КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЕЛАХ І СЕЛИЩАХ УКРАЇНИ ТА МОДЕЛІ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: соціальне підприємництво, інноваційне господарювання, соціально-економічний розвиток, соціалізація, бізнес

Анотація

У статті досліджено підприємницьку діяльність як організаційно-економічний спосіб господарювання в селах та селищах України. Проаналізовано концептуальні аспекти формування соціального підприємництва в контексті розгляду моделей їх інноваційного господарювання в селах та селищах. Розглянуто галузеві пріоритети проблеми соціалізації господарської діяльності, соціального підприємництва в рамках селозберігаючої моделі. Виділено аспект соціальної відповідальності бізнесових структур як запоруку успішного створення соціально орієнтованого бізнесу інноваційної моделі господарювання. Наведено проблеми формування конкурентного середовища соціального підприємництва в сільському секторі економіки та запропоновано шляхи їх вирішення в контексті моделі інноваційного господарювання.

Посилання

Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды / пер. с англ. Москва, 2019. 275 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. 72 с.

Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. 128 с.

Сіренко Н. М., Лункіна Т. І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1. С. 5–10.

Drayton B. Social entrepreneurs don’t want to help. They want to change the world [Electronic resource] / B. Drayton // Interview with Ashoka Founder. – Electronic data. – [Global Site Egon Zehnder, 2017]. URL: http://www.egonzehnder.com/files/drayton_int_2_1.pdf

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019&29825 (дата звернення: 27.04.2020).

Дейч М., Компаниец В. Факторы формирования стимулирования социально ответственного поведения личности, бизнеса и общества в Украине. Вестник экономической науки Украины. 2013. Том 24. Выпуск № 2 С. 28–35.

Волосковець Н.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 125–130.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.

Малік М. Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Методологія і організація. Київ : ІАЕ, 1995. 177 с.

Вебер Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / З нім. пер. М. Кушнір. Київ, 2012. 1112 с.

Норберг Ю. Прогрес. Десять причин з нетерпінням чекати на майбутнє / пер. з англ. Н. Мельник. Київ, 2019. 188 с.

Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ, 2018. 736 с.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.

Веблен Торстейн. Теория делового предприятия / пер. с англ. Москва : Дело, 2007. 288 с.

Yunus, M. (2019), Mir trekh nuley. Kak spravitsya s nishchetoy, bezrabotitsey i zagryazneniyem okruzhayushchey sredy [The world of three zeros. How to cope with poverty, unemployment and pollution], Moscow, Russia, 275 p.

Paton, B. (2016), Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine], DU “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, 72 p.

Zhuk, V.M. (2017), Obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia za selozberihaiuchoiu modelliu ahrarnoho ustroiu Ukrainy [Circulation of agricultural lands according to the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, 128 p.

Sirenko, N.M. and Lunkina, T.I. (2016), “Social entrepreneurship in Ukraine: main aspects”, Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 1, pp. 5–10.

Drayton B. Social entrepreneurs don’t want to help. They want to change the world [Electronic resource] / B. Drayton // Interview with Ashoka Founder. – Electronic data. – [Global Site Egon Zehnder, 2017]. – Mode of access: http://www.egonzehnder.com/files/drayton_int_2_1.pdf

President of Ukraine (2019), The Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”, available at: https://www.presi&dent.gov.ua/documents/7222019&29825 (access date 27, April 2020).

Deich M. (2013), Factors of formation of stimulation of socially responsible behavior of the person, business and society in Ukraine [Text] / M. Deich, V. Kompaniets // Vestnik ekonomicheskoi nauki Ukrainy. - Volume 24. - Issue № 2 - P. 28-35.

Voloskovets N.Yu. (2010), Corporate social responsibility of enterprises as a basis of innovative development of modern economy [Text] N. Yu. Voloskovets // Scientific works of KNTU. Economic sciences. -Vip. 17. - P. 125-130.

Lupenko, Yu.O., Malik, M.Y. & Bulavka, O.H. (2020), Stratehichni napriamy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, 60 p.

Malik, M.Y. (1995), Motyvatsiia vyrobnychoi diialnosti v ahrarnii sferi ekonomiky. Metodolohiia i orhanizatsiia [Motivation of production activities in the agricultural sector of the economy. Methodology and organization], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, 177 p.

Veber, Maks (2012), Hospodarstvo i suspilstvo: narysy sotsiolohii rozuminnia [Economy and society: essays on the sociology of understanding], Kyiv, Ukraine, 1112 p.

Norberh, Yu. (2019), Prohres. Desiat prychyn z neterpinniam chekaty na maibutnie [Progress. Ten reasons to look forward to the future], Kyiv, Ukraine, 188 p.

Smit, Adam (2018), Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv [Research on the nature and causes of the wealth of nations], Kyiv, Ukraine, 736 p.

Shumpeter, J.A. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: the study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle], Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine, 242 p.

Veblen, Torstein (2007), Teoryia delovoho predpryiatyia [Business Enterprise Theory], Delo, Moscow, Russia, 288 p.

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Ільченко, В., & Кисельов, В. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЕЛАХ І СЕЛИЩАХ УКРАЇНИ ТА МОДЕЛІ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-37
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ