НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: законодавство, інтеграція, соціальна відповідальність бізнесу, глобальний договір, суб’єкти господарювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання в Україні соціальної відповідальності бізнесу. Охарактеризовано та про класифіковано нормативно-правові акти, що регулюють корпоративну соціальну відповідальність (далі – КСВ) в Україні. Висвітлено нормативно-правове забезпечення КСВ на національному та регіональному (галузевому) рівнях. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення КСВ на корпоративному рівні. Методом дослідження виступав насамперед аналіз нормативно-правових акті, які чинні та ратифіковані в Україні у сфері КСВ. Також здійснювався у статті метод узагальнення та синтез інформації з приводу корпоративної соціальної відповідальності. У ході дослідження відбулася консолідація нормативно-правових актів корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Практична цінність статті полягає у тому, що проаналізована та консолідована інформація щодо правового регулювання КСВ в майбутньому зможе на національному рівні систематизувати нормативно-правові акти у сфері корпоративної соціальної відповідальності.

Посилання

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 12.12.2021).

Глобальний договір. UN Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org (дата звернення: 12.12.2021)

ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності». URL: http://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html (дата звернення: 12.12.2021)

Законодавство України. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.12.2021).

Маматова Т.В. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. Вип. 1 (4). С. 109-120.

Шевченко Т.П. Проблеми законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2012. № 2(9). С. 111–118.

Будько О.В., Галатов Б.М. Особливості нормативно-правового регулювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 17. С. 100–104.

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Tex (accessed 12 December 2021)

Hlobalnyi dohovir. UN Global Compact [The Global Compact. UN Global Compact]. Available at: https://www.unglobalcompact.org (accessed 12 December 2021)

ISO 26000 “Kerivnytstvo iz sotsialnoi vidpovidalnosti” [ISO 26000 "Guidelines for social responsibility"]. Available at: http://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html (accessed 12 December 2021)

Zakonodavstvo Ukrainy. Ofitsiinyi vebsait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Legislation of Ukraine. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed 12 December 2021)

Mamatova T.V. (2010) Mizhnarodni standarty korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti: mekhanizm adaptatsiyi dlya orhaniv derzhavnoho kontrolyu Ukrayiny [International standards of corporate social responsibility: an adaptation mechanism for state control bodies of Ukraine]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya: zb. nauk. pr. Dnipropetrovsʹk: DRIDU NADU, № 1 (4). S. 109–120.

Shevchenko T.P. (2012) Problemy zakonodavchoho rehulyuvannya korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti v Ukrayini [Problems of legislative regulation of corporate social responsibility in Ukraine]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho», № 2(9). S. 111–118.

Budʹko O.V., Halatov B.M. (2020) Osoblyvosti normatyvno-pravovoho rehulyuvannya korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti pidpryyemstv [Features of regulatory and legal regulation of corporate social responsibility of enterprises]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. № 17. S. 100–104.

Переглядів статті: 336
Завантажень PDF: 442
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Шиманська, О., & Петрук, Н. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-92
Розділ
ЕКОНОМІКА