ВИКОНАННЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ ФУНКЦІЙ ГРОШЕЙ

Ключові слова: криптовалюта, цифровий актив, функції криптовалюти, платіжна система, фіатні гроші

Анотація

У статті проаналізовано взаємозв’язок між грошима та віртуальними активами, здатністю останніх виконувати функції грошей. Дослідження присвячене висвітленню функцій, що виконуються криптовалютами. Сформовано авторське бачення сукупності функцій та розкрито сутність даного переліку. Досліджено світовий досвід використання криптовалютних систем. Окреслено фактори можливого підвищення ролі криптовалюти у проведенні розрахунків і платежів, її використання як аналога грошей. Окрім цього, висвітлено проблеми та ризики функціонування віртуальних активів у економічній діяльності. Досліджено специфіку створення цифрових грошей в сучасній фінансовій системі та використання в господарській діяльності.

Посилання

Маркс К. Капітал: критика політичної економії: Т.1., кн. 1: процесс виробництва капіталу. Київ : Політвидав України, 1952. 790 с.

Куцевол М.А., Шевченко-Наумова О.А. Поняття та економічна природа криптовалюти. Молодіжний економічний дайджест. 2015. № 4. С. 79–85. URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

What is an ICO? URL: https://www.investopedia.com/news/what-ico/ (дата звернення: 06.05.2021).

ECB intensifies its work on a digital euro. Офіційний сайт Європейського центрального банку. URL: https://www.ecb.europa.eu/ (дата звернення: 06.11.2021).

Семеген І.Б., Дребот Н.П. Місце і роль криптовалюти у світовій економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 36–39. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.039_u.

Рисін В.В., Рисін М.В., Федюк І.В. Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6647

Marx K. (1952) Kapital: krytyka politychnoi ekonomii [Capital: Critique of Political Economy]: Т. [Vol.] 1., kn. [book] 1: protsess vyrobnytstva kapitalu [the process of capital production]. Kyiv: Politvydav Ukrainy, 790 p. (in Ukrainian)

Kutsevol, M.A., and Shevchenko-Naumova, O.A. (2015) Poniattia ta ekonomichna pryroda kryptovaliuty [The concept and economic nature of the cryptocurrency], Molodizhnyj ekonomichnyj dajdzhest, vol. 4, pp. 79–85, available at: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

What is an ICO? Available at: https://www.investopedia.com/news/what-ico/ (accessed 06.05.2021).

ECB intensifies its work on a digital euro. Official site of the European Central Bank, available at: https://www.ecb.europa.eu/ (accessed 06.11.2021).

Semehen, I., & Drebot, N. (2018) Mistse i rol' kryptovalyuty u svitoviy ekonomitsi [The place and role of cryptocurrency in the global economy]. Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 130 (2) (pp. 36–39), available at: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.039

Rysin, V., Rysin, M. and Fedyuk, I. (2018) Pravovyi status kryptovaliuty yak finansovoho instrumentu [Legal status of cryptocurrency as a financial instrument], Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6647

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Сеник, О. (2021). ВИКОНАННЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ ФУНКЦІЙ ГРОШЕЙ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-91
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ