ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економіка, інституції, організації, інститути, виноградарство, виноробство

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан інституційного середовища вітчизняного виноградарства та виноробства. Наведено підходи вчених до виділення складових інституційного середовища. На підставі існуючих концепцій проаналізовано стан елементів інституційного середовища національної економіки Україні (на макрорівні), виноградарсько-виноробної галузі (на мезорівні) та підприємств виноградарства та виноробства (на мікрорівні). Доведено, що наявність багатьох інституцій та організацій в Україні на різних рівнях ще не призвела до формування повноцінних загальнодержавних інститутів, здатних здійснювати саморегулювання різних сфер життя суспільства, зокрема економічної діяльності. Обґрунтовано роль інституцій різних рівнів як передумов створення саморегульованої інституціональної системи, здатної забезпечувати збалансований та гармонійний розвиток економіки держави.

Посилання

Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73–82.

Білокінна І.Д. Формування інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в аграрній сфері : дис. … канд. екон. наук. Вінниця, 2021. 214 с.

Сафонов Ю.М. Інституціоналізм в умовах трансформації АПК. Ефективна економіка. 2013. № 4.

Поченчук Г.М. Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2015. № 835. С. 298–304.

Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М. та ін. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія. Київ : Об’єднаний інститут економіки НАН України економіки НАН України, 2005. 540 с.

Рогач С.М. Теоретико-методологічні засади формування інституціоналізму та його значення в розвитку ринкових відносин. Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. праць. Київ, 2009. С. 246–251.

Шаповалова Т.В. Інституціоналізм – релевантний підхід до дослідження соціального капіталу як економічної категорії. Часопис економічних реформ. 2013. № 1(9). С. 122–131.

Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 6–9.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ : Основи, 2000. 198 с.

Шаститко А. Предметно-методические особенности новой институциональной экономической теории. Вопросы экономики. 2003. С. 24–41.

Безшкура А.Ю. Інституціональний підхід до визначення змісту поняття «організація». Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 9. С. 83–86.

Іншаков О.В., Фролов Д.П. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів. Економічна теорія. 2011. С. 52–62.

Поліщук Є.А. Інституціональні аспекти у методології дослідження інвестиційного ринку. Ефективна економіка. 2015. №11.

Вініченко І.І., Гончаренко О.В., Кобець Є.А. Інституціональна економіка : навч. посібник. Дніпропетровськ : Свідлер, 2009. 216 с.

Вініченко І.І. Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин. Економiка та держава. 2012. № 5. С. 8–10.

Shpykuliak O., Malik M. (2019) Instytutsionalnyi analiz rozvytku pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: metodychnyi aspekt [Institutional analysis of entrepreneurship development in the agrarian sector of economy: methodical aspect]. Ekonomika APK, no. 6, pp. 73–82. (In Ukrainian)

Bilokinna I. (2021) Formuvannia instytutsiinoho mekhanizmu stanovlennia «zelenoi ekonomiky» v ahrarnii sferi [Formation of the institutional mechanism of formation of «green economy» in the agrarian sphere.]. Candidate’s thesis. Vinnytsia, 214 p. (in Ukrainian)

Safonov Y. (2013) Instytutsionalizm v umovakh transformatsii APK [Institutionalism in transforming of agro-industrial complex of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 4. (in Ukrainian)

Pochenchuk G. (2015) Osoblyvosti suchasnykh instytutsionalnykh peretvoren ekonomiky Ukrainy [Features of modern institutional transformation of Ukrainian economy]. Visnyk Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika». Seriia «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlinia i problemy rozvytku»», no. 835, pp. 298–304. (in Ukrainian)

Alimov O., Danylenko A., Tregobchuk V. (2005) Economic development of Ukraine: institutional and resource providing: Monograph [Ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny: instytutsionalne ta resursne zabezpechennya]. Kyiv, Incorporated in-t of economy of NAN of Ukraine. 540 p. (in Ukrainian)

Rogach S. (2009). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia instytutsionalizmu ta yoho znachennia v rozvytku rynkovykh vidnosyn [Theoretical and methodological principles of institutionalism formation and its significance in the development of market relations]. Economics of nature management and environmental protection. Kyiv, pp. 246–251. (in Ukrainian)

Shapovalova T. (2013). Instytutsionalizm – relevantnyi pidkhid do doslidzhennia sotsialnoho kapitalu yak ekonomichnoi katehorii [Institutionalism is a relevant approach to the study of social capital as an economic category]. Chasopys ekonomichnyh reform, no. 1(9), pp. 122–131. (in Ukrainian)

North D. (1997). Institucional'nye izmeneniya: ramki analiza [Institutional Change: A Framework for Analysis]. Voprosy еkonomiki, no. 3, pp. 6–9. (in Russian)

North D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and economic development]. Kyiv: Osnovy. 198 p. (in Ukrainian)

Shastitko A. (2003). Predmetno-metodycheskye osobennosty novoi instytutsyonalnoi ekonomycheskoi teoryy [The subject-methodological features of the new institutional economic theory]. Voprosy еkonomiki, no. 1, pp. 24–41. (in Russian)

Bezshkura A. (2013). Instytutsionalnyi pidkhid do vyznachennia zmistu poniattia «orhanizatsiia» [Institutional approach in determining the content concept of «organization»]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 83–86. (in Ukrainian)

Inshakov O., Frolov D. (2011). Instytutsiia – kliuch do rozuminnia ekonomichnykh instytutiv [Institution – the key to understanding economic institutions]. Ekonomichna teoriia, no. 1, pp. 52–62. (in Ukrainian)

Polishchuk Ye. (2015). Instytutsionalni aspekty u metodolohii doslidzhennia investytsiinoho rynku [Institutional aspects in methodology of research of investment market]. Efektyvna ekonomika, no. 11. (in Ukrainian)

Vinichenko I., Goncharenko O., Kobets E. (2009). Instytutsionalna ekonomika [Institutional economics]. Navchalniy posibnyk: Dnipropetrovsk: Svidler. 216 p. (in Ukrainian)

Vinichenko I. (2012). Rol ta znachennia instytutiv u formuvanni konkurentnykh vidnosyn [The role and importance of institutions in shaping the competitive relations]. Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 8–10. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Обнявко, В. (2021). ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-54
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ