СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

Ключові слова: сервізація економіки, детермінанти якості послуг, конкурентоспроможність, клієнторієнтований підхід, концепція ціннісноорієнтованої якості послуг, інноваційна стратегія

Анотація

У статті розглянуті тенденції розвитку та особливості функціонування сфери послуг у сучасному економічному просторі з урахуванням інноваційного спрямування. Акцентована увага на важливості якості послуг, як основи їх конкурентоспроможності. Уточнено перелік детермінант якості послуг. Підкреслено, що головним завданням забезпечення якості послуг відповідно до клієнторієнтованого підходу є задоволення або перевищення очікувань споживачів. Вказано, що інновації у сфері послуг характеризують нові моделі взаємодії з клієнтами та надання послуг. Розглянуто нову форму надання традиційних послуг (торговельних і розважальних) у торговельно-розважальному комплексі для задоволення матеріальних і духовних потреб споживачів. Охарактеризовано найважливіші детермінанти вказаних послуг. Зроблено висновок, що торговельні послуги, доповнюючись розважальними, наповнюються новим змістом і внаслідок синергії інтенсивніше і повніше задовольняють запити клієнтів, тим самим, підвищують рівень своєї конкурентоспроможності. Підкреслено, що якість послуги стає основною конкурентною перевагою, а висока якість ‒ важливою умовою її виробництва та споживання. Окреслені перспективи розвитку сфери послуг.

Посилання

Вітренко А.О. Сервісна економіка : теорія, сучасні виклики та глобальні тренди. Київ : Знання, 2016. 413 с.

Овдіюк О.М., Швець Т.В. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняного ринку сфери послуг. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194 (дата звернення 24.12.2021).

Косіченко І.І. Генеза сервісної економіки: головний тренд постіндустріального суспільства. Причорноморські студії. 2019. № 48‒1. С. 29‒35.

Пугачевська К.Й. Сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Збірник науових праць. 2016. № 18. С. 52‒56.

Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : автореф. дис. докт. екон. наук: 08.00.01. Київ, 2017. 40 с.

Назаренко Я.Я. Формування критеріїв якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України. Економіка та управління на транспорті. 2017. № 17. С. 72‒77.

Іванечко Н.Р. Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг : автореф. дис. канд. наук: 08.00.04. Тернопіль, 2015. 20 с.

Домбровська С.М. Державна політика формування сервісно-орієнтованої економіки сфери послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 105‒110.

Vitrenko A. (2016) Servіsna ekonomіka : teorіya, suchasnі vikliki ta globalnі trendi [Service economics: theory, current challenges and global trends]. Kyiv: Znannya. 413 р. (in Ukranian)

Ovdiyk O., Shvets T. (2020) Strategіchnі aspekti rozvitku vіtchiznyanogo rinku sferi poslug [Strategic aspects of development of the domestic services market]. Efektivna ekonomіka. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194 (accessed 24 December 2021).

Kosichenko I. (2019) Geneza servіsnoї ekonomіki: golovnij trend postіndustrіalnogo suspіlstva [The genesis of the service economy: the main trend of post-industrial society] Prichornomorskі studyi, no 48‒1, pp. 29‒35.

Pugachevska K. (2016). Sfera poslug v Ukrainі: osoblivostі rozvitku ta strategіchnі perspektivi [Services in Ukraine: features of development and strategic perspectives]. Naukovij vіsnik mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Zbіrnik naukovih prac, no 18, pp. 52‒56.

Vitrenko A. (2017) Rozvitok sferi poslug v umovah postіndustrіalnih transformacіj [Development of the service sector in the conditions of post-industrial transformations]. Kyiv. 40 p. (in Ukranian)

Nazarenko Y. (2017) Formuvannya kriterіyv yakostі poslug pasazhirskogo transportu v umovah evropejskoy іntegracіy Ukrainy [Formation of criteria for the quality of passenger transport services in the context of Ukraine's European integration]. Ekonomіka ta upravlіnnya na transportі, no 17, pp. 72‒77.

Ivanechko N. (2015) Marketingovі strategії pіdpryemstv na rinku torgovelno-rozvazhalnih poslug [Marketing strategies of enterprises in the market of shopping and entertainment services]. Ternopil. 20 p. (in Ukranian)

Dombrovska S. (2019) Derzhavna polіtika formuvannya servіsno-orієntovanoi ekonomіki sfery poslug [State policy of formation of service-oriented economy of services]. Іnvesticіy: praktika ta dosvіd, no 10, pp. 105‒110.

Переглядів статті: 511
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Швець, Л., Редько, Н., & Дудка, Т. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-57
Розділ
ЕКОНОМІКА