МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: активи, оборотні активи, необоротні активи, ефективність управління активами, аналіз активів

Анотація

В умовах ринкової економіки всі підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному функціонуванні. Щоб досягти високих результатів фінансово-господарської діяльності підприємств потрібна чітко сформована, обґрунтована і ефективна фінансова політика управління активами. У зв’язку з цим одним із найбільш актуальних завдань у напрямі забезпечення розвитку вітчизняних підприємств є здійснення оцінки ефективності управління активами підприємства. У статті розглянуті мета, завдання та принципи управління активами підприємства. Визначені етапи управління активами підприємства в розрізі складових елементів активів, що обумовлено їх власними характеристиками. Авторами запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності управління активами підприємства з урахуванням системи коефіцієнтів та інтегральних показників, які використовуються для визначення економічної ефективності заходів, зазначених у стратегії управління активами конкретного суб’єкта господарювання. Даний метод надасть можливість визначити проблемні питання в управління активами суб’єкта господарювання та є основою для удосконалення політики управління активами.

Посилання

Бланк І. А. Управління активами. Київ : Ніка-Центр, 2000. 720 с.

Вареник В. М., Євтушенко Я. С. Діагностичний аналіз ефективності управління активами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 1. С. 117–122.

Лютик Т. В. Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу. Історія науки і біографістика. 2016. № 4. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-4/09.pdf.

Нагорний Є. О. Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2014. Вип. 11. С. 223–232.

Олійник Т. О., Мірошниченко О. В. Основні напрями підвищення ефективності управління активами. Інвестиції практика та досвід. Серія «Економічна наука». 2014. № 21. С. 73–77.

Чемчикаленко Р. А., Майорода О. Є., Люткіна А. В. Оцінка ефективності управління активами та пасивами підприємства. Економіка і суспільство. Серія «Гроші, фінанси і кредит». 2017. Вип. № 11. С. 485–489.

Кремень О. І., Мосійчук Р. Л., Кремень В. М. Комплексний аналіз ефективності управління активами підприємства. Бізнесінформ, 2020. № 8. С. 202–210.

Blank, I. A. (2000). Upravlinnia aktyvamy [Asset management]. Kyiv : Nika-Tsentr. (in Ukrainian)

Varenyk, V. M., & Yevtushenko, Ya. S. (2018). Diahnostychnyi analiz efektyvnosti upravlinnia aktyvamy pidpryiemstva [Diagnostic analysis of the efficiency of enterprise asset management] Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 1, 117–122. (in Ukrainian)

Liutyk, T. V. (2016). Funktsiia bazhanosti Kharrinhtona yak instrument intehralnoi otsinky innovatsiinoi ta naukovo-tekhnolohichnoi skladovykh ekonomichnoho potentsialu [Harrington's desirability function as a tool for integrated assessment of innovation and scientific and technological components of economic potential]. Retrieved from: http://inb.dnsgb.com.ua/2016-4/09.pdf. (in Ukrainian)

Nahornyi, Ye. O. (2014). Systema upravlinnia aktyvamy yak relevantnyi chynnyk efektyvnoho rozvytku pidpryiemstva [Asset management system as a relevant factor in the effective development of the enterprise] Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment», 11, 223–232. (in Ukrainian)

Oliinyk, T. O., & Miroshnychenko, O. V. (2014). Osnovni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia aktyvamy [The main directions of improving the efficiency of asset management] Investytsii praktyka ta dosvid. Seriia «Ekonomichna nauka», 21, 73–77. (in Ukrainian)

Chemchykalenko, R. A., Maioroda, O. Ye., & Liutkina, A. V. (2017) Otsinka efektyvnosti upravlinnia aktyvamy ta pasyvamy pidpryiemstva [Evaluation of the effectiveness of asset and liability management of the enterprise] Ekonomika i suspilstvo. Seriia «Hroshi, finansy i kredyt»,11, 485–489. (in Ukrainian)

Kremen, O. I., Mosiichuk, R. L., & Kremen, V. M. (2000). Kompleksnyi analiz efektyvnosti upravlinnia aktyvamy pidpryiemstva [Comprehensive analysis of the efficiency of enterprise asset management] Biznesinform, 8, 202–210. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Пігуль, Н., Бондаренко, Є., & Кириченко, А. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-20
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ