ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

  • Мирослава Олієвська Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-8818-0509
Ключові слова: інформаційне та медіазабезпечення, військова сфера, трудомісткість, методика визначення трудомісткості та вартості робіт з розробки медіаконтенту, етапи визначення трудомісткості, поправочні коефіцієнти

Анотація

Досліджено особливості організації інформаційно-медійного забезпечення у військовій сфері. У статті зазначено, що створення та поширення інформації медійними структурами Міністерства оборони України відбувається з дотриманням правил та обмежень, і в рамках нормативно-правового поля. Запропоновано Методику визначення трудомісткості та вартості робіт з розробки медіа контенту як інструмент підвищення ефективності праці авторів (виконавців) мілітаріконтенту. Методика складається з таких етапів: визначення трудомісткості розробки одиниці медіаконтенту; визначення поправочних коефіцієнтів; визначення трудомісткість розробки одиниці медіаконтенту з урахуванням поправочних коефіцієнтів, які оцінюють якість контенту, час його розробки; визначення вартості робіт з розробки медіа контент.

Посилання

Владимиров В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : монографія. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики, 2003. 281 c.

Горська К. О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : дис. д-ра соц. ком. наук : 27.00.01. Київ. нац.ун-т імені Тараса Шевченка, 2016. 449 с.

Даниленко С. Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування. Політичні дослідження. 2021. № 1. С. 90-105.

Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна моногр. / за заг. ред. д. н. із соц. ком. В. Е. Шевченко; Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. 234 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : Постанова КМУ від 03 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Про затвердження Положення про Управління преси та інформації Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 22.09.2020 року № 347. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/mou_347.pdf

Про затвердження Статуту Інформаційного агентства : Наказ Міністерства оборони України від 17.12.2018 р. №633. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/633_nm_2018.pdf

Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері : навчальний посібник / Клубань О.М., Курбан О.В., Любовець Г.В., Король В.Г., Савчук Р.П. Київ : ВІКНУ, 2016. 170 с.

Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність. Український соціум. 2014. № 3. С. 113–127.

Vladymyrov, V. M. (2003). Zhurnalistyka, osoba, suspilstvo: problema rozuminnia : monohrafiia. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. In-t zhurnalistyky. 281.

Horska, K. (2016). Mediakontent tsyfrovoi doby: transformatsii ta funktsionuvannia : dys. d-ra sots. kom. nauk : 27.00.01. 449.

Danylenko, S. (2021). Perevtilennia demokratii v informatsijnu dobu: rol novykh media ta hromadianskoho komunikuvannia. Politychni doslidzhennia, vol. 1. 90-105.

Krosmedia: kontent, tekhnolohii, perspektyvy : kolektyvna monohr. / za zah. red. d. n. iz sots. kom. V. E. Shevchenko; Instytut zhurnalistyky Kyivskoho natsionalnoho universytetuimeni Tarasa Shevchenka. Kyiv. 2017. 234.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku № 392/2020. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku : Postanova KMU vid 03 bereznia 2021 r. № 179. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Upravlinnia presy ta informatsii Ministerstva oborony Ukrainy : nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 22.09.2020 roku № 347. Available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/mou_347.pdf

Pro zatverdzhennia Statutu Informatsijnoho ahentstva : Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 17.12.2018 r. №633. Available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/633_nm_2018.pdf

Suchasni komunikatsijno-kontentni protsesy v bezpekovij sferi : navchalnyj posibnyk / Kluban O.M., Kurban O.V., Liubovets H.V., Korol V.H., Savchuk R.P. Kyiv: VIKNU, 2016. 170.

Trebin, M. (2014). «Hibrydna» vijna iak nova ukrainska realnist. Ukrainskyj sotsium. vol. 3. 113-127.

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Олієвська, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-12
Розділ
ЕКОНОМІКА