КОНЦЕПЦІЯ «SMART СITY» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СФЕРУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Антон Рябєв Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0003-2220-3282
  • Максим Тонкошкур Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2079-0364
  • Софія Кравцова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-4876-6112
Ключові слова: туризм, інновація, інформаційні технології, Smart City, діджиталізація

Анотація

В статті досліджуються питання проблем та перспектив розвитку туристичної галузі з урахуванням змін та нових потреб у світовій економіці, що викликані пандемією, глобалізацією та діджиталізацією економіки. Авторами наголошується, що в даний час при реалізації різних проектів з управління все частіше вдаються до розгляду можливостей використання технологій, пов'язаних із концепцією. Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури країни та мегаполісів світу. Надання сучасних та абсолютно нових послуг високого рівня якості з урахуванням безпекового фактору вимагають нових підходів до управління міським середовищем та безпосередньо сферою туризму. Автори відзначають, що для активного застосування використання розумних рішень громадянами, міській владі необхідно вивчити досвід провідних міст зі схожими характеристиками. Популярність і легкість використання розумних рішень залежить від низки об'єктивних чинників, і навіть від рівня їх відповідності культурі регіону.

Посилання

Buhalis D., Amaranggana A. Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience through Personalisation of Services. Information and Communication Technologies in Tourism 2015. ENTER 2015 Proceedings of the International Conference in Lugano. Switzerland : Springer International Publishing, 2015. P. 377–390.

Тонкошкур М.В., Рябєв А.А., Кравцова С.В. Управління розвитком сфер туризму і готельного господарства під час пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. Вип. № 5.С. 215–221

Світлична В.Ю., Тонкошкур М.В., Кравцова С.В. Туризм під час пандемії: стан та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 49.

Світлична В.Ю., Кравцова С.В. Подолання стагнаційних процесів підприємствами туріндустрії шляхом диверсифікації напрямів їх діяльності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Серія: «Економічні науки». Київ, 2020. XІ (43) 2020.

Тонкошкур М.В. Кравцова С.В. Оцінка випливу окремих норм законодавства на практичну діяльність у сфері туризму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 35. С. 59–64.

Buhalis D., Amaranggana A. Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience through Personalisation of Services. Information and Communication Technologies in Tourism 2015. ENTER 2015 Proceedings of the International Conference in Lugano. Switzerland : Springer International Publishing, 2015. P. 377–390.

Tonkoshkur M., Ryabev A., Kravtsova S.V. (2021) Upravlinnja rozvytkom sfer turyzmu i ghoteljnogho ghospodarstva pid chas pandemiji COVID-19 [Administrating the Development of Tourism and Hospitality Industries During the COVID-19 Pandemic]. Biznes Inform, no 5, pp. 215–221.

Svitlychna V.Ju., Tonkoshkur M.V. Kravtsova S.V. (2020) Turyzm pid chas pandemiji: stan ta perspektyvy rozvytku [Тourism during a pandemic: the state and prospects of development]. Market infrastructure, no 49, pp. 213–218.

Svitlychna V.Ju., Kravtsova S.V. (2020) Podolannja staghnacijnykh procesiv pidpryjemstvamy turindustriji shljakhom dyversyfikaciji naprjamiv jikh dijaljnosti [Overcoming stagnation processes by tour enterprises by diversification of their directions of activity]. Interscience, no XІ (43).

Tonkoshkur M.V. Kravtsova S.V. (2021) Ocinka vyplyvu okremykh norm zakonodavstva na praktychnu dijaljnistj u sferi turyzmu [Аssessment of the influence of certain legislation regulations on practical activities in the field of tourism]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, no 35, pp. 59–64.

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Рябєв, А., Тонкошкур, М., & Кравцова, С. (2022). КОНЦЕПЦІЯ «SMART СITY» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СФЕРУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-30
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА