СУТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Юрій Гурбик Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • Марина Сальнікова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • Поліна Курган Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: стратегічне планування, етапи стратегічного планування, принципи стратегічного планування, стратегія, планування, підприємство

Анотація

У статті досліджено теоретико-методологічні основи стратегічного планування на підприємстві. Проаналізовано поняття «стратегія» та «планування», які утворюють категорію «стратегічне планування». Встановлено, що поширеними серед учених є такі визначення поняття «стратегія», як план, принцип поведінки, позиція, перспектива, прийом. Виявлено, що в сучасних теоріях, концепціях та підходах науки управління поняття «планування» передусім розглядається як загальна функція системи менеджменту, яка передує іншим управлінським функціям (таким як організація, мотивація, контроль тощо) й визначає їхню сутність та зміст. Розкрито наявні теоретичні підходи закордонних і вітчизняних учених стосовно розуміння та тлумачення поняття «стратегічне планування», які показують, що ця наукова дефініція має різні трактування – це процес (безперервний, системний, адаптивний, управлінський), набір дій і рішень, довготривала програма, планова робота тощо. Розглянуто принципи та класифікації етапів стратегічного планування на підприємстві.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва, 1989. 519 с.

Стратегический менеджмент/ под ред. Петрова А.Н. Санкт -Петербург, 2005. 496 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва, 2006. 928 с.

Грант Р.М. Современный стратегический анализ. / Под ред. В.Н. Фунтова. Санкт -Петербург, 2008. 560 с.

Наливайко А.П. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Київ, 2001. 227 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва, 1998. 800 с.

Портер Е. М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва, 2005. 454 с.

Карлофф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. Москва, 1991. 238 с.

Дойль П.Менеджмент:стратегия и тактика.Санкт-Петербург, 1999. 560 с.

Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика:/ общ. ред. Г. Б. Кочеткова. Москва, 1982. 399 с.

Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Том 1. Москва, 1981. 250 с.

Гребенюк С.А. Стратегический менеджмент: учебное пособие. Тирасполь, 2017.136 с.

Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учебное пособие для вузов. Москва, 2005.288 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник. Москва, 2005. 448 с.

Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. Москва, 2012. 143 с.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии / под. ред. Ю.Н. Каптуревского. Санкт-Перербург, 2000. 336 с.

Стратегічний менеджмент. навч. посіб./ За заг. ред. Бутка М. П. [М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М. Задорожна та ін.]. Київ, 2016. 376 с.

Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Київ, 2006. 312 с.

Берданова О.В, Вакуленко В.М, Тертичка В.В. Стратегічне планування: навч. посібник. Львів, 2008. 138 с.

Колесніков Г.О. Менеджерський словник: Навчально-довідкове видання. Укладач Колесніков Г.О. Київ, 2007. 288 с.

Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С. М. Гончарова. Київ, 2009. 264 с.

Кайлюк Є. М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. Харків, 2010. 279 с.

Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підруч. для студ.вищ. навч. закл. Київ, 2008. 496 с.

Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник [О.Ф. Михайленко, Н.М. Євдокимова, Ю.М. Лозовик та ін.]; за заг. ред. О.Ф. Михайленко. Київ, 2014. 459 с.

Лафта Дж. К. Менеджмент: учеб. пособие. Москва ,2005. 592 с.

Друкер П.Ф., Макьярелло Дж. А. Менеджмент. Москва, 2010. 704 с.

Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. Київ, 2007. 240 с.

Дикань В.А., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навч. посібник. Київ, 2013. 272 с.

Карпіщенко О.І., Ілляшенко К.В., Карпіщенко О.О. Стратегічне планування: навч. посібник. Суми, 2013. 446 с.

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. Навч. посібник. Київ, 2011. 440 с.

Небава М.І., Ратушняк О.Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 1: навчальний посібник. Вінниця, 2012. 105 с.

Гуторова О.О. Основи менеджменту: навч. посіб. Харків, 2009. 327 с.

Кравченко В.О. Основи менеджменту: навч. посіб. Одеса, 2012 р. 211 с.

Шатун В.Т. Основи менеджменту: навч. посібник. Миколаїв, 2006. 376 с.

Ansoff Y. Strateghycheskoe upravlenye. Moskva, 1989. 519 s.

Strateghycheskyj menedzhment / pod red. Petrova A. N. Sankt -Peterburgh, 2005. 496 s.

Tompson A.A., Stryklend A.Dzh. Strateghycheskyj menedzhment: koncepcyy y sytuacyy dlja analyza. Moskva, 2006. 928 s.

Ghrant R.M. Sovremennыj strateghycheskyj analyz. /Pod red. V.N. Funtova. Sankt -Peterburgh, 2008. 560 s.

Nalyvajko A.P. Teorija strateghij pidpryjemstva. Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku: monoghrafija. Kyjiv, 2001. 227 s.

Meskon M.Kh., Aljbert M., Khedoury F. Osnovы menedzhmenta. Moskva, 1998. 800 s.

Porter E. M. Konkurentnaja strateghyja: Metodyka analyza otraslej y konkurentov. Moskva, 2005. 454 s.

Karloff B. Delovaja strateghyja: koncepcyja, soderzhanye, symvolы. Moskva, 1991. 238 s.

Dojlj P.Menedzhment:strateghyja y taktyka.Sankt-Peterburgh, 1999. 560 s.

Kyngh U., Klyland D. Strateghycheskoe planyrovanye y khozjajstvennaja polytyka:/ obshh. red. Gh. B. Kochetkova. Moskva, 1982. 399 s.

Kunc Gh., O'Donnel S. Upravlenye: systemnыj y sytuacyonnыj analyz upravlencheskykh funkcyj. Tom 1. Moskva, 1981. 250 s.

Ghrebenjuk S.A. Strateghycheskyj menedzhment: uchebnoe posobye. Tyraspolj, 2017.136 s.

Ljasko V.Y. Strateghycheskoe planyrovanye razvytyja predpryjatyja: uchebnoe posobye dlja vuzov. Moskva, 2005.288 s.

Fatkhutdynov R.A. Strateghycheskyj menedzhment: uchebnyk. Moskva, 2005. 448 s.

Kotler F., Bergher R., Bykkhoff N. Strateghycheskyj menedzhment po Kotleru: Luchshye pryemы y metodы. Moskva, 2012. 143 s.

Myncbergh Gh., Aljstrэnd B., Lэmpel Dzh. Shkolы strateghyy / pod. red. Ju.N. Kapturevskogho. Sankt-Pererburgh, 2000. 336 s.

Strateghichnyj menedzhment. navch. posib./ Za zagh. red. Butka M. P. [M.P. Butko, M.Ju. Ditkovsjka, S.M. Zadorozhna ta in.]. Kyjiv, 2016. 376 s.

Skibicjkyj O.M. Strateghichnyj menedzhment: navch. posib. Kyjiv, 2006. 312 s.

Berdanova O.V, Vakulenko V.M, Tertychka V.V. Strateghichne planuvannja: navch. posibnyk. Ljviv, 2008. 138 s.

Kolesnikov Gh.O. Menedzhersjkyj slovnyk: Navchaljno-dovidkove vydannja. Ukladach Kolesnikov Gh.O. Kyjiv, 2007. 288 s.

Ghoncharov S. M., Kushnir N. B. Tlumachnyj slovnyk ekonomista / za red. prof. S. M. Ghoncharova. Kyjiv, 2009. 264 s.

Kajljuk Je. M., Andrjejeva V.M., Ghrynenko V.V. Strateghichnyj menedzhment: navch. posibnyk. Kharkiv, 2010. 279 s.

Sladkevych V. P. Strateghichnyj menedzhment orghanizacij : pidruch. dlja stud.vyshh. navch. zakl. Kyjiv, 2008. 496 s.

Planuvannja i kontrolj na pidpryjemstvi: navchaljnyj posibnyk [O. F. Mykhajlenko, N. M. Jevdokymova, Ju. M. Lozovyk ta in.]; za zagh. red. O. F. Mykhajlenko. Kyjiv, 2014. 459 s.

Lafta Dzh. K. Menedzhment: ucheb. posobye. Moskva ,2005. 592 s.

Druker P.F., Makjjarello Dzh. A. Menedzhment. Moskva, 2010. 704 s.

Korecjkyj M.Kh., Djeghtjar A.O., Dacij O.I. Strateghichne upravlinnja. Navchaljnyj posibnyk. Kyjiv, 2007. – 240 s.

Dykanj V.A., Zubenko V.O., Makovoz O.V., Tokmakova I.V., Shramenko O.V. Strateghichne upravlinnja: navch. posibnyk. Kyjiv, 2013. 272 s.

Karpishhenko O.I., Illjashenko K.V., Karpishhenko O.O. Strateghichne planuvannja: navch. posibnyk. Sumy, 2013. 446 s.

Dovghanj L. Je., Karakaj Ju. V., Artemenko L.P. Strateghichne upravlinnja. Navch. posibnyk. Kyjiv, 2011. 440 s.

Nebava M. I., Ratushnjak O.Gh. Menedzhment orghanizacij i administruvannja. Chastyna 1: navchaljnyj posibnyk. Vinnycja, 2012. 105 s.

Ghutorova O.O. Osnovy menedzhmentu: navch. posib. Kharkiv, 2009. 327 s.

Kravchenko V.O. Osnovy menedzhmentu: navch. posib. Odesa, 2012 r. 211 s.

Shatun V.T. Osnovy menedzhmentu: navch. posibnyk. Mykolajiv, 2006. 376 s.

Переглядів статті: 982
Завантажень PDF: 2369
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Гурбик, Ю., Сальнікова, М., & Курган, П. (2019). СУТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ