РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: власний капітал, управління, управління власним капіталом, управлінські рішення, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розглянуто розробку управлінських рішень щодо управління власним капіталом на підприємстві. Нині загострюється боротьба між підприємствами за володіння значної частки ринку та отримання якомога високих прибутків. Вихід з існуючого положення вбачається в обгрунтуванні адекватних управлінських рішень щодо управління підприємств на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому оцінка впливу управлінських рішень на управління власним капіталом на підприємстві та визначення основних пріорітетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в сучасних умовах. Досягнення цієї мети можливе лише за рахунок підвищення конкурентоспроможності. Тільки маючи конкурентні переваги підприємство зможе активно взаємодіяти з зовнішнім середовищем та мати змогу постійно розвиватися.

Посилання

Коваль О. С. Рекомендации по повышению эффективности управленческих решений в предпринимательских структурах. Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 10. С. 48–52.

Колпаков І. І. Методи управління. Київ : ЦУЛ, 2007. 638 с.

Кононенко О. Аналіз економічної звітності. Харків : Фактор, 2016. 156 с.

Легомінова С. В. Теоретичні та методологічні аспекти управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств : монографія. Київ : Міленіум, 2020. 380 с.

Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навчально-методичні матеріали. Київ : НАДУ, 2017. 40 с.

Соляник Л. Г. Фінансовий аналіз. Дніпро : НГУ, 2017. 67 с.

Koval O. S. (2016) Rekomendatsyy po povushenyiu еffektyvnosty upravlencheskyh reshenyi v predprynymatelskyh strukturah [Recommendations for improving the efficiency of management decisions in business structures]. Internetional Journal of Experimental Education. № 10. Pp. 48–52.

Kolpakov I. I. (2007) Metody upravlinnia [Management methods]. Kyiv: TSUL.

Kononenko O. (2016) Analiz ekonomichnoi zvitnosti [Analysis of economic reporting]. Kharkiv: Faktor.

Legominova S. V. Teoretychni ta metodolohichni aspekty upravlinnia konkurentnymy perevahamy telekomunikatsiinykh pidpryiemstv [Teoretical and methodological aspects of managing the competitive advantages of telecommunications enterprises]: Monograph. Kyiv: Milenium.

Orliv M. S. (2017) Pidhotovka i pryiniattia upravlinskykh rishen : navch.-metod. materialy [Preparation and decision-making: educational materials]. Kyiv: NADU.

Solyanik L. G. (2017) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Dnipro: NHU.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Парій, Л. (2021). РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-69
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ