ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БІЗНЕС АНАЛІТИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, зелений тариф, бізнес-аналітика, візуально-аналітична платформа Tableau

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку ринку електроенергії з відновлюваних джерел в України. Обґрунтовано необхідність розвитку сучасної інформаційної системи, яка забезпечить підтримку прийняття управлінських рішень на основі наявних даних та інструментів бізнес аналітики. Побудовано візуальну аналітичну модель на основі статистичної інформації про вироблення електроенергії з відновлюваних джерел в програмному комплексі Tableau. Проаналізовано сучасний стан, тенденції та перспективи декарбонізації енергетики. Встановлено регіональні особливості поширення «зеленого» тарифу та здійснено кластерній аналіз регіонів за ознаками кількості та потужністю електростанцій, що використовують відновлювані джерела енергії. Досліджено сезонні коливання виробництва електроенергії з альтернативних джерел та обґрунтовано необхідність комплексного розвитку різних типів електростанцій.

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2035 року. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555

Бабина О.М. Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.2019. № 6 (111). С. 15–19. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-6-3

Циганок К.О., Череп А.В. Альтернативні джерела енергії як засіб ресурсоефективності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22(18). С. 688–691.

Матвійчук Л.Ю., Герасимчук Б.П. Економічна доцільність використання альтернативних джерел енергії. Економічний форум. 2013. №. 4. С. 12–16.

Задорожнюк Н.О. Сучасне програмне забезпечення для здійснення бізнес-аналізу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2021. № 18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.230070

Царук В. Необхідність формування аналітичної системи корпоративного управління. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. 2020. Вип. 1. С. 79–88.

Закон України Про альтернативні джерела енергії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL: https://saee.gov.ua/uk/news/4087

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text

Negash, Solomon, Paul Gray. "Business intelligence." Handbook on decision support systems 2. Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. 175–193. DOI: https://doi.org/10.17705/1CAIS.01315

Аналітична платформа Tableau. URL: https://www.tableau.com/

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/energetichni-pidpriyemstva/statistichna-informaciya-shchodo-obyektiv-alternativnoyi-elektroenergetiki-yakim-vstanovleno-zelenij-tarif

Energy Map. Виробництво «зеленої» енергії у розрізі об'єктів та розмір «зелених» тарифів. URL: https://map.ua-energy.org/uk/resources/990b4e24-83ad-4f4e-9a0f-e9f5b01f6051/

Cервіс для аналізу підприємств Youcontrol. URL: https://youcontrol.com.ua/

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku [Ukraine's energy strategy for the period up to 2035]. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555

Babyna O.M. (2019) Svitovyi dosvid rozvytku alternatyvnykh dzherel enerhii [World experience in the development of alternative energy sources]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no 4, pp. 15–19. https://doi.org/10.32840/1814-1161/2019-6-3

Tsyhanok K.O., Cherep A.V.(2018) Alternatyvni dzherela enerhii yak zasib resursoefektyvnosti. [Alternative energy sources as a resource efficiency tool]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 22, pp. 688–691.

Matviichuk L.Yu., Herasymchuk B.P. (2013) Ekonomichna dotsilnist vykorystannia alternatyvnykh dzherel enerhii [Economic feasibility of using alternative energy sources]. Ekonomichnyi forum, no 4, pp. 12–16.

Zadorozhniuk N.O. (2021) Suchasne prohramne zabezpechennia dlia zdiisnennia biznes-analizu [Modern software for business analysis]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», no 18, DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.230070

Tsaruk V. (2020) Neobkhidnist formuvannia analitychnoi systemy korporatyvnoho upravlinnia [The need to form an analytical system of corporate governance]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, no 1, pp. 79–88.

Zakon Ukrainy Pro alternatyvni dzherela enerhii [ Law of Ukraine On Alternative Energy Sources]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahentstva z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy [Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine]. Available at: https://saee.gov.ua/uk/news/4087

Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku [National Renewable Energy Action Plan until 2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text

Natsionalnyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2030 roku [National Renewable Energy Action Plan until 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text

Negash S., Gray P. (2008) Business intelligence. In Handbook on decision support systems. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 175–193. DOI: https://doi.org/10.17705/1CAIS.01315

Tableau analytical platform. Available at: https://www.tableau.com/

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [Official site of the National Commission for State Regulation of Energy and Utilities]. Available at: https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/elektroenergiya/energetichni-pidpriyemstva/statistichna-informaciya-shchodo-obyektiv-alternativnoyi-elektroenergetiki-yakim-vstanovleno-zelenij-tarif

Energy Map. Production of "green" energy in terms of facilities and the size of "green" tariffs. Available at: https://map.ua-energy.org/uk/resources/990b4e24-83ad-4f4e-9a0f-e9f5b01f6051/

Servis dlia analizu pidpryiemstv Youcontrol [Youcontrol Enterprise Analysis Service]. Available at: https://youcontrol.com.ua/

Переглядів статті: 217
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Камбур, О., Тюлькіна, К., & Панова, Т. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БІЗНЕС АНАЛІТИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-15
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ