ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СТРАХОВИКА НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «УАСК АСКА»

Ключові слова: страхова діяльність, перестрахувальний захист, рівень перестрахування, оптимізація

Анотація

У статті розглянуто аналіз страхової діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» в аспекті проведення перестрахувального захисту і визначення його оптимального рівня на основі використаної інтегрованої економіко-математичної моделі. Перестрахування у страховій діяльності на ринку є різновидом страхування. Основними напрямками діяльності досліджуваної страхової компанії є надання страхових послуг та послуг, пов’язаних зі страхуванням. Актуальність статті полягає у формуванні системного підходу щодо побудови ефективного механізму оцінювання перестрахувального захисту страховика в розрізі детального попереднього аналізу фінансового стану компанії, зокрема через оцінку стану страхового портфелю, валових та чистих страхових премій, а також страхових премій переданих у перестрахування ПрАТ «УАСК АСКА», запасу платоспроможності та впливу усіх ризиків страхування на операцію перестрахування з метою точного обчислення оптимального рівня перестрахувального захисту на звітну дату. Досліджено негативні та позитивні чинники, які впливають на страхову компанію, та виявлено, що видам страхування, які залишаються на утримані страховика, притаманна значна непропорційність у розподілі, що коригує оптимальність рівня перестрахувального захисту.

Посилання

Прокоф’єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. № 3. С. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2016_3_8.

Офіційний сайт страхової компанії ПрАТ «УАСК АСКА» (н.д.). URL: https://aska.ua/

Фінансова звітність страхової компанії ПрАТ «УАСК АСКА» (н.д.). URL: https://aska.ua/ua/about/financial-statements.html

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України (н.д.). URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html.

Інформація сайту фориншурер (н.д.). URL: https://forinsurer.com/.

Шірінян Л.В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 9. С. 173–179.

Prokofieva O.V. (2016) Rynok perestrakhuvannia v period hlobalnoi retsesii [Reinsurance market during the global recession]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 3, 38–41. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2016_3_8. (in Ukrainian)

Official site of the insurance company of PrJSC «UJSIC ASKA». Retrieved from: https://aska.ua/ (in Ukrainian)

Financial statements of the insurance company of PrJSC «UJSIC ASKA». Retrieved from: https://aska.ua/ua/about/financial-statements.html. (in Ukrainian)

Information on the state and development of the insurance market of Ukraine. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html. (in Ukrainian)

Site information foreschurer. Retrieved from: https://forinsurer.com/. (in Ukrainian)

Shirinyan L.V. (2007) Finansova nadiinist i finansova stiikist strakhovykiv [Financial reliability and financial stability of insurers]. Aktualni problemy ekonomiky – Current issues of economics, 9, 173–179. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Хома, І. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СТРАХОВИКА НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-54
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ