ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Роксолана-Марія Кашицька Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2360-1138
  • Наталія Блащук-Дев’яткіна Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, енергетична стратегія, кредитування, паливно-енергетичні ресурси, стимулювання, фінансово-банківське стимулювання

Анотація

Стаття призначена фінансовій підтримці енергозберігаючих проектів та джерел їх фінансування; аналізу нормативно-правового забезпечення процесів банківського та небанківського фінансування енергозберігаючих проектів в Україні; проведений аналіз та динаміки фінансування енергозберігаючих проектів в Україні; здійснити оцінку продуктів кредитування енергозберігаючих проектів на прикладі окремих банківських установ. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення банківського і небанківського фінансування енергозберігаючих проектів в Україні. Проаналізовано особливості фінансово-банківського стимулювання розвитку енергозберігаючих технологій в Україні. Запропоновано напрями удосконалення фінансово-банківського стимулювання розвитку енергозберігаючих технологій в Україні.

Посилання

Базюк Т. М., Огієвич О. М. Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективності на підприємстві. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2014. № 2. С. 129–134.

Світлична В. Ю., Рубанка В. М. Енергетична безпека: визначення сутності, пошук шляхів мінімізації ризиків та ефективна реалізація заходів забезпечення. Молодий вчений. 2016. № 4. С. 185–189.

Про енергозбереження: Закон України від 16 жовтня 2012 р. № 5463-VI / Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-Bp.

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Сайт Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. URL: http://www.ukrproject.gov.ua.

Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua.

Неміш П. Д. Сутність, оцінка та напрями підвищення ефективності механізму енергозбереження АПК. Інноваційна економіка. 2013. № 7(45). С. 46–53.

Чевганова В. Я., Петрова А. О. Фінансування проектів з енергозбереження шляхом використання схем лізингових операцій: вітчизняний та закордонний досвід. Ефективна економіка. 2014. № 11. C. 145.

Сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Державна підтримка енергозбереження – програма «теплих кредитів». URL: https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty.

Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Otsinka_TK_14.06.2021.pdf

З початку року банки видали «теплих кредитів» на 130 мільйонів. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/13/660457/

Bazyuk T. M., Ohiievych O. M. (2014) Optymizatsiya informatsiynykh potokiv pry vyznachenni pokaznykiv enerhoefektyvnosti na pidpryyemstvi [Optimization of information flows for determine of energy efficiency parameters for enterprisers]. Enerhetyka: ekonomika, tehnolohiyi, ekolohiya, no. 2, pp. 129–134.

Svіtlychna V. Yu., Rubanka, V. M. (2016) Enerhetychna bezpeka: vyznachennya sutnostі, poshuk shlyakhіv mіnіmіzacіyi ryzykіv ta efektyvna realіzacіya zakhodіv zabezpechennya [Energy security: definition of issues, finding ways to minimize the risk, effective implementation of the software]. Molodyi vchenyi, no. 4, pp. 185–189.

Verkhovna Rada of Ukraine (2012) «On energy saving»: Law of Ukraine. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/94-Bp.

Official website of State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Official website of the State Agency for Investments and Management of National Projects of Ukraine. Available at: http://www.ukrproject.gov.ua.

Official website of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=244984286&cat_id=35081

Nemish P. D. (2013) Sutnist', otsinka ta napryamy pidvyshchennya efektyvnosti mekhanizmu enerhozberezhennya APK [Essence, estimation and directions of increase of efficiency of the mechanism of energy saving of agrarian and industrial complex], Innovatsijna ekonomika, vol. 7, no. 45. pp. 46–53.

Chevhanova V. Ya., Petrova A. O. (2014) Finansuvannya proektiv z enerhozberezhennya shlyakhom vykorystannya skhem lizynhovykh operatsiy: vitchyznyanyy ta zakordonnyy dosvid [Project funding of the energy saving by using leasing schemes, domestic and foreign experience]. Efektyvna ekonomika, no. 11, pp. 145.

Official website of the State agency for energy efficiency and energy saving of Ukraine. Derzhavna pidtrymka enerhozberezhennia – prohrama «teplykh kredytiv». [State support for energy saving – the program of "Warm loans"]. Available at: https://saee.gov.ua/uk/consumers/tepli-kredyty.

Derzhavna tsil'ova ekonomichna prohrama enerhoefektyvnosti i rozvytku sfery vyrobnytstva enerhonosiyiv iz vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi ta al'ternatyvnykh vydiv palyva na 2010-2021 roku [State target economic program of energy efficiency and development of energy production from renewable energy sources and alternative fuels for 2010-2021]. Available at: https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Otsinka_TK_14.06.2021.pdf

Z pochatku roku banky vydaly "teplykh kredytiv" na 130 mil’yoniv [Since the beginning of the year banks have issued "warm loans" for the amount of 130 million]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/13/660457/

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 169
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Кашицька, Р.-М., & Блащук-Дев’яткіна, Н. (2021). ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-18
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ