад його удосконалення визначено: вдосконалення законодавчої бази внутрішнього аудиту ефективності; розробка програмного забезпечення для автоматизації процесу внутрішнього аудиту ефективності; розробка національних стандартів, взаємопов’язаних з міжнародними, а точніше – європейськими; комплексне визначення обґрунтованості, законності, доцільності, результативності, продуктивності, дієвості, економічності й ефективності об’єктів бюджетної установи, що підлягають внутрішньому аудиту ефективності; оцінка середовища реалізації управлінських рішень; потенціалу соціально-економічного розвитку; забезпечення належного ефекту від реалізації контрольних заходів; визначення критеріїв оцінки ефективності контролю і на їх основі – показників його результативності, дієвості, економічності й ефективності; оцінка відповідності фактичного стану контролю цим показникам. Вдосконаленню внутрішнього аудиту ефективності сприятиме і забезпечення належної якості самої аудиторської діяльності, серед складових якої слід виокремити дотримання високого рівня професійної підготовки аудиторів, професійної етики, раціональність процесу аудиторської перевірки, оперативність і повноту її інформаційно-аналітичного забезпечення, застосування сучасних методів проведення аудиту.

Посилання

Official website of the Accounting Chamber of Ukraine. Retrieved from: https://rp.gov.ua/home/

Standards of internal audit: Law from 04.10.2011 № 1247// a database is "Legislation of Ukraine"/of V R of Ukraine. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.

International standards for the supreme bodies of financial control (ISSAI). Retrieved from: http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html.

Chumakova, I. Innovative mechanisms of development of state financial control are in Ukraine. ТЕRRА ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 1(3). P. 86–92.

Syhareva L.O. Fedchenko T.V. State audit of efficiency: system, organization, methodology : monograph. Donetsk, 2013. 289 p.

Офіційний веб-сайт Рахункової палати України. URL: https://rp.gov.ua/home/ (дата звернення: 23.01.2021).

Стандарти внутрішнього аудиту: Закон від 04.10.2011 № 1247// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11 (дата звернення: 13.09.2019).

Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI). URL: https://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html

Чумакова И.Ю. Инновационные механизмы развития государственного финансового контроля в Украине. ТЕRRА ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 1. Ч. 3. С. 86–92.

Сухарева Л.О., Федченко Т.В. Державний аудит ефективності: системність, організація, методика : монографія. Донецьк, 2013. 289 с.

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Максімова, І. (2022). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-37
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ