ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: фінансування, бюджетні установи, механізм фінансування бюджетних установ, власні надходження бюджетних установ, кошторисне фінансування

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання фінансування бюджетних установ, розкрито його проблеми та напрями поліпшення. Значну увагу приділено фінансування бюджетних установ соціально-культурної сфери. Встановлено, що зміст механізму фінансування бюджетних установ залежить від цільових орієнтирів держави та законодавчого підґрунтя. З’ясовано, що автономізація діяльності бюджетних установ повинна базуватися на принципі орієнтованості на результат та модернізації галузей соціально-культурної сфери. Обґрунтовано, що особливості механізму фінансування бюджетних установ залежать від галузі діяльності, форми та поєднання методів фінансування. Пріоритетами розвитку механізму фінансування визначено розширення фінансово-господарської самостійності бюджетних установ. За цих обставин сформовано напрями розвитку механізму фінансування бюджетних установ соціально-культурної сфери.

Посилання

Бабченко В.Л., Андрушко О.Г. Пріоритетні напрями реформування галузі охорони здоров’я у Житомирській області. Публічне управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=657

Кадикало О.І. Бюджетування, яке орієнтоване на результат: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип. 82. С. 71–76.

Піхоцький В.Ф., Піхоцька О.М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду державного бюджету України. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/7.pdf

Думікян А.К. Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. Бізнес інформ. 2017. № 8. С. 75–81.

Думікян А.К. Формування доходів бюджетних установ в сучасних умовах розвитку фінансових відносин. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 7 (60). С. 115–119.

Дяченко К.С. Особливості функціонування бюджетних установ у системі державних фінансів. Економіка і суспільство. 2016. Випуск №7. С. 739–748. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/125.pdf

Криничко Л., Мотайло О. Нові підходи до фінансування системи охорони здоров’я. Аспекти публічного управління. 2021. Том 9. № 2. С. 86–100.

Бюджетний кодекс України / Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Про наукові парки. Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

Про наукову i науково-технічну діяльність. Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ. Пояснювальна записка до проєкту Закону України. 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/12/27/2019-12-27-poysnyvalna-bk-17.11.2019.doc

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 р. Розпорядження № 821 Кабміну. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2017-%D1%80#Text

Іонін Є.Є. Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави. Економічний аналіз. 2013. Вип. 14. № 1. С. 260–266.

Babchenko V.L., Andrushko O.H. (2019) Priorytetni napriamy reformuvannia haluzi okhorony zdorovia u Zhytomyrskii oblasti [Priority areas for healthcare reform in Zhytomyr Oblast]. Publichne upravlinnia ta administruvannia. № 3 (89). Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=657

Kadykalo O.I. (2019) Biudzhetuvannia, yake oriientovane na rezultat: problemy ta perspektyvy [Result-oriented budgeting: challenges and prospects]. Actual Problems of State and Law. Vol. 82. Рр. 71–76.

Pikhotskyi V., Pikhotska O. (2020) Formuvannia nadkhodzhen ta vykorystannia koshtiv spetsialnoho fondu derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Formation of revenues and use of funds of the special fund of the state budget of Ukraine]. Efektyvna ekonomika. № 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/7.pdf

Dumikian A.К. (2017) Mekhanizm finansuvannia biudzhetnykh ustanov u krainakh iz rozvynutoiu ta transformatsiinoiu ekonomikoiu [The Mechanism for Financing Budgetary Institutions in the Countries with Developed and Transformational Economies]. Business inform. № 8. P. 75–81.

Dumikian A.K. (2017) Formuvannia dokhodiv biudzhetnykh ustanov v suchasnykh umovakh rozvytku finansovykh vidnosyn [Formation of revenues of budgetary institutions in modern conditions of development of financial relations]. Odessa National University Herald I I. Mechnykova. Vol. 22. №. 7 (60). Рр. 115–119.

Diachenko K.S. (2016) Osoblyvosti funktsionuvannia biudzhetnykh ustanov u systemi derzhavnykh finansiv [Features of the functioning of budgetary institutions in the system of public finance]. Economy and society. № 7. Рр. 739–748. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/125.pdf

Krynychko L., Motailo O. (2021) Novi pidkhody do finansuvannia systemy okhorony zdorovia [New approaches to financing the health care system]. Public Administration Aspects. Vol. 9. № 2. Pp. 86–100.

Budget Code of Ukraine. Law of Ukraine. 08.07.2010 № 2456-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

About higher education. Law of Ukraine. 01.07.2014 № 1556-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

About science parks. Law of Ukraine. 25.06.2009 р. № 1563-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

About scientific and scientific-technical activity. Law of Ukraine. 26.11.2015 № 848-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

About modification of the Budget code of Ukraine concerning stimulation of innovative activity of budgetary institutions. Explanatory note to the draft Law of Ukraine. 2021. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/12/27/2019-12-27-poysnyvalna-bk-17.11.2019.doc

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia na period do 2020 r. Rozporiadzhennia № 821 Kabminu. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2017-%D1%80#Text

Ionin Ye.Ye. (2013) Biudzhetuvannia yak zasib realizatsii efektyvnoi finansovoi polityky derzhavy [Budgeting as a means of realization of effective financial policy of the state]. Economic analysis. Vol. 14. № 1. P. 260–266.

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 321
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Середа, О. (2021). ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-53
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ