СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: виробничо-комерційна діяльність, стратегія, аграрне підприємство, система управління, економічний розвиток, сільське господарство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням здійснення виробничо-комерційної діяльності у аграрних підприємствах. Досліджено структуру виробництва підприємств та її вплив на комерційну діяльність, забезпечення конкурентоспроможності та підвищення ефективності їх діяльності. Обґрунтовано важливість створення у сільськогосподарських підприємствах служби маркетингу, яка б цілеспрямовано займалася виконанням відповідних функцій. Визначено етапи становлення комерційної діяльності в аграрних підприємствах, та роль виробничо-маркетингової стратегії, як інструменту, спрямованого на досягнення довготермінових конкурентних переваг. Систематизовано та доповнено організаційні, економічні та фінансові методи реалізація стратегічних цілей аграрних підприємств в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності.

Посилання

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. Київ : КНЕУ. 2005. 292 с.

Лопатюк Ю.М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. 220 с.

Маркіна І.А., Федірець О.В., Корнієнко В.С. Стратегічні напрями управління розвитком маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. № 4(82). С. 101–106.

Саблук П.Т. Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва : монографія. Київ : ІАЕ, 2000. 264 с.

Тарасевича В.М. Економічна теорія. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 784 с.

Fedirets O., Ustik T. The strategy of innovation support for agrarian enterprises as an element of technological safet. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. in edition I. Markina. Nemoros s.r.o., 2019. P. 333–338.

Шембель Ю.С. Прогнозування кризового стану підприємства й обґрунтування комплексу заходів антикризового управління : монографія. Дніпропетровськ : НМАУ, 2015. 188 с.

Andriichuk V.G. (2006) The effectiveness of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Lopatyuk Y.M., Todoryuk S.I. (2015) Determinants of sustainable development of agricultural enterprises: monograph. Chernivtsi: Chernivtsi National University. 220 p. (in Ukrainian)

Markina I.A., Fedirets O.V., Korniyenko V.S. (2019) Strategic directions of management of development of marketing activity of agricultural enterprises. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series «Economics and Management». № 4 (82). Pp. 101–106. (in Ukrainian)

Sabluk P.T. (2000) Formation of production potential and market of means of production. Kyiv: IAE. (in Ukrainian)

Tarasevych V.М. (2016) Economic theory. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Fedirets O., Ustik T. (2019) The strategy of innovation support for agrarian enterprises as an element of technological safet. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph]. in edition I. Markina. Nemoros s.r.o.

Shembel Yu.S. (2015) Forecasting of a crisis condition of the enterprise and substantiation of a complex of measures of anti-crisis management: monograph. Dnepropetrovsk: NMAU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Калініченко, О., Совершенна, П., & Гаркавенко, М. (2021). СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-47
Розділ
ЕКОНОМІКА