АНАЛІЗ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: економіка, харчова промисловість України, олійно-жирова галузь, соняшникова олія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню галузі в харчовій промисловості України – олійно-жировій. Проаналізувавши в переважній своїй більшості опубліковану статистичну інформацію були сформульовані судження та спостереження стосовно характерних ознак стану, у якому наразі перебуває галузь. Були описані ряд тем: частка галузі в українському експорті та її загальні тенденції; динаміка змін в посівних-зібраних площах, урожайності і обсязі виробництва сировини – соняшнику, з якого виготовляється готовий продукт. Для комфортного сприйняття та наочної демонстрації інформації – тенденції і показники були зображені у формі таблиць та графіків. Крім того, наукові доробки інших фахівців використовувалися для того, щоб вставити виклад в більш ширший спектр питань (наприклад, в контексті цін на соняшникову олію), які не були розкриті протягом представленого в цій статті дослідження.

Посилання

Агровигляд України 2024-2033. Київська школа економіки. Центр Досліджень продовольства та землекористування. URL: https://kse.ua/ua/agroviglyad-ukrayini/ (дата звернення: 22.05.2024)

Богданюк О.В., Кіча А.О. Оцінка стану виробництва соняшникової олії в Україні: основні тенденції та перспективи. Економіка та суспільство. 2018. Вип.19. С. 1388–1392

Бойко О.С., Гейко Л.М. Сучасний стан підприємств олійно-жирової промисловості України. Економічний простір. 2020. №.157. С. 32–37

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у 2012-2022 роках. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.05.2024)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2022 роках. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.05.2024)

Первинне дослідження ринку. Основні експортні агропродовольчі товари з України до Африки (Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Соняшникова олія). World trade institute. Making Agricultural Trade Sustainable (MATS). 32 c. URL: https://www.wti.org/ (дата звернення: 22.05.2024)

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2024)

Покиньчереда В.В., Тімченко О.Л. Світовий ринок соняшникової олії: аналіз стану та тенденцій розвитку. Ефективна економіка. 2023. №.10

Селюченко Н.Є., Косар Н.С. Обґрунтування конкурентних стратегій виробників олії в процесу забезпечення їхнього сталого розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип.20(3). С.33–37

Сумарний обсяг імпорту та експорту по країнах у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД. Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 15.05.2024)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.05.2024)

Чехов С.А., Чехова І.В. Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні. Економічний простір. 2018. №.136. С.135–146

Чехова І.В. Формування та розвиток ринку олійних культур: теорія, методологія, практика. Запоріжжя: ІОК НААН, 2018. 173 с.

Agriculture in Ukraine: Pre-War, Status Quo And Look Ahead (2023). Kyiv School of Economics. Center for Food and Land Use Research. URL: https://kse.ua/ua/agroviglyad-ukrayini/ (дата звернення: 22.05.2024)

Konyali S. (2017) Sunflower production, Consumption, Foreign Trade and Agricultural Policies in Turkey. Social Sciences Research Journal, Vol.6(4), pp.11-19

Makarchuk O., Kuts T. (2022) Factors evaluation affecting sunflower oil prices in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 22, Issue 2, pp.481-488

Oilseeds: World Markets and Trade (May 2024). United Stated Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. URL: https://fas.usda.gov/ (дата звернення: 26.05.2024)

Ahrovyhliad Ukrainy 2024-2033 [Agricultural look of Ukraine: 2024-2033]. Kyivska shkola ekonomiky. Tsentr Doslidzhen prodovolstva ta zemlekorystuvannia. URL: https://kse.ua/ua/agroviglyad-ukrayini/ (data zvernennia: 22.05.2024)

Bohdaniuk O.V., Kicha A.O. (2018) Otsinka stanu vyrobnytstva soniashnykovoi olii v Ukraini: osnovni tendentsii ta perspektyvy [Condition assessment of sunflower oil producing in Ukraine: tendencies and perspectives]. Ekonomika ta suspilstvo. vol.19. pp.1388–1392

Boiko O.S., Heiko L.M. (2020) Suchasnyi stan pidpryiemstv oliino-zhyrovoi promyslovosti Ukrainy [Current enterprises condition of Ukrainian fat-and-oil sector] . Ekonomichnyi prostir. №.157. pp.32–37

Vytraty na vyrobnytstvo produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2012-2022 rokakh. [Costs on manufacturing of products (goods, services) of enterprises by types of economic activity: 2012-2022]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on May 25, 2024)

Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2010-2022 rokakh [Volume of sold products (goods, services) of enterprises by types of economic activity: 2010-2022]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on May 25, 2024)

Pervynne doslidzhennia rynku. Osnovni eksportni ahroprodovolchi tovary z Ukrainy do Afryky (Pshenytsia, Yachmin, Kukurudza, Soniashnykova oliia) [Primary market research. Main export agricultural food products from Ukraine to Africa (Wheat, Barley, Corn, Sunflower oil)]. World trade institute. Making Agricultural Trade Sustainable (MATS). 32 c. Available at: https://www.wti.org/ (accessed on May 22, 2024)

Ploshchi, valovi zbory ta urozhainist silskohospodarskykh kultur za yikh vydamy ta po rehionakh [Area, gross harvest, and crop yields by type and regions]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on May 18, 2024)

Pokynchereda V.V., Timchenko O.L. (2023) Svitovyi rynok soniashnykovoi olii: analiz stanu ta tendentsii rozvytku [World market of sunflower oil: condition analysis and development tendencies]. Efektyvna ekonomika. №.10

Seliuchenko N.Ie., Kosar N.S. (2018) Obgruntuvannia konkurentnykh stratehii vyrobnykiv olii v protsesu zabezpechennia yikhnoho staloho rozvytku [Substantiation of food oil producers competitive strategies in the process of ensuring their sustainable development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vol.20(3). pp.33–37

Sumarnyi obsiah importu ta eksportu po krainakh u rozrizi tovarnykh pozytsii za kodamy UKTZED [Total volume of import and export by country in terms of goods by codes of Ukrainian goods classification of foreign trade]. Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy. Available at: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri (accessed on May 15, 2024)

Tovarna struktura zovnishnoi torhivli Ukrainy [Goods structure of Ukrainian foreign trade]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed on May 15, 2024)

Chekhov S.A., Chekhova I.V. (2018) Otsinka efektyvnosti vyrobnytstva soniashnyku v Ukraini [Effectiveness assessment of sunflower production in Ukraine] . Ekonomichnyi prostir. №.136. pp.135–146

Chekhova I.V. (2018) Formuvannia ta rozvytok rynku oliinykh kultur: teoriia, metodolohiia, praktyka [Forming and developing of oil crop market: theory, methodology, and practice]. Zaporizhzhia: IOK NAAN, 173 p.

Agriculture in Ukraine: Pre-War, Status Quo And Look Ahead (2023). Kyiv School of Economics. Center for Food and Land Use Research. Available at: https://kse.ua/ua/agroviglyad-ukrayini/ (accessed on May 22, 2024)

Konyali S. (2017) Sunflower production, Consumption, Foreign Trade and Agricultural Policies in Turkey. Social Sciences Research Journal, Vol.6(4), pp.11–19

Makarchuk O., Kuts T. (2022) Factors evaluation affecting sunflower oil prices in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. vol. 22(2), pp.481–488

Oilseeds: World Markets and Trade (May 2024). United Stated Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. URL: https://fas.usda.gov/ (accessed on May 26, 2024)

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Андреєв, В. (2024). АНАЛІЗ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-123
Розділ
ЕКОНОМІКА