ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ФРАНЦІЄЮ

Ключові слова: динаміка, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, обсяги, прогноз, розвиток, структура, торгово-економічне співробітництво

Анотація

Метою статті є пошук методів вирішення проблем співробітництва між Україною та Францією, розробка проекту з розвитку економічних відносин цих країн та розробка рекомендацій щодо вдосконалення зовнішньої економічної діяльності України. У статті визначено стан, тенденції та основні цілі зовнішньоекономічної політики у сучасних умовах. Виявлено позицію Франції та інструменти двосторонньої співпраці в економічній сфері. Проведено структурний аналіз балансу імпорту та експорту з Францією та динамічний аналіз за обсягами торгівлі товарами і послугами з ЄС, визначено прогрес сфери торговельно-економічного співробітництва. Проведено динамічний аналіз загального товарообігу між Україною та Францією та зовнішньоторговельного сальдо, визначено фактори, які впливають на позитивну та негативну динаміку у зовнішній торгівлі Виявлено головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України та можливі шляхи їх усунення.

Посилання

Державна підтримка українського експорту. Види зовнішньоекономічної діяльності. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/rus/legislation/3251.html (дата звернення: 04.10.2021).

Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.10.2021).

Васуренко В.А. Сучасні підходи до дефініції «зовнішньоекономічна діяльність». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4902 (дата звернення: 08.10.2021).

Рахман М.С., Сіладі К.Б. Характеристика та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України. Ефективна економіка. 2018. Вип. 10. С. 2–6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6581 (дата звернення: 12.10.2021).

Артамонова Г. Зовнішня торгівля України з ЄС: можливості та виклики. Журнал європейської економіки. 2019. № 3. С. 4–13. URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1398/1389 (дата звернення: 21.10.2021).

ЗВТ між Україною та Євросоюзом: як змінився імпорт та експорт за чотири роки. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/infografika/ekonomika/zvt-mizh-ukrayinoyu-ta-yevrosoyuzom-yakzminyvsya-import-ta-eksport-chotyry-roky (дата звернення: 13.10.2021).

Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С. Проблемні питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Причорноморські економічні студії. 2016. № 3. С. 118–121. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/3-2016/30.pdf (дата звернення: 12.10.2021).

Романенко В.А., Лебедєва Л.В. Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 72–76. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/11.pdf (дата звернення: 23.10.2021).

Derzhavna pidtrymka ukrainskoho eksportu, «Vydyzovnishnoekonomichnoi diialnosti» [State support of Ukrainian exports, "Foreign economic activity"]. Available at: http://www.ukrexport.gov.ua/rus/legislation/ 3251.html (accessed 04 October 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, «Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj» [State Statistics Service of Ukraine, "Foreign Economic Activity"]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 01 October 2021).

Vasurenko V.A. Suchasni pidkhody do definiciji «Zovnishnjoekonomichna dijaljnistj» [Modern approaches to the definition of "Foreign economic activity"]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4902 (accessed 08 October 2021).

Rakhman M.S., Siladi K.B. (2018) Kharakterystyka ta analiz suchasnogho stanu zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti Ukrajiny [Characteristics and analysis of the current state of foreign economic activity of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6581 (accessed 09 October 2021).

Artomonova G. (2019) Zovnishnja torghivlja Ukrajiny z ES: mozhlyvosti ta vyklyky [Ukraine's Foreign Trade with the EU: Opportunities and Challenges], Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, vol. 3, pp. 4-13. Available at: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1398/1389 (accessed 21 October 2021).

«Slovo i dilo», ZVT mizh Ukrajinoju ta Jevrosojuzom: jak zminyvsja import ta eksport za chotyry roky [“Word and Deed”, FTA between Ukraine and the European Union: how imports and exports have changed in four years]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/infografika/ekonomika/zvt-mizh-ukrayinoyu-ta-yevrosoyuzom-yak-zminyvsya-import-ta-eksport-chotyry-roky (accessed 13 October 2021).

Shmygholj N.M., Pavljuk T.S. (2016) Problemni pytannja rozvytku zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti Ukrajiny [Problematic issues of development of foreign economic activity of Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 3, pp. 118–121. Available at: http://bses.in.ua/journals/2016/3-2016/30.pdf (accessed 12 October 2021).

Romanenko V.A., Lebedeva L.V. (2017) Zovnishnja torghivlja Ukrajiny z JeS: tendenciji, problemy, perspektyvy [Ukraine's foreign trade with the EU: trends, problems, prospects]. Ekonomika i suspilstvo, no. 9, pp. 72–76. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/11.pdf (accessed 23 October 2021).

Переглядів статті: 363
Завантажень PDF: 936
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Рахман, М., & Морєва, М. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ФРАНЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-24
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ