СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: стратегічний потенціал, стратегія, економічні ресурси, оцінка потенціалу, аналіз середовища, підприємство

Анотація

Успіх підприємства цілком пов’язаний з розвитком стратегічного потенціалу, особливо вважаючи розвиток бізнесу України в наш час. Від нього залежать стратегічні можливості підприємства, ресурси використовуються ефективніше, можливості та резерви підприємства значно збільшуються. Стаття розглядає сутність стратегічного потенціалу та методи аналізу і дослідження стратегічного потенціалу підприємства. Розглянуто сутність категорії «стратегічний потенціал» на основі наукових праць різних науковців. Проаналізовані основні методи оцінки стратегічного потенціалу. Питання стандартизації методичних підходів стосовно оцінки та досліджень стратегічного потенціалу потребує подальшого дослідження, оскільки потенціал відіграє важливу роль у здобутті фінансового успіху підприємства.

Посилання

Березін О.В. Завдання та механізми оптимізації структури виробничого потенціалу підприємства. Вісник національного ун-ту водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. Економіка. 2019. № 4 (40). С. 20–27.

Горбань В.Б. Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства. URL: http://intkonf.org/gorban-vb-upravlinnya-strategichnim-potentsialom-mashinobudivnogo-pidpriemstva/

Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия как экономическая категория. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2002. Вип. 2. С. 380–385.

Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія. Київ : КНТЕУ, 2002.

Сущенко О.А. Формування стратегічного потенціалу підприємства : дис. канд. психол. наук. Луганськ, 2002.

Шеховцева Л.С. Стратегический менеджмент : учебное пособие. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006.

Berezin O.V. (2019) Zavdannya ta mehanizm optimizacii strukturi potencialu pidriemstva [Tasks and mechanisms for optimizing the structure of the production potential of the enterprise]. Visnik Nacionalnogo universitetu vodnogospodarsta ta prirodocoristuvannya. Economica, 4 (40), 20–28. (in Ukrainian)

Gorban, V.B. Upravlinnya strategicnim potencialom mashinobudivnogo pidriemstva [Management of strategic potential of a machine-building enterprise]. Retrieved from http://intkonf.org/gorban-vb-upravlinnya-strategichnim-potentsialom-mashinobudivnogo-pidpriemstva/ (in Ukrainian)

Lapin E.V. (2002) Economiceskii potencial predriyatiya kak ekonomiceskaya categoriya [The economic potential of the enterprise as an economic category]. Naucnii visnik Cherniveckogo torgovelnogo economicnogo institutu KNTEU, 2 (22), 380–385. (in Ukrainian)

Pastuhova V.V. (2002) Strategichne upravlinnya pidriemstvom: filoshophia, politica, efectivnis [Strategic management of the enterprise: philosophy, policy, efficiency]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Susenko O.A. (2002) Formuvannya strategicnogo potencialu pidriemstva [Formation of strategic potential of the enterprise]. Candidate’s thesis. Lugansk. (in Ukrainian)

Shehovsteva L.S. (2006) Strategicheskii menegment: uchebnoe posobie [Strategic management: study guide]. Kaliningrad: Isd-vo RGU im. I. Kanta. (in Russian)

Переглядів статті: 411
Завантажень PDF: 337
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Коноплянко, Д. (2021). СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-89
Розділ
ЕКОНОМІКА