АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У ВИМІРІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ – ІННОВАЦІЙНІСТЬ

  • Ірина Чмутова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7932-7652
  • Анастасія Гайналій Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8835-0299
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна позиція, інновації, інноваційний розвиток, індекс глобальної конкурентоспроможності, глобальний індекс інновацій

Анотація

Стаття присвячена визначенню та аналізу складових конкурентоспроможності України у взаємозв’язку з інноваційним розвитком і інноваційними можливостями. Проаналізовано конкурентні позиції України за індексом глобальної конкурентоспроможності (GCI) та за рейтингом конкурентоспроможності країн світу (WCY). Визначено інноваційні здатності України за Глобальним індексом інновацій (GII), показником готовності до майбутнього виробництва (FOP), Індексом мережевої готовності (NRI). Узагальнення характеристик глобальних індексів конкурентоспроможності показало, що на відміну від рейтингу світової конкурентоспроможності (WCY) за версією Міжнародного інституту менеджменту і розвитку, Індекс глобальної конкурентоспроможності дозволяє не лише визначити місце країни, а й одержати бальну оцінку, що використано для позиціонування України у площині конкурентоспроможність–інноваційність. Встановлено, що Україна має вищу за середню оцінку конкурентоспроможності і нижчу за середню оцінку інноваційності, тобто інноваційний розвиток країни через його недостатній рівень не відіграє вирішальної ролі у забезпеченні конкурентоспроможності. При цьому країна має потенціал для покращення позицій.

Посилання

Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 2010. 32 P.

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кваша Т.К. та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році : науково-аналітична записка. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Головатюк В.М., Підоричева І.Ю., Соловйов В.П. Стратегічні ризики наукоємного розвитку національної економіки. Наука та наукознавство. 2018. № 3 (101). С. 3–24.

Ольвінська Ю.О., Самотоєнкова О.В., Вітковська К.В. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 64–71. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.64

Машталер О.В. Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 96–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306_6814.2020.24.96

Горбаль Н.І., Григор’єв О.Ю., Козачук А.Ю., Козачук Н.Ю. Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2019. Вип. 1. № 1. С. 84–91. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2019.01.084

Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. Глобальний вимір конкурентоспроможності України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 29–34.

Ковбатюк М.В., Шкляр В.В. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку країн світу. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2020. Bип. 47. С. 71–83. DOI: https://doi.org/10.32703/2664-2964-2020-47-71-83

Лепетюха Н.В., Липська А.С. Оцінювання інноваційної активності промислових підприємств регіонів України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 150–158. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-21

Осьмірко І., Солопун Н. Аналіз сучасного стану інноваційної сфери в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2021. № 26. С. 98–108. DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.98

Шкурат М.Є., Миколайчук Ю.І. Україна у глобальному інноваційному просторі. Економіка і організація управління. 2020. № 4(40). С. 9–17. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.1

World Economic Forum. Reports. URL: https://www.weforum.org/reports

IMD World Competitiveness Rankings 2021 Ukraine. URL: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA/wcy

Global Innovation Index (GII). World Intellectual Property Organization URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum. URL: www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf

Network Readiness Index. Portulans Institute. 2020. URL: https://networkreadinessindex.org/

Network Readiness Index, Ukraine. Portulans Institute. 2018. URL: https://networkreadinessindex.org/country/ukraine/.

Nacionalna ekonomichna strategiya na period do 2030 roku [National economic strategy to 2030], zatverdzhena postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny

vid 3 bereznya 2021 r. # 179. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 2010. 32 p.

Pysarenko T.V., Kuranda T.K., Kvasha T.K. ta in. (2021) Stan naukovo-innovacijnoyi diyalnosti v Ukrayini u 2020 roci: naukovo-analitychna zapyska [The state of scientific and innovative activity in Ukraine in 2020: scientific and analytical note]. Kyiv: UkrINTEI, 39 p.

Golovatyuk V.M., Pidorycheva I.Yu., Solovjov V.P. (2018) Strategichni ryzyky naukoyemnogo rozvytku nacionalnoyi ekonomiky [Strategic risks of science-intensive development of the national economy]. Nauka ta naukoznavstvo, 3 (101), 3–24.

Olvinska Yu.O., Samotoyenkova O.V., Vitkovska K.V. (2021). Suchasnyj stan ta tendenciyi rozvytku innovacijnoyi diyalnosti v Ukrayini [Current state and trends in innovation in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 4, 64–71. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.4.64

Mashtaler O.V. (2020) Stan innovacij v Ukrayini ta yix vplyv na pozyciyi konkurentospromozhnosti v globalnij ekonomici [The state of innovation in Ukraine and their impact on the position of competitiveness in the global economy]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, 24, 96–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306_6814.2020.24.96

Gorbal N.I., Grygor'yev O.Yu., Kozachuk A.Yu., Kozachuk N.Yu. (2019) Ukrayina v rejtyngax globalnoyi konkurentospromozhnosti [Ukraine in the rankings of global competitiveness]. Menedzhment ta pidpryyemnycztvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 1(1), 84–91. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2019.01.084

Dernova I.A., Borovyk T.M., Kravchenko L.V. (2020) Globalnyj vymir konkurentospromozhnosti Ukrayiny [Global dimension of Ukraine's competitiveness]. Infrastruktura rynku, 42, 29–34.

Kovbatyuk M.V., Shklyar V.V. (2020) Porivnyalna ocinka innovacijnogo rozvytku krayin svitu [Comparative assessment of innovative development of the world]. Zbirnyk naukovyh pracz DUIT. Seriya «Ekonomika i upravlinnya», 47, 71–83. DOI: https://doi.org/10.32703/2664-2964-2020-47-71-83

Lepetyuxa N.V., Lypska A.S. (2018). Ocinyuvannya innovacijnoyi aktyvnosti promyslovyx pidpryyemstv regioniv Ukrayiny [Evaluation of innovation activity of industrial enterprises in the regions of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, 18, 150–158. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-21

Osmirko I., Solopun N. (2021). Analiz suchasnogo stanu innovacijnoyi sfery v Ukrayini [Analysis of the current state of the innovation sphere in Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnycztva, 26, 98–108. DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.98

Shkurat M.Ye., Mykolajchuk Yu.I. (2020). Ukrayina u globalnomu innovacijnomu prostori [Ukraine in the global innovation space]. Ekonomika i organizaciya upravlinnya, 4(40), 9–17. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.1

World Economic Forum. Reports. Retrieved from: https://www.weforum.org/reports

IMD World Competitiveness Rankings 2021 Ukraine. Retrieved from: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA/wcy

Global Innovation Index (GII). World Intellectual Property Organization Retrieved from: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf

Network Readiness Index. Portulans Institute. 2020. Retrieved from: https://networkreadinessindex.org/

Network Readiness Index, Ukraine. Portulans Institute. 2018. Retrieved from: https://networkreadinessindex.org/country/ukraine/.

Переглядів статті: 346
Завантажень PDF: 359
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Чмутова, І., & Гайналій, А. (2021). АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У ВИМІРІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ – ІННОВАЦІЙНІСТЬ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-80
Розділ
ЕКОНОМІКА