ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

  • Анастасія Панчук Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9386-2499
  • Карина Малькова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7741-3557
Ключові слова: управління, бізнес, цифрова стратегія, стратегічне планування, цифрова економіка

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей стратегічного планування діяльності підприємств в умовах цифровізації бізнесу та визначенню місця цифрової стратегії у загальній системі стратегічного управління. Авторами проаналізовано останні публікації, в яких наведено теоретичні основи стратегічного планування цифровізації бізнесу. В статті розглянуто еволюцію терміну «цифрова стратегія» починаючи із переходу від впровадження стратегії інформаційних технологій до інтеграції цифрової стратегії в існуючу класифікацію стратегій за трьома рівнями управління: корпоративним, бізнес та функціональним. Вивчення еволюції визначень поняття «цифрова стратегія» свідчить, що в залежності від контексту вченими даний термін розглядається: як процес вибору інформаційних технологій, для використання в управлінні бізнесом, як елемент копоративної стратегії, як одна з бізнес-стратегій підприємства, як складова маркетингової або комунікаційної стратегії. За результатами проведених досліджень, доведено, що запровадження підприємствами стратегічного планування в умовах цифровізації створить умови для формування конкурентних переваг, максимального задоволення споживачів, адаптації до нових реалій ведення бізнесу підприємства та координацією діяльності різних підрозділів на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління. Авторами статті визначено, що з урахуванням специфічних умов ведення бізнесу в умовах цифрової економіки, визначення терміну «цифрова стратегія» потребує доопрацювання, з точки зору необхідності визначення місця цифрової стратегії підприємства в цій ієрархії. Узагальнення існуючих підходів, думок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо змісту та визначення поняття «цифрова стратегія» підприємства, дозволило запропонувати власний підхід. Таким чином, пропонується визначати цифрову стратегію підприємства як процес координації цифровізації ключових сфер діяльності підприємства: бізнес-моделей, клієнтського досвіду, операційних процесів із загальним стратегічним напрямом, з метою створення (підвищення) цінності продуктів, послуг та рішень у цифровій економіці.

Посилання

Коляденко, С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.

SME Competitiveness Outlook 2020 – COVID-19: the Great Lockdown and its Effects of Small Business. URL: https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf. (дата звернення 21.01.2022)

Digital strategy in a time of crisis. 2021. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinseydigital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis (дата звернення 28.12.2021)

Westerman, G, Bonnet, D & McAfee, A. The Nine Elements of Digital Transformation. MIT Sloan Management Review. 2014. URL: http://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-ofdigital-transformation (дата звернення 28.12.2021)

Lipsmeier, A, Kühn, A, Joppen, R. & Dumitrescu, R. Process for the development of a digital strategy. Procedia CIRP. 2020. № 88. Р. 173–178.

Morehouse, J. & Saffer, A. Digital Strategy. The International Encyclopedia of Strategic Communication. 2018. Р. 1–7.

Кіржецька, М., Кіржецький, Ю. Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу. Галицький економічний вісник. 2020. № 5 (66). С. 7–15.

Katz R. The Transformative Economic Impact of Digital Technology. The United Nations Commission on Science and Technology for Development. 2015. № 3. Р. 2–11.

Mierzowski, S. Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie – Digitale Transformation als Führungsaufgabe. Ausgabe. 2016. Р. 42.

IBM. Business systems planning: information systems planning guide. Auflage IBM Corporation. 1984.

Earl, M J. Management strategies for information technology. Essex: Prentice Hall. 1989.

Henderson, J. C., Venkatraman, H. Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, 1993. № 32. Р. 472–484.

Mithas, S., Lucas, Jr H. C. What is Your Digital Business Strategy? IT Professional. 2010. № 12. Р. 4–6.

Accenture agency. URL: https://www.accenture.com/us-en/about/strategy-index

Куйбіда, В. С., Карпенко, О. В. Наместнік, В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. 2018. №1. С. 5–10.

Matt C., Hess T., Benlian A. Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering. 2014. № 57 (5). Р. 339–343.

Bain&Company. Digital Strategy for a B2B World. 2017. URL: https://www.bain.com/insights/digital-strategy-for-a-b2b-world (дата звернення 28.12.2021)

Bharadwaj, A. et al., Digital Business Strategy: Toward a next generation of insights. 2013. № 37 (2). Р. 471–482.

Sebastian I. M. et al. How Big Old Companies Navigate Digital Transformation. MIS Quarterly Executive. 2017. № 16 (3). Р. 197–213.

Воскобоєва, О. В., Ромащенко О. С. Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №4 (26). С. 56–61.

Ismail, M., Khater, M., Zaki, M. Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know So Far? 2017. URL: https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/2017NovPaper_Mariam.pdf (дата звернення 27.12.2021)

Netology. URL: https://netology.ru/glossariy/digital-strategiya (дата звернення 27.12.2021)

Koliadenko, S. V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital Economy: Rethinking Stages of Formation in Ukraine and the Retinue] Ekonomika. Finansy. Menedzhment (electronic journal), no. 6, pp. 106–107.

SME Competitiveness Outlook 2020 – COVID-19: the Great Lockdown and its Effects of Small Business. Retrieved from: https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/ITCSMECO2020.pdf.

Digital strategy in a time of crisis (2021). Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinseydigital/our-insights/digital-strategy-in-a-time-of-crisis

Westerman, G, Bonnet, D & McAfee, A. (2014) The Nine Elements of Digital Transformation. MIT Sloan Management Review. Retrieved from: http://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-ofdigital-transformation

Lipsmeier, A, Kühn, A, Joppen, R. & Dumitrescu, R. (2020). Process for the development of a digital strategy. Procedia CIRP, no. 88, pp. 173–178.

Morehouse, J. & Saffer, A. (2018). Digital Strategy. The International Encyclopedia of Strategic Communication, pp. 1–7.

Kirzhetska, M. & Kirzhetskyi, Yu (2020) Osoblyvosti tsyfrovoi stratehii pidpryiemstva zalezhno vid rozmiru biznesu [Features of the digital business strategy]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk (electronic journal), no. 5 (66), pp. 7–15.

Katz R. (2015) The Transformative Economic Impact of Digital Technology. The United Nations Commission on Science and Technology for Development, no. 3, pp. 2–11.

Mierzowski, S. (2016) Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie – Digitale Transformation als Führungsaufgabe. Ausgabe, pp. 42.

IBM (1984) Business systems planning: information systems planning guide. Auflage IBM Corporation.

Earl, M J. (1989) Management strategies for information technology. Essex: Prentice Hall.

Henderson, J. C. & Venkatraman, H. (1993) Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, no. 32, pp. 472–484.

Mithas, S. & Lucas, Jr H. C. (2010) What is Your Digital Business Strategy? IT Professional, no. 12, pp. 4–6.

Accenture agency. Retrieved from: https://www.accenture.com/us-en/about/strategy-index

Kuibida, V. S., Karpenko, O. V. & Namestnik, V. V. (2018) Tsyfrove vriaduvannia v Ukraini: bazovi definitsii poniatiino-katehorialnoho aparatu [Digital implementation in Ukraine: basic definitions of the conceptual and categorical apparatus]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Derzhavne upravlinnia, no. 1, pp. 5–10.

Matt C., Hess T. & Benlian A. (2014) Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering, no. 57 (5), pp. 339–343.

Bain&Company (2017) Digital Strategy for a B2B World. Retrieved from: https://www.bain.com/insights/digital-strategy-for-a-b2b-world

Bharadwaj, A. et al., (2013) Digital Business Strategy: Toward a next generation of insights, no. 37 (2), pp. 471–482.

Sebastian I. M. et al. (2017) How Big Old Companies Navigate Digital Transformation. MIS Quarterly Executive, no. 16 (3), pp. 197–213.

Voskoboieva, O. V. & Romashchenko O. S. (2018) Indeks tsyfrovizatsii yak osnovnyi faktor rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii [Digitization index as a major factor in the development of digital technologies]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes (electronic journal), no. 4 (26), pp. 56-61.

Ismail, M., Khater, M., Zaki, M. (2017) Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know So Far? Retrieved from: https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/2017NovPaper_Mariam.pdf

Netology. Retrieved from: https://netology.ru/glossariy/digital-strategiya

Переглядів статті: 422
Завантажень PDF: 1201
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Панчук, А., & Малькова, К. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-76
Розділ
ЕКОНОМІКА