СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО МІКРОІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ

Ключові слова: мікроінформаційне середовище, інформаційні характеристики, система показників, система показниківвхідні параметри

Анотація

У статті досліджено зовнішнє мікроінформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств. З метою оптимізації інформаційних процесів на підприємстві запропоновано систему інформаційних характеристик, які описують фактори, що формують зовнішнє мікроінформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств, та відповідних їм інформаційних продуктів. При аналізі великих обсягів даних ефективним є застосування нейромережевих технологій. Початковий етап застосування методу нейромережевого аналізу для оцінки рівня мікроінформаційного середовища підприємства передбачає формування системи вхідних параметрів та їх стандартизацію. У статті як приклад наведено систему вхідних даних, які можна використати при застосуванні методу нейромережевого аналізу для оцінки стану запасів нафти і газу у регіоні провадження діяльності підприємством; а також для кожного параметра присвоєно кодоване значення для нейромережі.

Посилання

Витвицька О.М. Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2011. № 4 (30). С. 55–60.

Витвицька О.М., Витвицький А.Ю. Аналіз вхідних параметрів для оцінки рівня зовнішнього макроінформаційного середовища нафтогазовидобувних підприємств із застосуванням нейромереж. Економіка та суспільство. 2022. №40 DOI:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-65 (дата звернення: 26.05.2024).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній // Наукова монографія. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. 431 с.

Витвицький Я.С., Андрійчук І.В., Лесюк О.І. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств. Навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. 364 с.

Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017. № 118 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 365 від 15.09.2022№ 279 від 02.05.2023) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-17#Text (дата звернення: 26.05.2024)

Vytvytska, O. M. (2011) Informatsiine seredovyshche naftohazovydobuvnykh pidpryiemstv [Information environment of oil and gas companies]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, vol. 30(4). pp. 55–60.

Vytvytska, O.M., Vytvytskyi, A.Iu. (2022) Analiz vkhidnykh parametriv dlia otsinky rivnia zovnishnoho makroinformatsiinoho seredovyshcha naftohazovydobuvnykh pidpryiemstv iz zastosuvanniam neiromerezh [Analysis of input parameters for evaluation of the level of the external macro-information environment of oil and gas extraction factories by using neuronetworks]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-65 (accessed May 26, 2024)

Busel. V. T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin : VTF «Perun», 1728p. (in Ukrainian).

Vytvyts'kyj, Ya. S. (2007) Ekonomichna otsinka hirnychoho kapitalu naftohazovykh kompanij [Economic assessment of mining capital of oil and gas companies]. Ivano-Frankivs'k: IFNTUNH, 431p. (in Ukrainian)

Vytvyts'kyj, Ya.S., Andrijchuk, I.V., Lesiuk, O.I. (2009). Orhanizatsiia i planuvannia operatsijnoi dijal'nosti naftohazovykh pidpryiemstv. Navchalnyi posibnyk. [Organization and planning of operational activities of oil and gas enterprises. Tutorial ]. Ivano-Frankivs'k: IFNTUNH, 364p. (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Pravyl rozrobky naftovykh i hazovykh rodovyshch: Nakaz Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 15.03.2017. № 118 (Iz zminamy, vnesenymy zghidno z Nakazamy Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv № 365 vid 15.09.2022№ 279 vid 02.05.2023) [On the approval of the Rules for the development of oil and gas fields: Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine dated March 15, 2017. No. 118 (With changes introduced in accordance with the Orders of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources No. 365 dated 15.09.2022 No. 279 dated 02.05.2023)] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-17#Text (accessed May 26, 2024)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Витвицька, О., & Витвицький , А. (2024). СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗОВНІШНЬОГО МІКРОІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-168
Розділ
ЕКОНОМІКА