ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКІВ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

  • Наталія Дребот Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи https://orcid.org/0000-0003-0742-0967
  • Уляна Грудзевич Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи https://orcid.org/0000-0002-0243-7957
Ключові слова: банківські інновації, банківські послуги, інноваційна політика, АТ «Ощадбанк», поштово-банківські послуги

Анотація

У статті досліджено сутність та зміст поняття «банківські інновації». Розглянуто особливості та причини впровадження інновації в банківській діяльності, як нововведення або удосконалення того чи іншого продукту і послуги. Виділено та охарактеризовано ключові тренди розвитку ринку банківських послуг (безконтактна оплата, біометрична ідентифікація, цифрові гаманці та QR коди, інтернет речей, крипто валюти). Проаналізовано фінансовий стан АТ «Ощадбанк». Досліджено трансформацію інноваційної політики АТ «Ощадбанк». Встановлено, що одним із напрямів інноваційної політики АТ «Ощадбанк» є впровадження нововведень у систему обслуговування домашніх господарств. Запропоновано, як ефективне інноваційне рішення щодо збереження і примноження кількості клієнтів АТ «Ощадбанк», розвиток поштово-банківських послуг спільно УППЗ «Укрпошта».

Посилання

Бондаренко Л.П., Політило М.П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 5–8.

Гевко В.І. Інноваційна політика держави як чинник соціально-економічного розвитку. АГРОСВІТ. 2020. № 10. С. 136–143.

Золотарьова О.В. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 16. С. 112–115.

Кльоба Л.Г. Інноваційна політика та безпека банку. Ефективна економіка. 2016. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_7_28.

Мир без наличных. URL: https://nv.ua/project/finansivyeinnovacii-40007326.html.

Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua.

Перепечай Н.М. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг. Фінанси України. 2009. № 3. С. 133–139.

Полегенька М.А. Етимологія терміну «інновації» як економічної категорії. Агросвіт. 2016. № 21. С. 57–61.

Сидорук І.С. Перспективи розвитку новітніх послуг комерційних банків України. Науковий блог Національного університету «Острозька академія». URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvyrozvytku-novitnih-posluh-komertsijnyh-bankiv-ukrajiny/

Чавага І.І. Стратегічні орієнтири розвитку вітчизняного ринку банківських послуг. Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. 2016. № 24. С. 121–129.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 355 с.

Bondarenko, L.P., & Politylo, M.P. (2018). Bankivski innovatsiyi yak neobkhidnist efektyvnoho funktsionuvannya bankivskoho rynku. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Banking innovations as a necessity of effective functioning of the banking market. Investments: practice and experience]. 3, 5–8. (in Ukrainian)

Chavaha, I.I. (2016). Stratehichni oriyentyry rozvytku vitchyznyanoho rynku bankivskykh posluh [Strategic guidelines for the development of the domestic banking services market]. Nauka moloda: zb. nauk. prats molodykh vchenykh TNEU – Young science: a collection of scientific works of young scientists TNEU, 24, 121–129.

Hevko, V.I. (2020). Innovatsiyna polityka derzhavy yak chynnyk sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Innovation policy of the state as a factor of socio-economic development]. AHROSVIT, 10, 136–143. (in Ukrainian)

Kloba L.H. (2016). Innovatsiyna polityka ta bezpeka banku [Innovation policy and bank security]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_7_28 (in Ukrainian)

Myr bez nalychnykh [A world without cash]. Available at: https://nv.ua/project/finansivyeinnovacii-40007326.html

Official website of AT Oshchadbank (2021). Available at: https://www.oschadbank.ua

Official website of the National Bank of Ukraine (2021). Available at: https://bank.gov.ua

Perepechay, N.M. (2009). Perspektyvy rozvytku rynku netradytsiynykh bankivskykh posluh [Prospects for market development non-traditional banking services]. Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine, 3, 133–139.

Polehenka, M.A. (2016). Etymolohiya terminu “innovatsiyi” yak ekonomichnoyi katehoriyi [Etymology of the term “innovation” as an economic category]. Ahrosvit, 21, 57–61.

Sydoruk, I.S. (2014). Perspektyvy rozvytku novitnikh posluh komertsiynykh bankiv Ukrayiny [Prospects for development of the newest services of commercial banks of Ukraine]. Retrieved from https://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-rozvytku-novitnih-posluh-komertsijnyhbankiv-ukrajiny (in Ukrainian)

Shumpeter, Y.A. (1982). Teoryya ekonomycheskoho razvytyya [Theory of economic development]. Moscow : Prohress. (in Russian)

Zolotarova, O.V. (2016). Innovatsiyni bankivski produkty ta spetsyfika yikh uprovadzhennya v Ukrayini [Innovative banking products and the specifics of their implementation in Ukraine] Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University, Economic Sciences Series, 16, 112–115. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 277
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Дребот, Н., & Грудзевич, У. (2021). ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКІВ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-45
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ