ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ТЕНДЕНЦІЇ

  • Анастасія Малюкіна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7243-413X
Ключові слова: діяльність, управлінська діяльність, менеджмент, психологія управління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення психології управлінської діяльності та її сучасним тенденціям. Саме психологія управлінської діяльності найчастіше реагує на реальні проблеми та потреби, які виникають у процесі управління, тобто її стан, структурний зміст не залишаються незмінними, а підлягають удосконаленню та втіленню різних апробацій. Управлінська діяльність є сукупністю скоординованих дій та заходів, які спрямовані на досягнення певної мети в межах будь-якої фірми, компанії, організації, підприємства. Більшість українських фірм, компаній, організацій, підприємств, які залишають без змін тип управління, переживають глибоку кризу. Без докорінної зміни всього управлінського механізму цієї ситуації не подолати, оскільки управління радянської моделі не піддається професіоналізації, тобто перетворенню на справжнє ринкове управління. Це пояснюють відсутністю у керівників, які діють за цією моделлю, мотивації до опанування нових методів управління, а ще частіше — нездатністю на це (через вік, радянську освіту, незнання іноземних мов, невідповідність займаній посаді, некомпетентність тощо). Проаналізовано та систематизовано форми управлінської діяльності, а саме правові, організаційні та організаційно-правові. Досліджено світовий досвід використання психології управлінської діяльності. Виявлено, що пріоритетними показники психології управлінської діяльності є: збереження інтелектуальної еліти фірми, компанії, організації, підприємства; довірливі стосунки під час виконання та прийняття управлінських рішень; відповідальність та компетентність працівників; корпоративний дух взаємодії; якість прийняття управлінських рішень; здатність керівників до подолання психологічних бар'єрів під час нововведень; орієнтація на досягнення успіху фірми, компанії, організації, підприємства. Стратегічним центром психології управлінської діяльності є людина як найвища цінність для фірми, компанії, організації, підприємства. Доведено, що управління на засадах лідерства передбачає врахування певних закономірностей, дотримання яких забезпечує його ефективну реалізацію. Виокремлено основні сучасні закономірності, які покращують усвідомлення особливостей певного виду управління

Посилання

Dzenis O. Investment and innovative development of industrial enterprises as the basis for the technological singularity. Problems and Perspectives in Management. 2019. 17(3). P. 477–491.

Дибач І.Л. The Analytical Aspects of Personnel Management in the Foreign Economic Activity of Enterprise. Бізнес Інформ. 2023. № 3. С. 199–205.

Козуб В.О. Теоретико-методичні аспекти визначення впливу глобалізаційних процесів на розвиток економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 36. 2021. С. 25-30.

Proskurnina N. V. State regulation as a factor of the organizational-economic mechanism of management of the foreign economic activity of enterprise. Business Inform. 2023. Vol. 2. P. 56–61.

Савельєва В.С. Психологія управління: навчальний посібник. – Київ: ВД «Професіонал», 2005. 320 с.

Dzenis O. (2019) Investutsiino-innovatsiinyi rozvytok promuslovyh pidpryiemstv yak osnova technologichnoi unikalnosti Investment and innovative development of industrial enterprises as the basis for the technological singularity. Problemi ta perspektivi menedzhmentu, no 17(3), pp. 477–491.

Dubach I.L. (2023) Analituchni aspecty upravlinnia personalom u zovnichnoekonomichniyi diyalnosti pidpryiemstva The Analytical Aspects of Personnel Management in the Foreign Economic Activity of Enterprise. Biznes Inform, no 3, pp. 199–205.

Kozub V.O. (2021) Teoretiko-metodychni aspect vyznachennya vplyvu globalizatsiinyh protcesiv na rozvytok ekonomiki Ukrainy Theoretical and methodological aspects of determining the influence of globalization processes on the development of the economy of Ukraine. Naukovyi visnyk Uzchorodskogo natcionalnogo universytetu. no 36, pp. 25–30.

Proskurnina N.V. (2023) Derzchavne reguluvannya yak chynnyk organizatciyno-ekonomichnogo mehanizmu upravlinnya zovnichnoekonomichnou diyalnistu pidpryiemstva State regulation as a factor of the organizational-economic mechanism of management of the foreign economic activity of enterprise. Biznes Inform, no 2, pp. 56–61.

Saveleva V.S. (2005) Psyhologiya upravlinnya Management psychology. navchalniy posibnyk a tutorial. Kyiv : BD Professional. 320 p.

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Малюкіна, А. (2024). ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ТЕНДЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-141
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ