ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: АСПЕКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Ключові слова: обслуговуючий персонал, підприємство, система управління якістю ресторанного господарства, стандартизація ресторанного господарства

Анотація

Структурні зрушення в глобальній і внутрішній економіці зміцнюють значення саме тих галузей, які мають соціальний напрямок. Саме постійний розвиток підприємств ресторанного господарства та якість їх послуг свідчать про зростання гідного рівня життя в країні. Сьогодні підприємства ресторанного господарства все більше уваги приділяють відстеженню та аналізу якості послуг обслуговуючого персоналу. Сьогодні для ефективної роботи та розвитку підприємств ресторанного господарства недостатньо мати досконалі бізнес-процеси. Враховуючи постійно прискорювані темпи технологічних і соціальних змін, здатність компаній швидко адаптуватися до нових ситуацій і динамічно приймати ефективні рішення є надзвичайно важливим. Насправді, виживання індустрії ресторанного господарства в постіндустріальну епоху залежить більше від характеристик системи управління, ніж ефективності виробничої системи, хоча остання ситуація також важлива.

Посилання

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва. Економіка розвитку. 2017. № 3(83). С. 59–66.

Білецький Е.В., Янушкевич Д.А., Шайхлісламов З.Р. Управління якістю продукції та послуг. Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ. Харків : ХТЕІ, 2015. 222 с.

Шацька З.Я., Семко В.В. Впровадження нових технологій на вітчизняних підприємствах. Міжнародна науково-практична конференція Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : 2017 р. : матеріали Міжнар. нак.-практ. конф., 24 травня 2017 р. Київ : КНУТД, 2017. С. 370–373.

Гакова М.В. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 13. Ч. 1. С 55–60.

Рябенька М.О. Оцінка якості послуг у готелях і ресторанах. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52. Ч. 2. C. 46–51. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka2.htm

Колективні засоби розміщування (2011-2019). Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Fonseca L. M. Relationship between ISO 9001 certification maturity and EFQM Business Excellence Model results. Quality, Innovation and Prosperity. 2015. № 19 (1). Р. 85–102.

Hrynko, T.V. and Hviniashvili, T.Z. (2017), “Methodical approach to change management in the activities of business entities”, Ekonomika rozvytku, vol. 3(83), pp. 59–66.

Bilets'kyj, E.V. Yanushkevych, D.A. and Shajkhlislamov, Z.R. (2015), Upravlinnia iakistiu produktsii ta posluh [Product and service quality management], Kharkiv Torhov.-ekonom. Instytut KNTEU, Kharkiv, Ukraine.

Shats'ka, Z.Ya. and Semko, V.V. (2017), “Introduction of new technologies at domestic enterprises”, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [International scientific-practical conference Modern determinants of business process development in Ukraine], Kyivskyj natsionalnyj universytet tekhnolohij ta dyzajnu, Ukraine.

Hakova, M.V. (2017), “Management of hotel and restaurant enterprises: essence and specifics”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 13, рр. 55–60.

Riaben'ka, M.O. (2020), “Evaluation of the quality of services in hotels and restaurants”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 52, no. 2, рр. 46–51, available at: https://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka2.htm

State Statistics Service of Ukraine (2020), “Collective accommodation facilities (2011-2019)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Fonseca L.M. (2015. “Relationship between ISO 9001 certifica-tion maturity and EFQM Business Excellence Model results”. Quality, Innovation and Prosperity, № 19 (1). Р. 85–102.

Переглядів статті: 217
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2021-01-25
Як цитувати
Петренко, Н., Терещук, Н., & Новак, Л. (2021). ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: АСПЕКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-19
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА