ЦСР-АКЦЕНТУАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: Цели Устойчивого Развития, сельское хозяйство, ЦУР-система, инвестиции, агроцентризм

Анотація

У статті послідовно розкривається агроцентричний характер рамкової системи Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Встановлено, що сучасна сільськогосподарська економіка інкорпорує 14 таких Цілей з-поміж заявлених 17, що дозволяє позиціонувати аграрне природокористування як провідний ЦСР-сектор. З’ясовано, що ЦСР-землекористування має триопорну структуру, яка включає активи, ринок та інститути. Висувається припущення, що на економічному рівні поняття сталості агросистеми необхідно досліджувати через її фінансовий стан. У статті проведено оцінку забезпечення сільського господарства інвестиційними ресурсами з позицій державного, іноземного та банківського фінансування. Підкреслено, що сільськогосподарське землекористування виступає не стільки традиційною галуззю економіки, скільки ЦСР-cистемою.

Посилання

Куцмус Н.М. Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації : монографія. Київ : ЦУЛ, 2018. 293 с.

Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDGs. 20 Interconnected Actions to Guide Decision-Makers. FAO. Rome. 2018, 76 p.

Иванов В.А., Пономарева А.С. Методологические основы устойчивого развития аграрного сектора. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 4. С. 109–121.

Страпчук С. Соціальна складова сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 258–267. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.258

Гаращук О.В. Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації. Економічний аналіз. 2017. Том 27. № 1. С. 28–34.

Рощина Ю.В. Диалектика сущности дефиниций «Природные ресурсы», «Аграрное природопользование» и его «Устойчивое развитие». Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialektika-suschnosti-definitsiy-prirodnye-resursy-agrarnoe-prirodopolzovanie-i-ego-ustoychivoe-razvitie

Погріщук В.Б. Екологічні засади розвитку аграрної економіки у концепції сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т. 1. С. 368–377. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-4-1-368

Мішеніна Н.В., Мареха І.С. Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Український журнал «Економіст». 2011. № 1. С. 33–38.

Мацибора Т.В. Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток. Економіка АПК. 2020. № 6. С. 49–58. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006049

Офіційний сайт ФАО. URL: https://www.fao.org/statistics/en/

Цілі, адаптовані для України. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с.

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua

Kutsmus N.M. (2018) Henderni imperatyvy ekonomichnoho rozvytku sela v umovakh hlobalizatsiyi [Gender imperatives of rural economic development in the context of globalization]. Kyiv: TSUL, 293 p. (in Ukrainian)

Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDGs. 20 Interconnected Actions to Guide Decision-Makers (2018). FAO, Rome. 76 p.

Ivanov V.A., Ponomareva A.S. (2011) Metodologicheskiye osnovy ustoychivogo razvitiya agrarnogo sektora [Methodological foundations for sustainable development of the agricultural sector]. Ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], no. 4, pp. 109–121. (in Russian)

Strapchuk S. (2020) Sotsialʹna skladova staloho rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Social component of sustainable development of agricultural emterprises]. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], no. 3, vol. 3, pp. 258–267. Available at: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.258 (in Ukrainian)

Garashchuk O.V. (2017) Sotsialʹna skladova natsionalʹnoyi bezpeky ta staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsiyi [The social component of the national security and sustainable development in the context of globalization]. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], no. 1, vol. 27, pp. 28–34. (in Ukrainian)

Roshchina J.V. (2017) Dialektika sushchnosti definitsiy «Prirodnyye resursy», «Agrarnoye prirodopol'zovaniye» i yego «Ustoychivoye razvitiye» [Dialectics of the essence of definitions natural resources, agrarian nature management and him sustainable development]. Upravleniye ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal [Management of economic systems: electronic scientific journal], no. 6. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/dialektika-suschnosti-definitsiy-prirodnye-resursy-agrarnoe-prirodopolzovanie-i-ego-ustoychivoe-razvitie (in Russian)

Pogrischuk B.V. (2019) Ekolohichni zasady rozvytku ahrarnoyi ekonomiky u kontseptsiyi staloho rozvytku [Environmental principles of agrarian economy development in the concept of sustainable development]. Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya «Ekonomichni nauky» [Bulletin of KhNAU named after V.V. Dokuchaeva. Economic Sciences Series], no. 4, vol. 1, pp. 368–377. Available at: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-4-1-368 (in Ukrainian)

Mishenina N.V., Marekha I.S. (2011) Stratehiyi investytsiynoho zabezpechennya staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [The investment strategies for providing sustainable development of agrarian sector of Ukraine]. Ukrayinsʹkyy zhurnal «Ekonomist» [The Ukrainian journal «Economist»], no. 1, pp. 33–38. (in Ukrainian)

Matsybora T.V. (2020) Investytsiinyi potentsial ahrarnoho sektoru Ukrainy: formuvannia ta rozvytok [Investment potential of the agrarian sector of economy of Ukraine: formation and development]. Ekonomika APK [Economics of agri-food complex], no. 6, рр. 49–58. Available at: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006049 (in Ukrainian)

Official web-site of FAO. Available at: https://www.fao.org/en/

Natsionalna dopovid [National report] (2017) Tsili, adaptovani dlya Ukrayiny. Tsili Staloho Rozvytku: Ukrayina [Goals adapted for Ukraine. Sustainable Development Goals: Ukraine.]. Kyiv: Ministry for economic development and trade of Ukraine, 176 p. (in Ukrainian)

Official web-site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Available at: https://minagro.gov.ua/ua

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Мареха, І., & Бондаренко, С. (2021). ЦСР-АКЦЕНТУАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-67
Розділ
ЕКОНОМІКА