РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ COVID-19

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія організації, розвиток організації, стратегічне управління розвитком організації, модель стратегічного управління, стратегічні зміни

Анотація

Поява COVID-19 вплинула на мінливість та невизначеність середовища організації, а також посилила існуючі зміни зовнішніх чинників, а саме глобальну конкуренцію, обмеження з боку держави, економічні кризи, зміни споживацької поведінки та інші. Все це створює нове економічне середовище, що призводить до необхідності освоювати нові способи взаємодії українських організацій із зовнішнім середовищем. Це у свою чергу призводить до розробки нових організаційно-економічних моделей та механізмів для ефективної роботи та забезпечення розвитку організації з метою покращення її позицій у майбутньому. Стаття присвячена визначенню сучасного стратегічного менеджменту, який є незамінним інструментом будь-якої організації в сьогоднішніх умовах турбулентного зовнішнього середовища. Проаналізовано праці зарубіжних і вітчизняних вчених стосовно поняття «стратегічного управління» та на основі цього сформоване сучасне визначення «стратегічного менеджменту». У даній статті проведено аналіз існуючих моделей стратегічного управління. Виокремлено, що в кожній з них, автори пропонують розробку нової стратегії організації. На основі аналізу цих концепцій розроблена нова модель стратегічного менеджменту, яка передбачає не обов’язкове змінення стратегії організації, а внесення у неї коректив, які забезпечать розвиток організації.

Посилання

Ансофф И. Стратегический менеджмент. СПб : Питер, 2009. 344 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление. Москва : Экономистъ, 2012. 296 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э. В. Кондукова. Москва : Вильямс. 2013. 928 с.

Компанець К.А., Іванчук С.І., Бондаренко В.А. Стратегічне маркетингове управління суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. В.О. Морохова (Отв. ред.), Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» (м. Луцьк, 8 травня 2020 р.) Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 111–114).

Жаворонкова Г.В., Скібіцький О.М. Запозичення для України досвіду антикризового менеджменту з країн розвиненої ринкової економіки. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2008. Вип. 18. С. 117–125.

Пащенко О.П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 99–103.

Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании). Москва : ИНФРА-М, 2016. 526 с.

Отенко И. Стратегическое управление потенциалом предприятия : монография. Харьков : ХНЭУ, 2006. 256 с.

David F.K. (1986). Fundamentals of the Strategic Management. Columbus, OH : Merrill. 1986.

Аванесова Н.Е., Лубенська А.С. Сучасні тенденції дослідження моделей стратегічного управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 16(1). С. 6–10.

Лозовський О.М., Шмигельська І.В. Стратегічні зміні в процесі стратегічного управління підприємством. Регіональний науковий розвиток. 2010. № 4. С. 80–81. URL: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_57389.doc.htm

Ansoff, I. (2014). Strategicheskiy menegment [Strategic management]. St. Petersburg : Piter. (in Russian)

Vikhansky, O.S. (2012). Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Mosco : Economist. (in Russian)

Tompson, A.A. & Striklend, A.Dzh. (2013). Strategicheskij menedzhment: koncepcii i situacii dlya analiza: Per. s angl. A. R. Ganieva, Je. V. Kondukova [Strategic Management: Concepts and Situations for Analysis: Per. from English]. Moscow: Vil'jams. (in Russian)

Kompanets K.A., Ivanchuk S.I., Bondarenko V.A. (2020). Strategichne marketyngove upravlinnya sub'yektiv gotelno-restorannogo biznesu [Strategic marketing management of hotel and restaurant business entities]. In V.O. Morohova (Ed.), VII International scientific-practical conference of students and young scientists "Actual problems of marketing management in the conditions of innovative economic development" (Lutsk, May 8th, 2020) (рр. 111–114). Lutsk: Lutsk NTU. (in Ukrainian)

Zhavoronkova G.V. (2008). Zapozychennya dlya Ukrayiny dosvidu antykryzovogo menedzhmentu z krayin rozvynenoyi rynkovoyi ekonomiky [Borrowing for Ukraine the experience of crisis management from developed market economies]. In G.V. Zhavoronkova & O.M. Skibitsky (Eds.), Problems of improving the efficiency of infrastructure. (Issue 18, рр. 117-125). Kyiv NAU. (in Ukrainian)

Pashchenko, O.P. (2011). Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Visnyk of Khmelnytsky National University, 2(2), 99–103. (in Ukrainian)

Vissema Kh. (2016). Menedzhment v podrazdeleniyakh firmy (predprinimatel'stvo i koordinatsiya v detsentralizovannoy kompanii) [Management in the divisions of the company (entrepreneurship and coordination in a decentralized company)]. Moskow: INFRA-M. (in Russian)

Otenko I.P. (2006). Strategicheskoe upravlenie potentsialom predpriyatiya [Strategic management of the enterprise potential]. Kharkov: HNEU. (in Russian)

David F. K. (1986). Fundamentals of the Strategic Management. Columbus, OH: Merrill. 1986.

Avanesova N.E., Lubenska A.S. (2017). Suchasni tendentsiyi doslidzhennya modeley stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Modern trends investigating models of strategic management of enterprise]. Visnyk Uzhhorodsʹkoho natsional’noho universytetu – Herald of Uzhhorod National University, 16(1), 6–10. (in Ukrainian)

Lozovsʹkyy, O.M., Shmyhelʹsʹka I.V. (2010). Stratehichni zmini v protsesi stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Strategic changes in the process of strategic management of the enterprise]. Rehionalʹnyy naukovyy rozvytok – Regional Scientific Development, 4, 80–81. Retrieved from http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_57389.doc.htm (in Ukrainian)

Переглядів статті: 250
Завантажень PDF: 374
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Тесленок, І., & Павлова, К. (2021). РОЗРОБКА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-21
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ