ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  • Тетяна Тичук Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: бухгалтерський облік, оцінка, принципи оцінки, суб’єкти оцінювання, об’єкти бухгалтерського обліку

Анотація

Наведено результати дослідження принципів обліку у національній та континентальній системах обліку. Запропоновано класифікаційні ознаки та змістове тлумачення концептуальних принципів оцінки об’єктів бухгалтерського обліку, таких як принципи-припущення (безперервність, об’єктивність, історична собівартість, нарахування та відповідність, зміни вартості, корисності), які забезпечують умови для здійснення оцінки; принципи-вимоги (єдиний вимірник, повне висвітлення, послідовність, альтернативність оцінок), які вимагають виконання прийнятих правил організації та проведення оцінки в обліку і передбачають обов'язкову умову їх виконання; принципи-обмеження (раціональність, суттєвість, обачність, ефективне використання), що створюють непряме обмеження оцінки через додаткові ознаки, які стосуються організації та проведення оцінки. Сформовано перспективи подальших досліджень теоретико-методичних засад оцінки.

Посилання

Братчук Л.М. Принципи бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною діяльністю. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 2016. № 1. С. 316–321.

Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». Житомир, 2003. 544 с.

Принципы бухгалтерського учета [Електронний ресурс] // Эциклопедия банковского дела и финансов. URL: https://finance.cofe.ru/P/PRINTSIPYI-BUHGALTERSKOGO-UCHETA (дата звернення: 17.01.2019).

Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1440. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 26.12.2018).

Пятов М.Л. Время в бухгалтерском учете: Соколов Ярослав и Жан Поль Сартр [Електронний ресурс]. URL: http://www.buh.ru/document-2171. (дата звернення: 26.12.2018).

Удалова З.В. Принципы формирования учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными организациями [Електронний ресурс] URL: http://www.auditfin.com/fin/2011/3/2011_III_02_06.pdf. (дата звернення: 26.12.2018).

Шигун М.М. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2009. № 3.С. 199–203.

Bratchuk L.M. Pryntsypy bukhhalterskoho obliku v upravlinni innovatsiinoiu diialnistiu. Prydniprovska derzhavna akademiia budivnytstva ta arkhitektury. 2016. #1.S. 316–321.

Butynets F.F., Horetska P.P. Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh: navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv spetsialnosti 7.050106 «Oblik i audyt». Zhytomyr, 2003. 544 s.

Printsipy bukhgalters'kogo ucheta [Elektronniy resurs] // Etsiklopediya bankovskogo dela i finansov. URL: https://finance.cofe.ru/P/PRINTSIPYI-BUHGALTERSKOGO-UCHETA (data zvernennya: 17.01.2019).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu #1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : Postanova KMU vid 10.09.2003 # 1440. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (data zvernennia: 26.12.2018).

Pyatov M.L. Vremya v bukhgalterskom uchete: Sokolov Yaroslav i Zhan Pol' Sartr [Elektronniy resurs]. URL: http://www.buh.ru/document-2171. (data zvernennya: 26.12.2018).

Udalova Z.V. Printsipy formirovaniya uchetno-analiticheskogo obespecheniya upravleniya sel'skokhozyaystvennymi organizatsiyami [Elektronniy resurs] URL: http://www.auditfin.com/fin/2011/3/2011_III_02_06.pdf. (data zvernennya: 26.12.2018).

Shyhun M.M. Pryntsypy bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti: semantyka poniat i zmistu. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. 2009. #3. S. 199–203.

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 374
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Тичук, Т. (2020). ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/40
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ