КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: бізнес-спільнота, економіка, управління, управління бізнес, підприємства, об’єднання, саморегулювання

Анотація

В економічній діяльності отримання стійких довгострокових конкурентних переваг може бути забезпечено за рахунок об'єднання суб'єктів бізнесу в об’єднання або спільноти. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад, удосконаленні методичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо визначення категорії «бізнес-спільнота», особливостей створення бізнес-спільнот та процесів саморегулювання їх діяльності. У даному досліджені визначено підходи науковців щодо розуміння категорії «об’єднання» суб’єктів економічної діяльності. Запропоновано систему факторів створення саморегулівних бізнес-спільнот. Сформовано класифікацію бізнес-спільнот за типом взаємовідносин між компаніями-членами. Доведено необхідність типологізації бізнес-спільнот за формою їх учасників, конкуруючих та неконкуруючих підприємств. Запропоновано авторське тлумачення категорії «бізнес-спільнота».

Посилання

Small Business Index (2021). Index Reaches Pandemic-Era High, as Many See Brighter Future. Available at: https://www.uschamber.com/sbindex/

Вінник О. М. Господарське право. Київ : Кондор, 2003. 400 с.

Джуринський В. О. Правове становище господарських об'єднань в Україні. Київ : Юринком Інтер, 2010. 224 с.

Кравець І. М. Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. 2011. № 87. С. 41–44.

Гудзь О. Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник. Київ : Державний університет телекомунікацій, 2014. 41 с.

Баркалов С. А. Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций Кобба-Дугласа. Москва : ИПУ РАН, 2000. 79 с.

Островская Е. Н. Формирование вертикально интегрированных объединений предприятий в промышленности: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством". Санкт-Петербург, 2015. 24 с.

Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов. Пер. с англ. Москва, 2001. 408 с.

Федоров Б. Т. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. Санкт-Петербург, 2000. 848 с.

Ноубc К. Карманный словарь справочник бухгалтера. Пер. с англ. Под ред. М. С. Киселева и С. А. Табалиной. Москва, 1993. 45 с.

Про затвердження Статистичного класифікатора організаційних форм суб’єктів економіки (СКОФ). Наказ Державної служби статистики України № 271 від 29.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0271832-14#Text

Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 29 вересня 2014 року № 271 "Про затвердження Статистичного класифікатора організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ)". Наказ Державної служби статистики України № 88 від 09.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0088832-16#n5

Kozlovskyi, S., Grynyuk, R., Baidala, V., Burdiak, V., Bakun, Y. (2019). Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15(3), pp. 137–153.

Козловський С. В. Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 554 с.

Козловський С. В., Козловський В. О., Бурлака О. М. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України. Економіка України. 2014. № 9. С. 59–73.

Козловський С. В. Фінансова математика. Київ : Знання України, 2006. 308 с.

Калетнік Г. М., Козловський С. В., Козловський В. О. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 16–25.

Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика. Київ : Професіонал. 2006. 30 с.

Small Business Index (2021) Index Reaches Pandemic-Era High, as Many See Brighter Future. Available at: https://www.uschamber.com/sbindex/

Vinnyk O. M. (2003) Hospodarske pravo [Commercial law]. Kyiv : Kondor. 400 p. (in Ukrainian)

Dzhurynskyi V. O. (2010) Pravove stanovyshche hospodarskykh obiednan v Ukraini [Legal status of business associations in Ukraine]. Kyiv : Yurynkom Inter. 224 p. (in Ukrainian)

Kravets I. M. (2011) Oznaky hospodarskykh obiednan yak tsentriv hospodarskykh system [Signs of economic associations as centers of economic systems]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Yurydychni nauky, no 87, pp. 41–44. (in Ukrainian)

Hudz O. Ye. (2014) Korporatyvne upravlinnia: poniatiino-terminolohichnyi slovnyk [Corporate governance: conceptual and terminological dictionary]. Kyiv : Derzhavnyi universytet telekomunikatsii. 41 p. (in Ukrainian)

Barkalov S. A. (2000) Modeli analiza deyatel'nosti proizvodstvennyh ob"edinenij na baze funkcij Kobba-Duglasa [Models for analyzing the activities of production associations based on Cobb-Douglas functions]. Moskva : IPU RAN. 79 p. (in Russian)

Ostrovskaya E. N. (2015) Formirovanie vertikal'no integrirovannyh ob"edinenij predpriyatij v promyshlennosti [Formation of vertically integrated associations of enterprises in industry]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ekon. nauk: spec. 08.00.05 "Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom". Sankt-Peterburg. 24 p. (in Russian)

Sigel Dzh., Shim Dzh. (2001) Slovar' buhgalterskih terminov [Glossary of accounting terms]. Per. s angl. Moskva. 408 p. (in Russian)

Fedorov B. T. (2000) Novyj anglo-russkij bankovskij i ekonomicheskij slovar [New English-Russian banking and economic dictionary]. Sankt-Peterburg. 848 p. (in Russian)

Noubc K. (1993) Karmannyj slovar' spravochnik buhgaltera [Pocket Dictionary Accountant's Handbook]. Per. s angl. Pod red. M.S. Kiseleva i S.A. Tabalinoj. Moskva. 45 p. (in Russian)

Pro zatverdzhennia Statystychnoho klasyfikatora orhanizatsiinykh form subiektiv ekonomiky (SKOF) [About the statement of the Statistical classifier of organizational forms of subjects of economy]. Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy № 271 vid 29.09.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0271832-14#Text (in Ukrainian)

Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakaz Derzhstatu vid 29 veresnia 2014 roku № 271 "Pro zatverdzhennia Statystychnoho klasyfikatora orhanizatsiinykh form subiektiv ekonomiky (SKOF)" [Pro zatverdzhennia Statystychnoho klasyfikatora orhanizatsiinykh form subiektiv ekonomiky]. Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy № 88 vid 09.06.2016. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0088832-16#n5 (in Ukrainian)

Kozlovskyi, S., Grynyuk, R., Baidala, V., Burdiak, V., Bakun, Y. (2019) Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration. Montenegrin Journal of Economics, no. 15(3), pp. 137–153.

Kozlovskyi S. V. (2017) Zabezpechennia stiikosti ta rozvytku suchasnykh ekonomichnykh system [Ensuring the stability and development of modern economic systems]. Vinnytsia : TOV «Nilan-LTD». 554 p. (in Ukrainian)

Kozlovskyi S. V., Kozlovskyi V. O., Burlaka O. M. (2014) Stiikist rozvytku ahrarnoi haluzi rehionu yak chynnyk ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Sustainability of the agricultural sector of the region as a factor of economic growth of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no 9, pp. 59–73. (in Ukrainian)

Kozlovskyi S. V. (2006) Finansova matematyka [Financial mathematics]. Kyiv : Znannia Ukrainy. 308 p. (in Ukrainian)

Kaletnik H. M., Kozlovskyi S. V., Kozlovskyi V. O. (2012) Stiikist ekonomiky yak faktor bezpeky ta rozvytku derzhavy [Economic sustanability as a factor of security and development of the state]. Ekonomika Ukrainy, no 7, pp. 16–25. (in Ukrainian)

Dlihach A. O. (2006) Marketynhova tsinova polityka: svitovyi dosvid, vitchyzniana praktyka [Marketing pricing policy: world experience, domestic practice]. Kyiv : Profesional. 30 p.

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 288
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Синєгуб, П. (2022). КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ . Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-32
Розділ
ЕКОНОМІКА