ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

  • Георгій Гресь Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4456-8250
Ключові слова: організаційна структура, гнучка організаційна структура, організаційний дизайн, впровадження організаційної структури, підхід до впровадження організаційної структури

Анотація

Стаття присвячена розробці підходу до запровадження гнучких організаційних структур у компанії на прикладі холакратичної структури. Кожна компанія рано чи пізно стикається з проблемою впровадження чи кардинальної зміни своєї організаційної структури, і епідемія COVID-19 лише посилила потребу у таких змінах. Сьогодні гнучкі організаційні структури стають все більш затребуваними, особливо з боку малих та середніх підприємств, які водночас мають нижчий рівень управлінської експертизи і тому потребують чітких рекомендацій щодо впровадження нових гнучких організаційних структур. Запропонований у статті підхід включає етапи, спрямовані на навчання персоналу компанії роботі в рамках нової організаційної структури, здійснення пілотного проекту (впровадження нової структури в одному підрозділі та аналіз отриманих результатів) та остаточне впровадження нової структури. Так, на першому етапі пропонується навчити персонал обраного для пілотного проекту структурного підрозділу особливостям нової організаційної структури шляхом проведення серії тренінгів. Надалі необхідно розробити правову базу та комплект внутрішніх документів для нової організаційної структури, після чого (якщо мова йде про впровадження саме холакратії) здійснити пілотне впровадження Конституції холакратії, нової організаційної структури та нового набору документів (у першу чергу – опису ролей) як основного набору правил до обраного структурного підрозділу компанії. На наступних етапах має бути досліджена і проаналізована діяльність обраного для пілотного проекту структурного підрозділу після впровадження нової структури, зроблено відповідні висновки та внести зміни до правової бази, організаційної структури та відповідного набору правил. Після успішного закінчення пілотного проекту слід провести поглиблене навчання всього персоналу компанії принципам і правилам холакратії і впровадити нову організаційну структуру, відповідні організаційні документи і технічні засоби в масштабах усієї компанії. При цьому одним із ключових документів є опис ролей, який, окрім іншого, має бути інтегрований з описом існуючих бізнес-процесів компанії та містити опис сфер відповідальності співробітників у рамках бізнес-процесів.

Посилання

Al'bert, M., Meskon, M. & Hedouri, F. (2010) Osnovy menedzhmenta [Management]. Moskva: Vil'yams. 672 p. (in Russian)

Lepeiko, T. I., Blyzniuk, T. P., Kotlyk, A. V., Myronova, O. M. & Kinas, I. O. (2011) Menedzhment u strukturakh vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu [Management in structures of publishing complex]: Navchalnyi posibnyk [Textbook]. Kharkiv: Vyd. KhNEU352 p. (in Ukrainian)

Mincberg, G. (2011) Struktura v kulake: sozdanie effektivnoj organizacii [Structure in five: Designing Effective Organizations]. SPb.: Piter. 512 p. (in Russian)

Bykova, A. (2003) Organizacionnye struktury upravleniya [Organizational structure of management]. Moskva: OLMA-PRESS invest. 160 p. (in Russian)

Vesnin, V. R. (2006) Menedzhment [Management]: uchebnik [textbook]. 3-e izd., pererab. i dop. Moskva: TK "Velbi", Izd-vo "Prospekt". 504 p. (in Russian)

Osovska, H. V. & Osovskyi, O. A. (2006) Osnovy menedzhmentu [Management Basics]: pidruchnyk [textbook]. 3-tie vyd., pererob. i dop. Kyiv: Kondor. 664 p. (in Ukrainian)

Sladkevich, V. P. (2003) Sovremennyj menedzhment (v skhemah) [Contemporary management (in schemes)]. 3-e izd., stereotip. Kyiv: MAUP. 152 p. (in Russian)

Gres, G. O. (2019) Holacracy organizational structure as the best fit for the modern quickly developing world. Rozvytok yevropeiskoho prostoru ochyma molodi: ekonomichni, sotsialni ta pravovi aspekty: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii doktorantiv, molodykh uchenykh ta studentiv. Kharkiv, 17 travnia 2019. Available at: https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis01-06.html (accessed 05 November 2021).

Rigby, D. & Bilodeau, B. (2018) Management Tools & Trends. Available at: https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2017 (accessed 20 November 2021).

Watkins, Michael D. & Yaziji, Michael (2020) COVID-19: People and organizations under pressure. Available at: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/COVID-19-under-pressure (accessed 22 November 2021).

Holacracy Constitution. Available at: https://www.holacracy.org/constitution/5 (accessed 06.12.2021).

Cook, Desmond L. (1966) Program Evaluation and Review Technique. Lanham, Maryland: University Press Of America. 112 p.

Альберт М., Мескон М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Вильямс, 2010. 672 с.

Лепейко Т. І., Близнюк Т. П., Котлик А. В., Миронова О. М., Кінас І. О. Менеджмент у структурах видавничо-поліграфічного комплексу : Навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 352 с.

Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб. : Питер, 2011. 512 с.

Быкова, А. Организационные структуры управления. Москва : ОЛМА-ПРЕСС инвест, 2003. 160 с.

Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК "Велби", Изд-во "Проспект", 2006. 504 с.

Осовська, Г. В., Осовський, О. А. Основи менеджменту: підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Кондор, 2006. 664 с.

Сладкевич В. П. Современный менеджмент (в схемах). 3-е изд., стереотип. Київ : МАУП, 2003. 152 с.

Гресь Г. О. Holacracy organizational structure as the best fit for the modern quickly developing world. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції докторантів, молодих учених та студентів. Харків, 17 травня 2019 р. URL: https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis01-06.html 30.01.2022 (дата звернення: 16.11.2021).

Rigby, D., Bilodeau, B. Management Tools & Trends. URL: https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2017 (accessed: 20.11.2021).

Watkins, Michael D., Yaziji, Michael. COVID-19: People and organizations under pressure. URL: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/COVID-19-under-pressure (accessed: 22.11.2021).

Holacracy Constitution. URL: https://www.holacracy.org/constitution/5 (accessed: 06.12.2021).

Cook, Desmond L. Program Evaluation and Review Technique. Lanham, Maryland: University Press of America. 1966. 112 p.

Переглядів статті: 314
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Гресь, Г. (2021). ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ