ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: інноваційна діяльність, державна фінансова підтримка, неоіндустріальна модель, джерела фінансування

Анотація

В статті досліджені актуальні аспекти інноваційної діяльності в умовах національної моделі неоіндустріального розвитку. Узагальнено чинники зниження інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств. На основі аналізу статистичних показників щодо сукупних витрат на інновації за джерелами фінансування з’ясовано, що значним негативним фактором виступає відсутність комплексу державних заходів. На підставі аналізу зарубіжної практики доведено, що позитивний світовий досвід базується на концепції державного фінансування на засадах пільгового оподаткування та політики амортизації. Доведена доцільність здійснення інноваційної активності за рахунок звільнення фінансових ресурсів через особливі режими обліково-амортизаційної і податкової політики. Представлена структурно-логічна схема активізації інноваційної діяльності в умовах неоіндустріального розвитку.

Посилання

Можайкіна Н.В., Кущ А.В. Проблеми неоіндустріалізації економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 186–191.

Ковальчук А.М., Копча Ю.Ю. Сучасні передумови розвитку підприємств машинобудування в реаліях неоіндустріального суспільства. Economics Bulletin. 2021. № 2. С. 188–198.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України 2020». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Левицька І.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств: сучасний стан та напрями підвищення. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2020. № 2 (11). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/14787/13085

Руденко І.В., Постольна Н.О., Голованова О.М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2018 р. : ХНАДУ, 2018. С. 158–160.

Савастєєва О.М. Аналіз сучасного стану фінансування регіонального розвитку (на прикладі Одеської області). Бізнес-Інформ. 2020. №1. С. 317–323.

Mozhaikina N.V., Kushch A.V. (2017) Problemy neoindustrializatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of neo-industrialization of Ukraine's economy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 16, pp. 186–191.

Kovalchuk A.M., Kopcha Yu.Iu. (2021) Suchasni peredumovy rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia v realiiakh neoindustrialnoho suspilstva [Modern preconditions for the development of machine-building enterprises in the realities of neo-industrial society]. Economics Bulletin, no 2, pp. 188–198

Statystychnyi zbirnyk «Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy 2020» [Statistical collection "Scientific and innovative activity of Ukraine 2020"] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Levytska I.V. (2020) Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv: suchasnyi stan ta napriamy pidvyshchennia [Innovative activity of industrial enterprises: current state and directions of increase]. Bioekonomika i ahrarnyi biznes, no 2, (11). Available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/14787/13085

Rudenko I.V., Postolna N.O., Holovanova O.M. (2018) Finansove zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Financial support of innovation activity in Ukraine]. Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva: materials XII International. scientific-practical Conf., November, 30: KhNADU, pp. 158–160.

Savastieieva O.M. (2020) Analiz suchasnoho stanu finansuvannia rehionalnoho rozvytku (na prykladi Odeskoi oblasti) [Analysis of the current state of financing regional development (on the example of Odessa region)]. Biznes-Inform, no 1, pp. 317–323.

Переглядів статті: 290
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Савастєєва, О., Журавльова, Т., & Скляров, Д. (2022). ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНИХ УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-31
Розділ
ЕКОНОМІКА