ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ В ЦИФРАХ

  • Сергій Юшко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-6323-7687
  • Інна Алексєєнко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8803-1615
  • Олександра Криворучко Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-3800-6577
Ключові слова: децентралізація, досвід європейських країн, доходи місцевих бюджетів, фінансове забезпечення, функції та повноваження

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням перейняття європейського досвіду реалізації реформи децентралізації. Визначено, що сучасний стан реформи в України характеризується низкою невирішених питань в сфері фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування. Останні в свою чергу генерують ризики щодо належного виконання органами місцевої влади покладених на них повноважень. Метою статті визначено дослідження та аналіз процесу децентралізації в Україні на засадах використання європейського досвіду формування доходів місцевих бюджетів. В цифрах, на прикладі знов створеної територіальної громади, доведені відклики на реформу децентралізації у вигляді кількісного та якісного наповнення бюджетів. Відзначені покрокові дії влади щодо усунення питань із некваліфікованого виконанням ними владних повноважень.

Посилання

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2233-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572.

Демченко О. П., Яковенко К. А. Європейський досвід бюджетної децентралізації та перспективи для України. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 16. С. 724–730.

Молдован О. О. Бюджетна децентралізація: досвід ефективної реформи Словаччини для України. Вісник Донецького національного університету. 2010. № 3. С. 32.

Європейська Хартія місцевого самоврядування: преамбула від 15.07.1997 р. №452/97-ВР. Дата оновлення: 16.11.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення 15.12.2021).

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р.№ 157-8. Відомості Верховної Ради України. 2015. №13. Ст. 91.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 13 – 14, № 15 – 16, № 17, ст. 112.

Роганська територіальна громада. URL: https://roganska-gromada.gov.ua (дата звернення 15.12.2021)

Професійне навчання для місцевого самоврядування: стан, виклики, перспективи. URL: https://decentralization.gov.ua/admin/articles /11843. html

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на тему «Професійне навчання публічних службовців: європейський досвід і перспективи для України» від 02.06.2021 р. Протокол № 72. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/pitannya-profesijnogo-navchannya-publichnih-sluzhbovciv-potrebuye-posilenoyi-uvagi-nataliya-alyushina

Росоляк О., Дякович О. Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Випуск 4 (12). С. 112–117.

Пігуль Н. Г., Люта О. В. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 9. С. 684–688.

Роман В. Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2013. Випуск 12. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Roman.pdf

Журавель Я. Європейський досвід децентралізації влади та перспективи його імплементації в Україні. Юридичний вісник «Україна і світ». 2020. Випуск 1. С. 267–273.

Завадських Г. М. Європейський досвід децентралізації. URL: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/tezi-Zavadskih-Pragmatizm.pdf

Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5–11.

Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy. Reforma detsentralizatsii [The only web portal of the executive authorities of Ukraine. decentralization reform.]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi /efektivne-vryaduvannya /reforma-decentralizaciyi

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine". Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 50–51, article 572.

Demchenko O. P., Yakovenko K. A. (2018) Yevropeiskyi dosvid biudzhetnoi detsentralizatsii ta perspektyvy dlia Ukrainy [European experience of budgetary decentralization and prospects for Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 16. P. 724–730. (in Ukrainian)

Moldovan O. O. (2010) Biudzhetna detsentralizatsiia: dosvid efektyvnoi reformy Slovachchyny dlia Ukrainy [Fiscal decentralization: the experience of effective reform of Slovakia for Ukraine]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. № 3. P. 32. (in Ukrainian)

European Charter of Local Self-Government: preamble from 15.07.1997. №452/97-VR. Update date: 16.11.2009. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (accessed 15 December 2021).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015) "Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad". Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 13, article 91.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) "Tax Code of Ukraine". Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2011, № 13-14, №15-16, №17, article 112.

Rohanska terytorialna hromada [Rogan territorial community] Роганська територіальна громада. Available at: https://roganska-gromada.gov.ua (accessed 15 December 2021).

Profesiine navchannia dlia mistsevoho samovriaduvannia: stan, vyklyky, perspektyvy. [Vocational training for local self-government: status, challenges, prospects]. Available at: https://decentralization.gov.ua/admin/articles /11843. html

The Verkhovna Rada of Ukraine (2021) "Rekomendatsii slukhan u Komiteti Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan orhanizatsii derzhavnoi vlady, mistsevoho samovriaduvannia, rehionalnoho rozvytku ta mistobuduvannia na temu "Profesiine navchannia publichnykh sluzhbovtsiv: yevropeiskyi dosvid i perspektyvy dlia Ukrainy" [Recommendations of hearings in the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the organization of state power, local self-government, regional development and urban planning on the topic "Professional training of public servants: European experience and prospects for Ukraine"] Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/pitannya-profesijnogo-navchannya-publichnih-sluzhbovciv-potrebuye-posilenoyi-uvagi-nataliya-alyushina

Rosoliak O., Diakovych O. (2017) Detsentralizatsiia publichnoi vlady: yevropeiskyi dosvid ta postup Ukrainy. [Decentralization of Public Power: European Experience and Promotion of Ukraine]. Aktualni problemy pravoznavstva. Vol. 4 (12). P. 112–117. (in Ukrainian)

Pihul N. H., Liuta O. V. (2016) Zarubizhnyi dosvid provedennia detsentralizatsiinykh reform. [Foreign experience in conducting decentralization reforms]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2016. Vol 9. P. 684–688. (in Ukrainian)

Roman V. (2013) Modeli detsentralizatsii vlady krain Yevropeiskoho Soiuzu. [Models of decentralization of the authorities of the countries of the European Union]. Naukovyi visnyk "Demokratychne vriaduvannia". Vol. 12. Available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Roman.pdf (in Ukrainian)

Zhuravel Ya. (2020) Yevropeiskyi dosvid detsentralizatsii vlady ta perspektyvy yoho implementatsii v Ukraini. [European experience of decentralization of power and prospects for its implementation in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk "Ukraina i svit". Vol. 1. P. 267–273. (in Ukrainian)

Zavadskykh H. M. (2021) Yevropeiskyi dosvid detsentralizatsii [European experience of decentralization] Available at: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/tezi-Zavadskih-Pragmatizm.pdf (in Ukrainian)

Danylyshyn B. M., Pylypiv V. V. (2016) Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy [Decentralization in EU countries: lessons for Ukraine]. Rehionalna ekonomika. № 1. P. 5–11. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 166
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Юшко, С., Алексєєнко, І., & Криворучко, О. (2021). ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ В ЦИФРАХ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-86
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ