СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: статистика, дослідження, економічні показники, обсяг виробленої продукції, обсяг реалізованої продукції, чистий прибуток підприємства

Анотація

В статті проведено статистичне дослідження економічних показників діяльності малих підприємств у галузі будівництва: обсяг виробленої продукції підприємств; обсяг реалізованої продукції підприємств; фінансові результати до оподаткування підприємств; чистий прибуток підприємств. Спостерігається перевищення обсягу виробленою продукції над реалізованої, це свідчить про перевищенню пропозиції над попитом. Необхідним є вивчення попиту споживачів та коригування випуску продукції за планом. За досліджуваний період діяльності підприємств можна зазначити, що підприємства які отримували чистий прибуток з кожним роком збільшилось, ніж підприємств, які отримували збиток. Значного збитку зазнали підприємства в період 2010 році. Головною перешкодою на шляху розвитку малих підприємств у галузі будівництва є відсутність ефективного механізму їх підтримки з боку нашої держави. Запропоновано шляхи поліпшення економічних показників підприємницької діяльності в Україні.

Посилання

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.10.2020).

Судакова О. І., Штепка А. П., Іващенко О. М. Статистичний аналіз діяльності малих підприємств в Україні та шляхи поліпшення їх роботи. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 28 листопада 2020 р. Дніпро, 2020. С. 91–95.

Судакова О. І., Янченко В. В., Ярлік Т. В. Статистичне дослідження сучасного стану підприємницької діяльності у галузі промисловості України Становлення та особливості регулювання соціально-економічного розвитку країни: матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції, м. Київ, 7 листопада 2020 р. Київ, 2020. С. 131–135.

Судакова О. І., Фальковська А. Ю. Статистичний аналіз економічних показників діяльності підприємств будівельної галузі України Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. м. Ірпінь, 30 листопада – 4 грудня 2020 р. Ірпінь. С. 721–723.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: veb-sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Sudakova O. I., Shtepka A. P., Ivashchenko O. M. (2020) Statystychnyi analiz diialnosti malykh pidpryiemstv v Ukraini ta shliakhy polipshennia yikh roboty.. [Statistical analysis of the efficiency of small enterprises in Ukraine and and how to improve them]. Proceedings of the Aktualni problemy vykorystannia potentsialu ekonomiky krainy: svitovyi dosvid ta vitchyzniani realii: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Ukrainа, Dnipro, lystopad 28, 2020), Dnipro, рр. 91–95.

Sudakova O. I., Yanchenko V. V., Yarlik T. V. (2020) Statystychne doslidzhennia suchasnoho stanu pidpryiemnytskoi diialnosti u haluzi promyslovosti Ukrainy [Statistical study of the current state of business in the industry of Ukraine]. Proceedings of the Stanovlennia ta osoblyvosti rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychna konferentsii (Ukrainа, Kyiv, lystopad 7, 2020), Kyiv, рр. 131–135.

Sudakova O. I., Falkovska A. Yu. (2020) Statystychnyi analiz ekonomichnykh pokaznykiv diialnosti pidpryiemstv budivelnoi haluzi Ukrainy [Statistical analysis of economic indicators in the performance of enterprises of the alarm hall of Ukraine]. Proceedings of the Oblikovo-analitychni y statystychni metody ta modeli v opodatkuvanni, biznesi, ekonomitsi: materialy XVI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Ukrainа, Irpin, lystopada 30 – hrudnia 4 2020), Irpin, рр. 721–723.

Переглядів статті: 467
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Судакова, О., Устименко, Б., & Пінясов, В. (2020). СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-43
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ