ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ФОРМУВАННІ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фермерські господарства, розвиток, виробництво, ринок сільськогосподарської продукції, стратегічні перспективи, державна підтримка

Анотація

В статті досліджено сучасний стан, тенденції розвитку, особливості та проблеми діяльності фермерських господарств в Україні. Виявлено, що сьогодні в Україні налічується близько 32 тис. фермерських господарств, що становить 67 % від загальної кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств. Проте виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається нереалізованим. Встановлено, що незважаючи на значну кількість фермерських господарств, їх частка у загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства є незначною, в межах 9,2%–11,6 %. Проаналізовано проблеми розвитку фермерських господарств України та визначено стратегічні перспективи їх розвитку враховуючи міжнародну практику формування ефективної державної аграрної політики.

Посилання

Бленда Н.О. Стан та перспективи виробництва продукції тваринництва особистими селянськими господарствами на Черкащині. Збірник наукових праць УДАУ. Умань, 2007. Вип. 64. Ч. 2: Економіка. С. 393–399.

Дудник О.С. Перспективи розвитку фермерства в Україні. Економіка АПК. 2016. №3. С. 92–97.

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» № 1067-VIII від 31.03.2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.

Закон України «Про фермерське господарство» № 973-IV від 19.06.2003 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15

Калабеков И. Россия, Китай и США в цифрах. URL: http://kaig.ru/outthrow.pdf.

Кириленко І.Г., Івченко В.Є. Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 5–11.

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/664-2017-%D1%80#n8

Маслак О. Проблеми та перспективи фермерства в Україні. Агробізнес Сьогодні. 2015. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7914-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukraini.html

Розвиток фермерства та кооперації. Сайт Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-fermerstva-ta-kooperaciyi

Сільське господарство України за 2020 рік: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2021 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf

Фінансування з Державного бюджету. Стан фінансування АПК у 2021 році. Міністерство аграрної політики та продовольства України.URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu/stan-finansuvannya-apk-u-2021-roci

Як держава стимулюватиме розвиток фермерства URL: https://agroreview.com/news/yak-derzhava-stymulyuvatyme-rozvytok-fermerstva

Як живеться фермерам в Європі? Пільги кредити й нові ринки. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2320798-ak-zivetsa-fermeru-v-evropi-pilgi-krediti-j-novi-rinki.html

GoЗаАгроДотаціями: Як «розпиляли» 6,3 млрд грн бюджетних коштів у 2018 році. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/533-gozaagrodotatsiyami-vipusk-4-2018---yak-rozpilyali-63-mlrd-grn

Blenda N.А. (2007) Status and prospects of livestock production by private farms in Cherkasy region. Collection of scientific works of UDAU. Uman, 64. Part. 2: Economics, рp. 393–399.

Dudnyk O.S. (2016) Prospects for the development of farming in Ukraine. Economics of agro-industrial complex, № 3, рp. 92–97.

Law “On Amendments to the Law of Ukraine“ On Farming ”№ 1067-VIII of March 31, 2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19

Law of Ukraine "On Farming" № 973-IV of 19.06.2003. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/973-15

Kalabekov I. Russia, China and the USA in numbers. URL: http://kaig.ru/outthrow.pdf.

Kyrylenko I.G., Ivchenko V.YE. (2016) Structural reforms in rural areas: world experience, Ukrainian realities. Economics of agro-industrial complex, № 2, рp. 5–11.

The concept of development of farms and agricultural cooperation for 2018-2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/664-2017-р#Text

Maslak O. (2015) Problems and prospects of farming in Ukraine. Agribusiness Today. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7914-problemy-ta-perspektyvy-fermerstva-v-ukraini.html

Development of farming and cooperation. Government portal site. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-fermerstva-ta-kooperaciyi.

Agriculture of Ukraine for 2020: statistical collection. State Statistics Service of Ukraine, 2021 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf

Financing from the State budget. The state of agro-industrial complex financing in 2021. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine.URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu/stan-finansuvannya-apk-u-2021-roci

How the state will stimulate the development of farming. URL: https://agroreview.com/news/yak-derzhava-stymulyuvatyme-rozvytok-fermerstva

How do farmers live in Europe? Benefits loans and new markets. Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2320798-ak-zivetsa-fermeru-v-evropi-pilgi-krediti-j-novi-rinki.html

GoZaAhroDotatsiyamy: How to "saw" 6.3 billion UAH of budget funds in 2018. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/533-gozaagrodotatsiyami-vipusk-4-2018---yak-rozpilyali-63-mlrd-grn

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Бленда, Н., Чернега, І., & Коротєєв, М. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ФОРМУВАННІ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-44
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ