АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

  • Марія Ільїна ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-5555-1614
  • Юлія Шпильова ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-0220-0041
Ключові слова: екосистема, екосистемна послуга, екосистемна оцінка, екосистемний актив, метод оцінки

Анотація

У статті досліджено особливості впровадження методів оцінювання екосистемних послуг у систему управління природними ресурсами для сталого розвитку територій. Визначено етапи формування алгоритму впровадження методів оцінювання екосистемних послуг та здійснено їх детальний аналіз. Розглянуто міжнародні підходи до впровадження методів екосистемного оцінювання; обґрунтовано зв’язок основних напрямів удосконалення чинного законодавства України з метою впровадження екосистемного підходу у систему природокористування з цілями сталого розвитку. Описано інституційне забезпечення оцінки екосистемних активів та послуг для управління природокористуванням і соціально-економічним розвитком. Запропоновано концептуальну схема розробки алгоритму впровадження методів оцінювання екосистемних послуг у систему управління природними ресурсами на місцевому рівні.

Посилання

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Екосистемні послуги як інструмент екологічно орієнтованої організації сільського простору. Бізнес-навігатор. 2020. № 2(58). С. 54–58.

Зуєв В. Поняття впровадження в сучасному філософському дискурсі / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. URL: https://ird.npu.edu.ua/files/zyev.pdf.

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. 176 с.

Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг з врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних природоохоронних договорів. Звіт про науково-технічну продукцію за договором №74/19 від 29 серпня 2019 р. / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Bioriznomanittya/V1%201.pdf

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Значення екосистемних активів для забезпечення сталого розвитку територій. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 4 (31). С. 93–98.

Бурковський О.П., Василюк О.В. Концепція створення державного агентства екосистемних послуг. Від заповідання до збалансованого природокористування : матеріали міжнародної наукової конференції (20–22 березня 2013 р., м. Донецьк). Донецьк : Донецький національний університет, 2013. С. 176–179.

Ilina M., Shpyliova Y. (2020) Ekosystemni poslugy yak instrument ekologichno orientovanoyi organizatsii silskogo prostoru [Ecosystem services as the instrument of environmentally oriented establishment of rural areas]. Biznes-navigator. No. 2 (58). P. 54–58.

Zuyev V. Poniattya vprovadzhennia v suchasnomu filosofskomu dyskursi [The concept of implementation in modern philosophical discourse]. National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Retrieved from: https://ird.npu.edu.ua/files/zyev.pdf. [in Ukrainian].

Tsili staloho rozvytku: Ukrayina. Natsionalna dopovid (2017) [Sustainable development goals: Ukraine. National Report]. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny. (in Ukrainian)

Rozroblennya naukovo-metodychnykh zasad shchodo otsinky ekosystemnykh posluh vrakhuvannyam neobkhidnosti vykonannya rishen mizhnarodnykh pryrodookhoronnykh dohovoriv [Development of scientific and methodological principles for the assessment of ecosystem services, taking into account the need to implement the decisions of international environmental treaties]. Zvit pro naukovo-tekhnichnu produktsiyu za dohovorom №74/19 vid 29 serpnya 2019. Ministerstvo zakhystu dovkillya ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/files/docs/Bioriznomanittya/V1%201.pdf (in Ukrainian)

Ilina M., Shpylioba Y. (2021) Znachennia ekosystemnyh aktyviv dlia zabezpechennia stalogo rozvytku terytoriy [Meaning of ecosystem assets for provision of the sustainable development of areas]. Shidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. No. 4 (31). P. 93–98.

Burkovskyy O.P., Vasylyuk O.V. (2013) Kontseptsiya stvorennya derzhavnoho ahentstva ekosystemnykh posluh [The concept of creating a state agency of ecosystem services]. Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «Vid zapovidannya do zbalansovanoho pryrodokorystuvannya» – Proceedings of the International Scientific Conference «From the commandment to sustainable nature management» (Donetsk 20–22 bereznya). Donetsk. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 297
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Ільїна, М., & Шпильова, Ю. (2022). АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ . Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-3
Розділ
ЕКОНОМІКА