ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Софія Степенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8244-3723
  • Ірина Лазаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-3384-1186
Ключові слова: сільське господарство, агропромисловий комплекс, економіко-математичне моделювання, лінійне програмування, нелінійне програмування, регресія, критерій, прийняття рішень

Анотація

Стаття присвячена аналізу існуючих економіко-математичних моделей, що використовуються для аналітики у галузі сільського господарства та агропромислового сектора (АПК) в цілому. Враховуючи положення агропромислового комплексу в структурі національної економіки України та його важливість, існує потреба у постійних дослідженнях. У роботі розглянуто теоретичну базу, підходи вітчизняних та іноземних вчених. Визначено та описано основні економіко-математичні моделі, що застосовуються в аналізі. Проаналізовано основні аспекти застосування моделей, наведено існуючі переваги та недоліки. У статті наведено приклад реалізації однієї з найпростіших задач із використанням економіко-математичної моделі.

Посилання

Власов М.П,. Шимко П.Д. Моделирование экономических процессов. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 409 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.

Сирота А.А. Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. 384 с.

Лавров Є.А. Перхун Л.П., Шендрик В.В. Математичні методи дослідження операцій. Суми : Сумський державний університет, 2017. 212 с.

Вітілнський В.В., Великоіваненко Г.І. Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері. Фінанси України. 2011. №11. С. 16–25.

Пересада А.А. Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М. Портфельне інвестування. Київ : КНЕУ, 2004. 408 с.

Vlasov, M.P., & Shymko, P.D. (2005). Modelirovanie ekonomicheskih processov [Modeling of economic processes]. Rostov-on-Don: Feniks. (in Russian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

Vitlinskyi, V.V. (2003). Modeluvannya ekonomiky: navchalnyy posibnyk [Modeling of the economy: the tutorial]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Sirota, A.A. (2016). Metody i algoritmy analiza dannyh I ih modelirovanie v MATLAB [Methods and algorhytms for data analysis and modeling in Matlab]. Saint-Petersburg: BHV-Peterburg. (in Russian)

Lavrov, E.A., Perhun, L.P. & Shendryk, V.V. (2017). Matematychni metody doslidzhennya operaciy [Mathematical methods of operations research]. Sumy: SDU. (in Ukrainian)

Vitlinskyi, V.V. & Velykoivanenko, H.I. (2011). “Quantitive risk assessment in financial and economic sphere”, Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 16-25. (in Ukrainian)

Peresada, A.A., Shevchenko, O.G. & Kovalenko, U.M. (2004). Portfelne investuvannya [Portfolio investment]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Степенко, С., & Лазаренко, І. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-33
Розділ
ЕКОНОМІКА