ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: організація, комунікація, інформація, інструменти, комунікаційна діяльність, підприємство

Анотація

Стаття присвячена виявленню важливості проведення комунікаційної діяльності на підприємстві. З'ясовано, що сучасні інформаційні технології підсилюють важливість комунікацій на підприємстві з їх аналізом та розкриттям інструментів комунікаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Встановлено, що ефективність комунікаційної діяльності залежить від особистих характеристик працівників з іншими суб’єктами цієї системи, а також від використовуваних цифрових засобів комунікацій. Визначено, що для ефективності управлінських рішень підприємству необхідно мати функціональні складники. Запропоновано ряд порад для ефективної роботи організації комунікаційної діяльності підприємства, де все частіше спостерігається використання на підприємстві новітніх інформаційних технологій, що дають змогу підвищити взаємодію між всіма учасниками комунікаційного процесу.

Посилання

Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія «Економіка та управління підприємством». 2018. Випуск 21. С. 284–287.

Ільченко Т.В. Актуальні аспекти формування ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 18(2). С. 29–33.

Кендюхов О.В., Дмитрова С.М. Оцiнка ефективностi маркетингової стратегiї фірми. Економіка та право. 2004. № 2. С. 98–102.

Колосок В.М., Лазаревська Ю.А. Розвиток цифрових комунікацій в сучасному менеджменті організацій. Зб. наук. пр. Університетська наука: в 4 т. ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь. 2020. Т. 3. С. 190–195.

Мудрак Л.М. Комунікація і криза. Посібник. Київ, 2020. 106 с.

Орел В.М., Краля В.Г. Роль комунікацій в управлінні підприємством. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 60–66.

Шевчук Н. Аналіз комунікаційної діяльності підприємства. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. Тернопіль : ТНТУ, 2018. С. 50–51.

Zorina O.I., Fadyeyenko V.YU. (2018). Vplyv marketynhovykh komuniktsiy na diyalʹnistʹ pidpryyemstv v suchasnykh umovakh [The impact of marketing communications on the activities of enterprises in modern conditions]. Naukovyy visnyk Mykolayivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V.O. Sukhomlynsʹkoho. Seriya «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvom», 21, 284–287.

Ilʹchenko T.V. (2018). Aktualʹni aspekty formuvannya efektyvnoyi marketynhovoyi komunikatsiynoyi polityky pidpryyemstva [Topical aspects of forming an effective marketing communication policy of the enterprise]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo», 18(2), 29–33.

Kendyukhov O.V., Dmytrova S.M. (2004) Otsinka efektyvnosti marketynhovoyi stratehiyi firmy [Evaluation of the effectiveness of the company's marketing strategy]. Ekonomika ta pravo, 2, 98–102.

Kolosok V.M., Lazarevsʹka YU.A. (2020) Rozvytok tsyfrovykh komunikatsiy v suchasnomu menedzhmenti orhanizatsiy [Development of digital communications in modern management of organizations]. Zb. nauk. pr. Universytet·sʹka nauka: v 4 t. DVNZ «PDTU». Mariupolʹ, 3, 190–195. (in Ukrainian)

Mudrak L.M. (2020) Komunikatsiya i kryza. Posibnyk. Kyiv. (in Ukrainian)

Orel V.M., Kralya V.H. (2016) Rolʹ komunikatsiy v upravlinni pidpryyemstvom [The role of communications in enterprise management]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva im. Petra Vasylenka, 174, 60–66.

Shevchuk N. (2018) Analiz komunikatsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Analysis of communication activities of the enterprise]. Marketynhovi tekhnolohiyi pidpryyemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi: materialy Ⅸ Rehionalʹnoyi naukovo-praktychnoyi Internet-konferentsiyi molodykh vchenykh ta studentiv, Ternopilʹ: TNTU, 50–51. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 506
Завантажень PDF: 369
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Маковецька, І. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/524-0072/2021-33-37
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ