ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інвестиційний процес, процесний підхід, підвищення ефективності діяльності компанії, портфель інвестиційних проектів, система інвестиційних фільтрів

Анотація

У статті наведено методичні підходи до організації інвестиційного процесу на сучасному підприємстві. Розглянуто процедуру формування регламенту інвестиційного процесу на основі таких параметрів, як вхід та вихід, власник інвестиційного процесу тощо. Виявлено класифікаційні ознаки угруповання проектів у інвестиційні портфелі з метою підвищення ефективності, аналізу та оцінки проектів. Представлено рівневу систему фільтрів, що дозволяє ранжувати інвестиційні проекти за ступенем доцільності та черговості виконання. Встановлено, що інвестиційна діяльність є одним із найважливіших аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Вона дає можливість суб'єктам господарювання вийти з кризових ситуацій, забезпечити певний рівень конкурентоспроможності та ліквідності. При здійсненні інвестиційної діяльності організація постійно стикається з вибором: інвестиційних ресурсів, інвестиційного рішення, рівнем інвестиційного ризику тощо. Тобто рішення у сфері інвестиційних проектів є досить жорсткими, адже експерт завжди відповідає за майбутню окупність вкладених у проект коштів. Акцентовано увагу на тому, що управління інвестиційними ресурсами організації згідно з теорією управління базується на розробці певної стратегії формування інвестиційних ресурсів (фінансових, реальних, інноваційних інвестицій). Тобто визначається загальна потреба в інвестиційних ресурсах, необхідні реалізації інвестиційної стратегії організації, і розраховується можливість формування інвестиційних ресурсів за допомогою всіх можливих джерел: власних, залучених і позикових.

Посилання

Сорока Л.М. Економічна сутність інвестицій та теоретичні основи інвестування. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=28882.

Бланк І.О., Ситник Г.В. та ін. Фінансове забезпечення розвитку підприємств; за ред. проф. Бланка І.О. Київ : КНТЕУ, 2011. 344 с.

Федулова Л.І. Інноваційна економіка. Київ : Видавництво «Либідь», 2013. 286 с.

Мельник Л.Г. Економіка підприємства : підручник. 2012. С. 411–413.

Мельник В.І., Погріщук Г.Б., Погріщук О.Б. Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Випуск 2 (48). С. 200–208.

Яременко О.В. Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41357/st_57_07.pdf?sequence=1

Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент : підручник. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2003. 398 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом : монографія. Київ : Лібра, 2002. 472 с.

Soroka, L.M. (2014), “The economic essence of investment and the theoretical foundations of investment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2888 (Accessed 10 Nov 2021).

Blank, I.O. and Sitnik, G.V. (2011), Finansove zabezpechennya rozvytku pidpryyemstv [Financial support for enterprise development], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Fedulova, L.I. (2013), Innovatsiyna ekonomika [Innovative economy], Vydavnytstvo «Lybid’», Kyiv, Ukraine.

Melnyk, V.I. Pogrischuk, G.B. and Pogrischuk, O.B. (2016), “Innovative changes in the economy in the context of evolutionary changes”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika», vol. 2 (48), pp. 200–208.

Yaremenko, O.V. (2012), “Economic essence of investments and basic concepts of investment activity”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41357/st_57_07.pdf?sequence=1 (accessed 10 Nov 2021).

Blank, I.O. and Gulyaeva, N.M. (2003), Investytsiynyy menedzhment [Investment Management], Kyyivs’kyy natsional’nyy torhovel’no-ekonomichnyy universytet, Kyiv, Ukraine.

Peresada A.A. (2002), Upravlinnya investytsiynym protsesom [Investment process management], Libra, Kyiv, Ukraine.

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Каут, О., & Пирогов, Д. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-89
Розділ
ЕКОНОМІКА